Opleidingsdag vrijwilligers De Fietsschool

Op 25 januari stoomden we een nieuwe ploeg vrijwilligers klaar als lesgevers voor De Fietsschool. Zoveel enthousiaste mensen die oh zo belangrijk zijn om De Fietsschool te laten draaien. Bij Mobiel 21 gaat we er prat op onze vrijwilligers grondig te trainen en op te volgen. Onze trainers nemen je mee voor een kijkje achter de schermen van zo'n opleidingsdag.

14 vri­jwilligers namen deel aan de oplei­d­ing, voor­namelijk nieuwe vri­jwilligers en een les­gev­er van Fietss­chool Meche­len op uitwissel­ing. Dankz­ij de nieuwe leden kan Fietss­chool Leu­ven in 2020 op maar lief­st 38 vri­jwilligers reke­nen. Het zijn stuk voor stuk zelf fer­vente fiet­sers. Onze fiet­sles­gev­ers geven hun jaren­lange prak­tijk­er­var­ing en ken­nis op zo’n oplei­d­ings­dag graag aan de deel­ne­mers door.

Het pro­gram­ma van een opleidingsdag 

In de voormid­dag kri­j­gen de deel­ne­mers prak­tijk­lessen op het par­cours van Fietss­chool Leu­ven in Kessel-Lo. Want het is niet omdat je zelf goed kan fiet­sen dat je ook iemand anders kan leren fiet­sen. Hier kri­j­gen ze aller­lei prak­tis­che tips mee om mensen met nul fiet­ser­var­ing toch op de fiets te kri­j­gen.

Tij­dens het mid­dageten kan iedereen wat opwar­men en ervarin­gen uitwisse­len in de Bistro Velo van Mobiel 21.

Na de mid­dag vol­gt een stuk the­o­rie. De les­gev­ers in spe leren hoe ze de ver­keer­scode op een een­voudi­ge manier kun­nen over­bren­gen naar een ander­stal­ig pub­liek, met een beperk­te ken­nis van de geldende ver­keer­sregels. Ver­vol­gens kri­j­gen ze tips om hun cur­sis­ten de opgedane ken­nis ook echt te lat­en toepassen in de praktijk.

De dag eindigt met een spe­ciale denkoe­fen­ing rond de ver­schil­lende profie­len van cur­sis­ten. Hoe herken je angst­hazen, roekeloze rijders, passieve meer­i­jders … Hoe zorg je ervoor dat je iedereen mee hebt in het leer­pro­ces? Hoe com­mu­niceer je het best met mensen die moeil­ijk Ned­er­lands spreken? Kor­tom een hele­boel super­prak­tis­che meth­od­es om een fiet­sles zo effec­tief mogelijk te mak­en voor iedereen. Alle vri­jwilligers ont­van­gen ook een cer­ti­fi­caat van deel­name aan het eind van de opleidingsdag.

Gelijkaardi­ge sessies staan nog op het pro­gram­ma in Heist-op-den-Berg (30 jan­u­ari) en in Zele (17 feb­ru­ari). Deze oplei­din­gen passen volledig bin­nen het project van Gelijke kansen, waar­bij we streven naar uni­for­miteit over de ver­schil­lende Fietss­c­holen. Daar­door bren­gen we het­zelfde ver­haal op ver­schil­lende locaties. 

Meer weten?
Stu­ur een mailt­je naar fietsschoolleuven@​mobiel21.​be. We helpen je graag verder. En wie weet ver­welkomen we je wel op een van onze vol­gende opleidingsdagen. 

Deel dit artikel via: