Telraam Talks
Telraam Talks

Mobiliteit is een geweldig boeiend thema. Iedereen heeft er een mening over. Ook in jouw hoofd borrelen waarschijnlijk al eens ideeën op om het verkeer in jouw straat, buurt of gemeente leefbaarder, veiliger en gezonder te maken. Goed nieuws! Vanaf nu kan je met al je ideeën en vragen terecht op het nieuwe online platform Telraam Talks.

Een gratis, inter­ac­tief en open platform 

Tel­raam Talks is een inter­ac­tief plat­form voor iedereen die graag rond mobiliteit en strat­en op mensen­maat werkt, erover dis­cussieert, of er meer over wil leren: burg­er­weten­schap­pers, mobiliteit­spro­fes­sion­als, gemeen­tebesturen en bij uit­brei­d­ing iedereen met inter­esse in mobiliteit vin­dt er zijn of haar ding. Ook jij dus. Je kan er inzicht­en en goede voor­beelden delen, infor­matie uitwisse­len, de actu­aliteit vol­gen, vra­gen stellen, ver­keer­stellin­gen van Tel­raam analy­seren, en nog veel meer. 

4 cat­e­gorieën tonen de weg 

Tel­raam Talks bereik je via https://​talks​.tel​raam​.net. Een goeie start om het plat­form te ont­dekken zijn de laat­ste posts. Zo weet je meteen wat er leeft én leer je jouw mede-forumgenoten ken­nen. Je kan zelf nieuwe posts mak­en of rea­geren op posts van anderen. De stan­daard­taal op het forum is Engels, maar posten of rea­geren in een andere taal is hele­maal oké.

Deze vier cat­e­gorieën mak­en je weg­wi­js op het plat­form.

Gen­er­al Dis­cus­sions: De cat­e­gorie Gen­er­al Dis­cus­sions is de plek waar je ervarin­gen, ver­halen, doe­len of wensen voor jouw buurt kan delen. Je kan er vertellen en dis­cus­siëren over de acties die je onderneemt voor meer strat­en op mensen­maat. Ook ver­keer­stellin­gen van Tel­raam komen hier aan bod.

Sup­port & Feed­back: Heb je hulp nodig met je Tel­raam-sen­sor, post dan je vraag in de cat­e­gorie Sup­port & Feed­back. Ook ideeën of sug­gesties voor nieuwe Tel­raam-func­ties kan je hier kwi­jt.

Tel­raam News: De laat­ste nieuwt­jes, updates en ontwik­kelin­gen van Tel­raam en zijn part­ners vind je in de cat­e­gorie Tel­raam News.

Knowl­edge Hub: Ben je pro­fes­sioneel bezig met mobiliteit, ruimtelijke plan­ning, ver­keers­da­ta of burg­er­weten­schap? Of lei­dt je je eigen Tel­raam-netwerk? Dan is de cat­e­gorie Knowl­edge Hub jouw ding. Je kan er fil­teren op rel­e­vante tags en thema’s, nut­tige mate­ri­alen down­load­en en best prac­tices lezen om een Tel­raam-netwerk op te bouwen en te beheren.

In 3 stap­pen naar een account op Tel­raam Talks

  1. Surf naar https://​talks​.tel​raam​.net/.
  2. Klik rechts­boven op Reg­istr­eren”. Vul je gegevens in en kies een wachtwoord. 
  3. Klik links op Tel­raam Talks Forum” en meld je aan. Ziezo, klaar! 

Een ini­ti­atief van min­is­ter Gilkinet

Het plat­form werd eind 2022 offi­cieel gelanceerd door Mobiel 21 en Tel­raam in het bijz­i­jn van fed­er­aal min­is­ter van mobiliteit Georges Gilkinet, die het plat­form onder­s­te­unt. Gelet op de kli­maa­tu­itdagin­gen waar we voor staan en de rol die mobiliteit daarin speelt, wil ik de mobiliteit­sex­per­tise van burg­ers max­i­maal benut­ten. Met de ste­un aan het web­plat­form Tel­raam Talks tillen we burg­er­weten­schap naar een hoger niveau,” zo vertelde Gilkinet tij­dens het lanceringsmoment.

Zin in meer strat­en op mensenmaat? 

Wij in ieder geval wel! Jij ook? Meld je dan gratis aan op Tel­raam Talks en werk samen met andere burg­ers, mobiliteit­spro­fes­sion­als en belei­ds­mak­ers aan meer leef­bare, veilige en gezonde strat­en voor iedereen. Tot op Tel­raam Talks!