Sint-Niklaas, model voor kleine en middengrote steden in Europa
Sint-Niklaas, model voor kleine en middengrote steden in Europa

De stad Sint-Niklaas is vooral gek­end om zijn Grote Markt, de groot­ste van Bel­gië. Vroeger was het één grote par­keer­ruimte. Van­daag is het een mul­ti­func­tionele ont­moet­ingsplaats. Een aan­ge­name plek om te ver­to­even in het hart van deze vitale cen­trum­stad. Met zijn lobben­stad­mod­el is Sint-Niklaas – zelfs op Europees vlak – een schoolvoor­beeld van inte­gratie van duurza­am ruimtelijk en mobiliteits­beleid in kleine steden.

Een lobben­stad?

Bij een lobben­stad­mod­el brei­dt de stadskern uit vol­gens een radi­ale struc­tu­ur van com­pacte stad­slobben met daar­tussen een netwerk van blauw­groene vingers. Bek­ende lobben­st­e­den zijn Kopen­hagen, Ams­ter­dam en Keulen.

Radi­ale woon­lobben zijn gebouwd rond sterke mobiliteit­sassen, op fiets­bare afs­tand van het autoluwe cen­trum en met elka­ar ver­bon­den door groene zones waar­door fiets­doorsteken lopen. De ruimtelijke struc­tu­ur wordt zodanig aangepast, dat fiet­sen de meest logis­che keuze wordt.

Het mod­el pro­moot dus slim ruimtege­bruik in relatie met duurzame ver­plaatsin­gen. Door bij nieuwe ontwik­kelin­gen van infra­struc­tu­ur en dien­sten te focussen op de woon­lobben, ontstaan verdichte assen en kun­nen de meeste ver­plaatsin­gen te voet of met de fiets gebeuren. En groen­zones zijn steeds nabij.

De stad Sint-Niklaas toetst bestaande en toekom­stige ontwik­kel­ing­spro­jecten aan dit kad­er en stemt haar mobiliteits­beleid hierop af. Het mobiliteit­s­plan ambieert een autoluwe en fietsvrien­delijke stad.

Leren van elkaar

Het Europese CIV­I­TAS PROS­PER­I­TY-project pro­moot duurzame mobiliteit in Europese ste­den. Als part­ner van het project pro­moot Mobiel 21 goede voor­beelden uit Vlaan­deren. Tegelijk leren Vlaamse ste­den van voor­beelden uit het buitenland.

Carl Hanssens, schep­en van Sint-Niklaas is SUMP-ambas­sadeur en train­er. Hij deelt zijn ent­hou­si­ast ver­haal met andere belei­ds­mak­ers en pro­fes­sion­als over heel Europa.

Via de ken­nis­data­bank van CIV­I­TAS PROS­PER­I­TY kan je het mobiliteit­s­plan van Sint-Niklaas en andere voor­beeld­st­e­den raadplegen.

Deel dit artikel via: