Telraam en Straatvinken werken samen voor verkeerstellingen door burgers


Samen­werk­ing ver­sterkt inno­vatieve burgerwetenschap

Tel­raam en Straatvinken, de twee groot­ste burg­erini­ti­atieven die in Vlaan­deren het ver­keer tellen, slaan de han­den in elka­ar voor een inten­sieve samenwerking.

Tel­raam ontwikkelt toptech­nol­o­gisch en betrouw­baar meet­ma­te­ri­aal dat ter beschikking wordt gesteld van geïn­ter­esseerde burg­ers. Het is een ini­ti­atief van studiebu­reau Trans­port & Mobil­i­ty Leu­ven, de beweg­ing voor duurzame mobiliteit Mobiel 21 en web­bu­reau Waanz​.in.

In Antwer­pen lanceerde de Ring­land Acad­e­mie vorig jaar het project Straatvinken’, waar­bij burg­ers een uur lang het ver­keer tellen. Op don­derdag 16 mei vond de tweede edi­tie van deze jaar­lijkse ver­keer­stelling plaats. Daar­naast zijn sinds begin mei in de regio Antwer­pen ook 100 Tel­ra­men’ geac­tiveerd. Onder de naam Straatvink­nesten’ reg­istr­eren ze een maand lang door­lopend het ver­keer tij­dens de daguren. De bedoel­ing is om bei­de burg­er­weten­schapsini­ti­atieven nog beter op elka­ar af te stem­men en de juis­theid van de data max­i­maal te verifiëren.

Objec­tiv­eren van het buikgevoel

Ruim twee maan­den na lancer­ing heeft Tel­raam nu meer dan 200 telpun­ten ver­spreid over heel Vlaan­deren, van Kor­trijk tot Hoe­selt, met con­cen­traties in Kessel-Lo en de ruime regio Antwer­pen’, zegt Elke Fran­chois van Mobiel 21. Deze telpun­ten bren­gen volau­toma­tisch de modal split van vier ver­vo­er­mid­de­len in kaart. Zo objec­tiv­eren ze het buikgevoel van burg­ers in hun dialoog met het lokale bestu­ur. Voet­gangers, fiet­sers, auto’s en zwaar ver­vo­er wor­den op een overzichtelijke manier in beeld gebracht.’

De tellin­gen kun­nen aan­to­nen dat bepaalde ingrepen in de ver­keer­scir­cu­latie, de rijricht­ing, de par­keer­voorzienin­gen, of de inricht­ing van de pub­lieke ruimte lei­den tot meer vei­ligheid en een betere ver­keer­sleef­baarheid bij wegen­werken of sluipver­keer’, zegt Wouter Flori­zoone van Trans­port & Mobil­i­ty Leuven.

Betrouw­bare telresultaten

De hand­matige ver­keer­stellin­gen van de Straatvinkac­tie van 16 mei wor­den nu naast de metin­gen van de Tel­ra­men gelegd om de nauwkeurigheid van de automa­tis­che meet­meth­ode te ver­i­fiëren. Dit part­ner­schap biedt Tel­raam de mogelijkheid de betrouw­baarheid van de automa­tis­che tellin­gen op grote schaal te onderzoeken.

De eerste vergelijkin­gen geven aan dat Tel­raam betrouw­baar is. De fouten­marge is beperkt tot 10 à 15% voor auto’s. De toewi­jz­ing van de juiste cat­e­gorie (voet­ganger, fiets, auto of vracht­wa­gen) kan voor iets grotere afwijkin­gen zor­gen, als gevolg van de huidi­ge meth­ode voor de objec­therken­ning. Die wordt con­tin­ue ver­be­terd naar­mate er meer Tel­raam-data verza­meld worden.

De samen­werk­ing biedt ook nieuwe mogelijkhe­den om de mobiliteits­doel­stellin­gen voor de regio Antwer­pen jaar na jaar op te vol­gen en trends in ver­keer­sleef­baarheid in kaart te bren­gen. Huib Huyse van HIVA — KU Leu­ven en weten­schap­pelijk begelei­der van Straatvinken ver­duidelijkt: De 100 Straatvink­nesten wor­den ingezet als ref­er­en­tiemeet­pun­ten. Op ter­mi­jn moeten die toe­lat­en om na te gaan of de ver­schillen tussen de jaar­lijkse tellin­gen van telkens één uur op een 2.000-tal pun­ten een gevolg zijn van ver­schuivin­gen in de mobiliteitsmix of eerder te verk­laren zijn door ver­schil­lende weer­som­standighe­den of andere factoren.’

Bron: Pers­bericht Tel­raam / Ring­land Acad­e­mie / Straatvinken, 4/6/2019

Deel dit artikel via: