Sign for my future

Sign for my Future is een burgerinitiatief met drie duidelijke klimaateisen die uitgedragen worden door een brede coalitie van burgers, bedrijven, media, jongerenorganisaties, middenveldorganisaties en onderwijsinstellingen. Mobiel 21 is partner van deze beweging die beleidsmakers wakker schudt.

Het is nog niet te laat 

Met het kli­maatakko­ord van Par­i­js verbindt Bel­gië zich ertoe te doen wat nodig is om de opwarm­ing ruim onder de twee graden Cel­sius te houden. De tijd van vage beloftes en halve maa­trege­len is voor­bij. De oplossin­gen om de opwarm­ing tegen te gaan, zijn er. De maa­trege­len zijn gek­end. Nu moeten onze politi­ci ervoor zor­gen dat ze breed beschik­baar, betaal­baar en aantrekke­lijk zijn voor burg­ers en bedri­jven. Daarom vra­gen we een kli­maatwet, een invester­ings­plan en een klimaatraad. 

1. EEN KLIMAATWET

Een kli­maatwet legt vast hoeveel broeikas­gassen we wan­neer mogen uit­stoten zodat Bel­gië in 2050 kli­maat­neu­traal zal zijn. Een wet is bindend en ver­plicht regerin­gen een invester­ings­plan te mak­en, onafhanke­lijke con­t­role te voorzien en de komende vijf jaar de uit­stoot al noe­menswaardig te ver­min­deren. Het is een wet op lange ter­mi­jn maar wel met con­crete acties op korte ter­mi­jn. Dankz­ij een kli­maatwet kun­nen we jaar­lijks een rap­port vra­gen over de vooruit­gang die we al hebben geboekt. Zo weten we waar we aan toe zijn. En weten de regerin­gen wat ze nog moeten doen. De wet voorzi­et de opricht­ing van een kli­maa­traad die mee waakt over de rap­por­terin­gen en aan­bevelin­gen doet aan de regering. 

2. EEN INVESTERINGSPLAN 

Bel­gië moet anders investeren. Het invester­ings­plan brengt in kaart hoeveel geld pre­cies nodig is en hoe we die mid­de­len mobilis­eren voor een uit­stootvri­je economie, op een manier waar we alle­maal beter van wor­den. Kor­tom, het plan bepaalt waarin we niet meer mogen investeren, en waarin juist wel. We vra­gen dat de over­he­den tegen eind 2021 een con­creet invester­ings­plan uitwerken dat ten laat­ste eind 2022 in werk­ing treedt. Elk jaar dat we langer wacht­en, doet de kosten verder oplopen. 

Een goed investeringsplan 

  • Schept duidelijkheid voor bedri­jven: het biedt invester­ingszek­er­heid over meerdere regeerperiodes. 
  • Zorgt dat de ben­odigde infra­struc­tu­ur voor een kli­maatvrien­delijke samen­lev­ing er komt en dat cru­ciale sec­toren transformeren. 
  • Is goed voor de werkgele­gen­heid: de investerin­gen gaan gepaard met nieuwe jobs en ver­schuiv­en onze economie van uit­gaven voor olie en gas naar inkom­sten in eigen land.
  • Zorgt ervoor dat de weg richt­ing kli­maat­neu­traliteit voor alle gezin­nen en bedri­jven een haal­bare kaart is.

3. EEN KLIMAATRAAD 

We vra­gen dat er een onafhanke­lijke kli­maa­traad komt die het beleid in Bel­gië opvol­gt. De kli­maa­traad brengt ver­slag uit aan de par­lementen, eval­ueert het beleid en geeft aan­bevelin­gen waar nodig. De kli­maa­traad moet een onafhanke­lijke open­bare instelling zijn met interfed­erale bevoegdheid. Hij is poli­tiek vol­strekt neu­traal en wordt samengesteld uit onafhanke­lijke (acad­emis­che) experten. 

De kracht van Sign for my Future ligt erin dat de brede samen­lev­ing zich eens­gezind uit­spreekt voor een krachtiger kli­maat­beleid. Daarom heeft de beweg­ing ook de ste­un van Mobiel 21. Dat betekent dat ook wij actief oproepen om de langeter­mi­jn­voorstellen van Sign for my Future te onderteke­nen op www​.sign​formy​fu​ture​.be. Al meer dan 200.000 mensen zetten hun handteken­ing en bij­na 400 part­ners dra­gen de cam­pagne mee uit. Dat we in goed gezelschap zijn, da’s wel duidelijk.

Deel dit artikel via: