SOS Mijn kind op de fiets
SOS Mijn kind op de fiets

Hoe fiets ik veilig met mijn kind op straat? Fiets ik er best voor of achter? En vanaf welke leefti­jd kan die kleuter van mij op straat fietsen? Vaak zitten ouders met meer vragen dan antwoorden. Een praktische workshop aangevuld met een vraag-en-antwoordsessie kan ouders het nodige duwtje in de rug geven.

Leer oud­ers en leer­lin­gen naar school fietsen

De drem­pel is vaak hoog om kinderen met de fiets naar school te lat­en komen. Tij­dens SOS mijn kind op de fiets over­tu­igen we oud­ers om met hun kinderen te fiet­sen én geven we hen ook nut­tige tips en antwo­or­den op hun vragen.

Oud­ers over­tu­igen om hun kroost te lat­en fietsen

Tij­dens een sessie van SOS mijn kind op de fiets geven we oud­ers de nodi­ge inzicht­en om samen met hun kind naar school te stap­pen of te fiet­sen. Indi­en gewenst, kun­nen we zelfs een par­cours opstellen en de kinderen mee uitn­odi­gen. De organ­isator zorgt voor het mate­ri­aal en de begelei­d­ing van de kinderen.

Wat mag je van de oud­er­begelei­d­ing verwachten?

De begelei­d­ing duurt gemid­deld ander­half uur. Per sessie kun­nen 10 tot 40 oud­ers mee­doen. Niet alleen scholen, maar ook gemeen­ten kun­nen de begelei­d­ing aan­vra­gen. Enkele onder­w­er­pen die zek­er aan bod komen:

  • Hoe denken kinderen in het verkeer?
  • Hoe zien ze het verkeer?
  • Hoe goed kan mijn kind fietsen?
  • Hoe begeleid ik mijn kind met de fiets?
  • Wat zegt de weg­code over fiet­sen en kinderen?

Kor­tom: we proberen een antwo­ord te geven op alle vra­gen over fiet­sen en stap­pen met kinderen.