Dit was 2019

In 2019 was de burger duidelijk aan zet: zelf het verkeer in de straat tellen, knelpunten op hun fietsroutes melden, zomaar even de publieke ruimte claimen, acties organiseren om mensen meer te laten fietsen, protesteren met 10.000den … Mensen willen dat beleidsmakers naar hen luisteren. Bij Mobiel 21 helpen we hen door de nodige instrumenten en tips aan te reiken.

Pro­jecten in de kijker 

Tel­raam verovert Vlaan­deren, Europa volgt 

Het ging kei­hard voor Tel­raam in 2019. Eind maart ges­tart met 100 Tel­ra­men als piloot­pro­ject in Kessel-Lo. En amper 8 maan­den lat­er telde Vlaan­deren al ruim 600 Tel­ra­men. Ook over de taal­grens, én inter­na­tion­aal groei­de de belang­stelling voor de kleine, maar super­ef­fi­ciënte uitvin­d­ing van Mobiel 21 en TML. En als zelfs de Taal­tele­foon de nieuwe beteke­nis van Tel­raam in de schi­jn­wer­pers zet als woord van de week’ dan weet je dat het een bli­jver is 😊. 

Via een pro­jec­to­proep van Horizon2020 voor burgerwetenschapslabo’s kri­jgt Tel­raam in 2020 een Europees ver­volg. Onder de naam WeCount wordt het project in 2020 uit­gerold in Ljubl­jana, Leu­ven, Madrid, Cardiff en Dublin. Wordt vervolgd.

PING if you care wint Euro­bike Award 

Mobiel 21 en Bike Cit­i­zens kaapten met PING if you care! de pres­tigieuze Euro­bike Award weg in de cat­e­gorie Con­cepts & Dig­i­tal Projects. Na de pilot in Brus­sel (20172018) liep het project in 2019 in Ams­ter­dam en München. 

Naar​jobs​.be en Tel­raam win­nen op Smart Mobil­i­ty Belgium 

In totaal meld­den 137 slimme mobiliteit­spro­jecten zich bij Smart Mobil­i­ty Bel­gium. Een onafhanke­lijke jury van experten koos uitein­delijk de beste pro­jecten eruit. Naar​jobs​.be en Tel­raam zijn bij de vijf­tien win­nende projecten. 

Eerste edi­tie Go With The The Velo beloont 76 laureaten 

Go With The Velo kreeg maar lief­st 222 voorstellen voor fiet­s­ac­ties. Een duidelijk sig­naal dat Vlaan­deren en Brus­sel veel fiet­sam­bas­sadeurs telt die goest­ing hebben om hun omgev­ing mee® func­tion­eel te lat­en fiet­sen. Een onafhanke­lijke jury koos uitein­delijk 76 lau­re­at­en die 250 euro kre­gen om hun idee uit te voeren! 10 Gouden Trap­pers ontvin­gen nog eens 1.000 euro extra. 

De Fietss­chool viert 8ste ver­jaardag met allereer­ste Familiedag 

Zondag 9 juni was een topdag. Mooi weer, veel volk én topam­biance voor de allereer­ste Fam­i­liedag van De Fietss­chool. Een bezoek van de burge­meester, work­shops voor piepjong, jong en oud, test­fi­et­sen, lekkere hap­jes en sap­jes maak­ten het feest com­pleet. Dikke mer­ci voor ons ent­hou­si­aste vrijwilligersteam. 

Nog meer inzicht

Cit­i­zen sci­ence of burg­er­weten­schap is boom­ing business 

Begin 2019 pub­liceert Mobiel 21 zijn dossier Gemeen­ten op mensen­maat’. Daarin tonen we aan dat lokale over­he­den geen schrik moeten hebben om zelf ini­ti­atieven van burg­ers te onder­s­te­unen. Tijdelijke ingrepen van burg­ers in de pub­lieke ruimte bieden net extra kansen om te bouwen aan een duurza­am gemeen­telijk mobiliteitsbeleid. 

CIV­I­TAS Forum Graz 

En dan sta je daar ineens met 3 sprek­ers van Mobiel 21 op het CIV­I­TAS Forum in Graz. Elke Bossaert over PING if you care!, Lau­rens over Park4SUMP en Elke Fran­chois over Tel­raam. Wees er maar zek­er van dat deze drie top­pro­jecten vlot over de lip­pen gingen. 

West4Work

WEST4WORK brengt werkgev­ers, mid­den­veld, onder­wi­js, belei­ds­mak­ers en andere part­ners samen om de uitdagin­gen op de West-Vlaamse arbei­ds­markt aan te pakken. Tij­dens de road­show van 2019 pre­sen­teerde Mobiel 21 de bèta-ver­sie van Naar​Jobs​.be.

Meest geliket en geshared

Mobiel 21 wint twee keer voor Smart Mobil­i­ty Belgium 

Zow­el Tel­raam als Naar​Jobs​.be weten de jury van Smart Mobil­i­ty Bel­gium te beko­ren. Wij blinken als nooit tevoren en zijn er zek­er van dat bei­de pro­jecten met de extra finan­ciële ste­un hoogvliegers gaan wor­den.

Een nieuwe fiets voor Wereld­fi­ets­dag… waarom niet? 

In plaats van een zoveel­ste lofzang op de fiets (hoewel het er vol­gens ons nooit genoeg kun­nen zijn) post­ten we voor Wereld­fi­ets­dag een heel grap­pig stroom­di­a­gram met maar één uitkomst: koop nu gewoon die fiets! 

Wer­chter is goed bezig 

Een paar dagen per jaar sti­jgt het aan­tal inwon­ers’ van Wer­chter explosief. Dankz­ij een uit­gekiend mobiliteit­s­plan met een glan­srol voor de fiet­sers, ver­valt het dorp niet in chaos. En dan vra­gen wij ons natu­urlijk af waarom dat in heel ons land niet gewoon een heel jaar lang kan werken… 

Veel ani­mo voor de Bike Brus­sels Awards 

Mobiel 21 mocht voor de eerste keer de oproep voor de Bike Brus­sels Awards organ­is­eren. We kre­gen meteen 25 inzendin­gen bin­nen waar de pro­fes­sionele jury een mooie kluif aan had. En in 2020 zijn we weer van de partij. 

Plei­dooi voor meer vriend­schap op de weg 

Oplopende frus­traties, agressie … het ver­keer is soms geen pret­je. Hoog tijd voor wat meer vriend­schap op de weg. En dus schreven we een blog ter ere van Wereld Vriendschapsdag. 

Een wel heel aparte Verkiezingscampagne 

Geboor­te­beperk­ing voor veiligere schoolomgevin­gen, Iedereen een salariswa­gen … onze van de pot geruk­te voorstellen voor de verkiezin­gen vie­len duidelijk in de smaak 

–> Volg ons op www​.face​book​.com/​M​o​b​iel21 en https://​twit​ter​.com/​M​o​b​iel21

Deel dit artikel via: