Telraam laat burgers zelf het verkeer in hun straat tellenVandaag zijn verkeerstellingen vaak nog duur, tijdelijk en maken ze zelden onderscheid tussen vervoersmiddelen. Nochtans zijn betrouwbare tellingen essentieel om te kunnen werken aan oplossingen voor sluipverkeer, luchtvervuiling en verkeersonveiligheid. Dankzij Telraam kunnen burgers het aantal auto’s, zwaar verkeer, bussen, fietsers en voetgangers zelf registreren.

Cit­i­zen Sci­ence vult blinde vlek 

Burg­ers willen meer dan ooit hun zeg hebben als het gaat over ver­keer en mobiliteits­beleid. Ver­keer­stellin­gen zijn een belan­grijk onderdeel om zo’n beleid vorm te geven, alleen werd er tot nu heel zuinig mee omge­spron­gen. Mensen die zicht willen kri­j­gen op de ver­keerssi­t­u­atie in hun buurt, of er iets aan willen veran­deren, bli­jven daar­door met lege han­den achter. Daar maakt Tel­raam nu komaf mee. Dankz­ij een­voudi­ge en inno­vatieve tech­nolo­gie kri­j­gen mensen de kans om zelf ver­keersmetin­gen uit te voeren. Naast de tech­nolo­gie wor­den ze ook onder­s­te­und met de nodi­ge knowhow om de juiste meet­meth­ode toe te passen en een door­dachte ver­keer­skundi­ge analyse te maken. 

Begelei­d­ing van A tot Z 

Bin­nen Tel­raam wordt tech­nol­o­gis­che knowhow gecom­bi­neerd met deskundigheid op het vlak van ver­keers- en data-analyse en par­tic­i­patie. Trans­port and Mobil­i­ty Leu­ven neemt de tech­nolo­gie en ver­keer­skundi­ge analy­ses voor zijn reken­ing, Waanz​.in zorgt voor de visu­al­isatie van de data en Mobiel 21 staat in voor het luik burg­er­be­trokken­heid en par­tic­i­patie. Tel­raam is dus een totaal­pakket dat zorgt voor de onder­zoeksvraag, tech­nolo­gie en com­mu­ni­catieve ondersteuning. 

Begelei­d­ing is voorzien van A tot Z. Van het breed wer­ven van deel­ne­mers, de selec­tie van telpun­ten, over begelei­d­ing van burg­ers via infoavon­den, buren­babbels, tot work­shops om de low­cost-sen­sor te mon­teren en ten slotte sessies om met de resul­tat­en aan de slag te gaan. Als de gegevens gek­end zijn, moeten er ook oplossin­gen gefor­muleerd wor­den, en bepaald wor­den wie voor de oplossin­gen zal zor­gen bin­nen welke termijn. 

Het Tel­raam-toes­tel

De Tel­raam-hard­ware is een com­bi­natie van een Rasp­ber­ry Pi-micro­com­put­er, sen­soren en een lage-res­o­lu­tiecam­era. Het toes­tel func­tion­eert op net­stroom en wordt beves­tigd aan de bin­nenkant van een raam op de eerste verdieping met zicht op de straat. Een­maal het toes­tel met het draad­loos thuis­netwerk is ver­bon­den wor­den alle tellin­gen con­tinu doorges­tu­urd naar een cen­trale data­bank. Zo kan Tel­raam, weliswaar enkel overdag, op een con­tin­ue, mul­ti­modale, fijn­mazige en effi­ciënte wijze al het ver­keer in een straat tellen. 

Primeur in Kessel-Lo 

In het najaar van 2018 stelden maar lief­st 250 huishoudens zich kan­di­daat om mee het ver­keer te tellen met Tel­raam. Dit suc­ces beves­tigt dat er heel wat burg­ers bereid zijn om zich vri­jwillig te engageren voor cit­i­zen sci­ence. Eind maart 2019 start het eerste piloot­netwerk in Kessel-Lo, deel­ge­meente van Leu­ven. Hon­derd telpun­ten zullen er de ver­keersvol­umes meten op strate­gisch gekozen locaties. De eerste meet­gegevens zouden vanaf april moeten bin­nen­stromen. Via duidelijke grafieken op www​.tel​raam​.net kan iedereen zon­der beperkin­gen de evo­lu­ties van het proef­pro­ject volgen. 

Over­al Telramen 

De ambities van Tel­raam reiken verder dan Kessel-Lo. Zodra de piloot goed gelanceerd is, wor­den de deuren openge­gooid voor par­ti­c­ulieren en lokale over­he­den. Burg­ers kun­nen zich engageren en een Tel­raam kopen. Alle extra deel­ne­mers sluiten ver­vol­gens een­voudig aan op het plat­form om zo zelf gegevens te verza­me­len. Alle data van alle Tel­ra­men zullen in real­time pub­liek beschik­baar zijn via www​.tel​raam​.net.

Voor lokale over­he­den voorzi­et Tel­raam in een aan­bod op maat. Dat kan gaan van het uitrollen van een klein tel­netwerk, het wer­ven én betrekken van burg­ers, over data-analy­ses, (ook met burg­ers) tot pro­fes­sioneel belei­d­sad­vies op basis van de gegenereerde data.

Deel dit artikel via: