Lezingen en gastcolleges

Ben je op zoek naar een boeiende spreker rond duurzame mobiliteit? We tonen trends en toekomst aan de hand van onze stokpaardjes of onderwerpen op uw maat.

Mobiel 21 engageert zich voor een duurzame mobiliteits­cul­tu­ur waar­bij de sociale, en economis­che aspecten in even­wicht zijn. Als onafhanke­lijk cen­trum voor duurzame mobiliteit hebben we een eigen kijk op de toekomst. 

Dat begint met wat duurzame mobiliteit’ pre­cies voor ons impliceert. We hebben een aan­tal stok­paard­jes zoals ver­keer­sleef­baarheid, ver­vo­er­sar­moede en de mens die cen­traal staat, zodat ook kwets­bare doel­groepen ons nauw aan het hart liggen. Onze focus ligt op gedragsveran­der­ing in func­tie van meer milieu­vrien­delijke ver­plaatsin­gen, veiliger ver­keer en grotere kwaliteits­belev­ing van zow­el de leef- als de verkeersomgeving.

In de loop van de jaren zijn enkele vaste waar­den ontstaan. Mobiel 21 ver­zorgt onder meer gast­col­leges voor de ver­keer­skundi­ge oplei­din­gen in Diepen­beek (HSV), Kor­trijk (MIRAS, voor­di­en HITEK) en Has­selt (UHas­selt). Daar­bij wordt in het bij­zon­der inge­gaan op de sociale ver­keer­skunde, de mobiliteit­sprob­lematiek rond scholen, com­mu­ni­catie in de gemeen­telijke mobiliteit­sprak­tijk, het mobiliteits­beleid en de werk­ing op Europees niveau. De gast­col­leges wor­den elk jaar aange­vuld met nieuwe voor­beelden, actuele infor­matie en nieuwe inzichten.

Andere voor­beelden wijzen op het diverse aan­bod van Mobiel 21. Bin­nen het kad­er van de oplei­d­ing senioren­con­sulen­ten­vorm­ing aan het Hoger Insti­tu­ut voor Gezin­sweten­schap­pen, realiseer­den we een sessie rond oud­eren en mobiliteit. Voor de Sociale Hogeschool in Hev­er­lee gaven we een the­masessie rond gedeelde mobiliteit. Bij de voorstelling van het nieuwe Vlaamse Jeugdw­erk­belei­d­splan wer­den we gevraagd het luik mobiliteit in te lei­den. Mobiel 21 werkt al jaren mee aan de oplei­d­ing ver­keersvei­ligheid voor start­baners ver­keersvei­ligheid, samen met het departe­ment Onder­wi­js van de Vlaamse Gemeen­schap en Vlaamse Sticht­ing Ver­keer­skunde. Op vraag ver­zorgt Mobiel 21 lezin­gen en pre­sen­taties op infoda­gen. In het kad­er van lopende Europese pro­jecten werd Mobiel 21 in het verleden al meer­maals gevraagd oplei­din­gen en pre­sen­taties te geven over duurzame mobiliteit in Vlaan­deren en elders in Europa. 

Kor­tom: wij dra­gen graag bij aan debat­ten, lezin­gen, gast­col­leges en meer. Dat kan zow­el bij bedri­jven, organ­isaties, con­gressen, stud­ieda­gen, uni­ver­siteit­en en hogesc­holen. Con­tacteer ons om een lez­ing of gast­col­lege op maat te realiseren!