Telraam gaat internationaal

Burgers willen meer dan ooit hun zeg hebben als het gaat over verkeer en mobiliteitsbeleid. De eenvoudige en innovatieve technologie van Telraam helpt mensen om zelf verkeersmetingen uit te voeren. Nog elke dag komen er in België extra Telramen online. En ook internationaal stijgt de belangstelling.

Wat begon als een fed­er­aal ges­te­und piloot­pro­ject met 100 Tel­ra­men in Kessel-Lo is na ruim een jaar uit­ge­groeid tot een waar fenomeen in de wereld van cit­i­zen sci­ence of burg­er­weten­schap. Van­daag zijn er in Vlaan­deren bij­na 600 Tel­ra­men actief. En ook in Wal­lonië zijn er al twee burg­er­weten­schap­pers die de voorde­len van Tel­raam ken­nen. Het is de bedoel­ing om de filosofie én tech­nolo­gie van Tel­raam verder te ver­sprei­den over heel Bel­gië én Europa. 

Tel­raam verovert Europa 

De ambities van Tel­raam waren alti­jd al grot­er dan Kessel-Lo. In Bel­gië loopt het, zek­er na de media-aan­dacht in het VRT-jour­naal, storm voor Tel­raam. Maar ook in Europa beweegt er wat. Het Oost­en­rijkse Graz kreeg begin okto­ber dit jaar de primeur tij­dens het Civ­i­tas Forum. Samen met het Urban Mobil­i­ty Lab wer­den 10 Tel­ra­men de eerste om de gren­zen open te breken. De stad liet al weten dat ze op ter­mi­jn nog 50 extra Tel­ra­men zal toevoe­gen om haar tel­netwerk uit te brei­den. Ook Wenen en Linz tonen inter­esse om snel met Tel­raam aan de slag te gaan. 

WeCount: de Europese pilot van Telraam 

Via een pro­jec­to­proep van Horizon2020 voor burgerwetenschaplabo’s kri­jgt Tel­raam de kans om zich te bewi­jzen in 5 Europese ste­den onder de naam WeCount. Ljubl­jana, Leu­ven, Madrid, Cardiff en Dublin kri­j­gen de primeur. In samen­werk­ing met de lokale uni­ver­siteit­en in die ste­den zullen telkens 200 Tel­ra­men online komen. In totaal kri­jgt Tel­raam er in één klap dus 1000 extra meet­pun­ten bij. Het mooie aan WeCount is dat de insteek per stad ver­schilt en dat Tel­raam op die manier zijn invloed in nieuwe domeinen uit­brei­dt. Zo kri­jgt het project bijvoor­beeld raakvlakken met luchtk­waliteit­son­der­zoek, fiet­spro­motie en social empow­er­ment van kwets­bare doel­groepen. Inter­es­sant aan WeCount is dat we met Mobiel 21 zow­el de cit­i­zen als de sci­ence, bij ver­keer­stellin­gen grondig gaan kun­nen onder­zoeken en vor­mgeven. Dit doen we op basis van lit­er­atu­uron­der­zoek maar ook op basis van een eval­u­atie van Tel­raam en een grondi­ge mon­i­tor­ing en eval­u­atie van de cas­es in de 5 steden. 

De bedoel­ing is dat Leu­ven en Madrid tegen de zomer van 2020 oper­a­tion­eel zijn. De rest vol­gt in de herf­st van dat jaar. De belan­grijk­ste opdracht is om de achterliggende tech­nolo­gie van Tel­raam bij te werken. De inter­na­tionale expan­sie betekent namelijk dat ook alle wegseg­menten en het straten­plan van de deel­ne­mende ste­den in het infor­mat­icas­ys­teem moeten wor­den toegevoegd. Tech­nolo­giepart­ner TML werkt hard om tegen de herf­st van 2020 de volledi­ge kaart van de Europese Unie te inte­gr­eren zodat alle EU-lan­den prob­leem­loos kun­nen instap­pen in Tel­raam. Alle extra deel­ne­mers kun­nen dan een­voudig op het plat­form aansluiten en gegevens begin­nen te verza­me­len. Alle data, ook de inter­na­tionale, bli­jven pub­liek beschik­baar via www​.tel​raam​.net. Ook de duidelijke grafieken bli­jven behouden zodat iedereen zon­der beperkin­gen het project kan volgen.

In Bel­gië nemen gemeen­ten én burg­ers het initiatief

De inter­esse bij de gemeen­ten in ons land bli­jft groot. De tech­nolo­gie die ze van­daag ter beschikking hebben voor ver­keer­stellin­gen heeft nogal wat nade­len. Ze is duur, meet niet con­tinu en heeft het vaak moeil­ijk om de ver­schil­lende modi goed te onder­schei­den. Daar heeft Tel­raam alle­maal geen last van. Wat wel geldt, is dat Tel­ra­men enkel werken als het licht is, dus vol­con­tin­ue metin­gen zijn geen optie. Voor de rest kun­nen burg­ers en gemeen­ten naast de betrouw­bare tech­nolo­gie ook nog reke­nen op onder­s­te­un­ing met de nodig knowhow om de juiste meet­meth­ode toe te passen en een door­dachte ver­keer­skundi­ge analyse te mak­en. Tel­raam is met andere woor­den een alles-in-een-pakket met inno­vatieve tech­nolo­gie, knowhow qua ver­keers- en data-analyse én burg­er­par­tic­i­patie. Voor lokale over­he­den voorzi­et Tel­raam in een aan­bod op maat. Dat kan gaan van het uitrollen van een klein tel­netwerk, het wer­ven én betrekken van burg­ers, over data-analy­ses, (ook met burg­ers) tot pro­fes­sioneel belei­d­sad­vies op basis van de gegenereerde data. 

Intussen lopen al tien­tallen gesprekken met gemeen­ten in heel Vlaan­deren. En ver­schil­lende gemeen­ten hebben al een Tel­raam-project lopen of hebben plan­nen in die richt­ing. In Meche­len wordt Tel­raam bv. gebruikt om de sit­u­atie rond een school­straat te mon­i­toren. In Oud-Hev­er­lee start de ver­keers­di­enst met een netwerk van 50 Tel­ra­men en de inter­com­mu­nale Leiedal gaat met Tel­raam een piloot­pro­ject starten in de regio rond Kor­trijk. Zand­hoven zet vanaf 2020 80 Tel­ra­men in om het mobiliteit­s­plan samen met de inwon­ers vorm te geven. In Schaar­beek en Lak­en is Tel­raam dan weer geïn­te­greerd in een pro­jec­to­proep voor ver­keersvei­ligheid. Daar werken burg­er­comités samen met het bestu­ur om betrouw­bare ver­keers­da­ta te verza­me­len en het mobiliteits­beleid bij te sturen. Eind novem­ber 2019 pleegde Lau­rens, Tel­raam­spe­cial­ist bij Mobiel 21, over­leg met de gou­verneur van Waals-Bra­bant om de voorde­len van Tel­raam te pre­sen­teren. Die infor­matie kan nu via de provin­cie verder doorstromen naar de Franstal­ige gemeen­ten. De toekomst voor Tel­raam zow­el nation­aal als inter­na­tion­aal lijkt daarmee meer dan verzekerd. 

Deel dit artikel via: