Schoolstraten zijn in opmars

Schoolomgevingen zijn vaak drukke plekken vlak voor en na schooltijd. Een schoolstraat geeft voetgangers en fietsers meer ruimte door auto’s te weren op de drukste momenten. Het is een goede zaak dat schoolstraten goed ingeburgerd geraken in Vlaanderen. Verschillende steden geven het goede voorbeeld. Mobiel 21 helpt mee om de rest van Vlaanderen ook te overtuigen.

Natu­urlijk kan een school een school­straat aan­vra­gen, maar steeds vak­er nemen gemeen­ten zelf het voor­touw zoals Gent, Brugge, Antwer­pen, Meche­len, Kor­trijk, Heus­den-Zold­er … Vol­gens de cam­pag­neweb­site Paraatvo​orde​school​straat​.be zijn er momenteel 155 school­strat­en in Vlaan­deren. Maar het zijn er gelukkig veel meer, want niet elk ini­ti­atief is hier geregistreerd. 

School­strat­en in de startblokken 

Mobiel 21 heeft de voor­bi­je jaren ver­schil­len­den lokale over­he­den en scholen begeleid bij de opstart van een school­straat. En we doen dat nog alti­jd. We geven advies over flankerende maa­trege­len, we organ­is­eren par­tic­i­patiemo­menten en we bieden onder­s­te­un­ing om sub­si­dies te wer­ven. Maar alti­jd is het suc­ces te danken aan de betrokken­heid van ver­schil­lende mensen: oud­ers, leerkracht­en, mobiliteitsambtenaren … 

Heus­den-Zold­er

Sinds 1 sep­tem­ber is Heus­den-Zold­er een school­straat rijk­er. De test­fase eind vorig school­jaar aan de basiss­chool in de Kluis­straat in Bolder­berg werd posi­tief geë­val­ueerd en kri­jgt dit school­jaar een ver­volg. De reac­ties van enkele betrokke­nen spreken voor zich.

Sil Van Hoey (oud­er):
Wat ik fan­tastisch vind aan de school­straat is dat het nu een pak veiliger is om het laat­ste stuk­je naar school te fiet­sen. En dat het duidelijk veel mensen ges­tim­uleerd heeft om hun kinderen met de fiets te bren­gen. Hier­door zijn er ook merk­baar min­der auto’s op de rest van ons tra­ject naar school.”

Annette Palmers (direc­trice):
Zalig, ein­delijk rust aan de schoolpoort. De kinderen kun­nen veilig naar school stap­pen, fiet­sen, … Meer en meer kinderen komen nu met de fiets naar school.” 

Het project maakt deel uit van het scholen­plan en is een samen­werk­ing tussen het lokaal bestu­ur, VBS Bolder­berg, de oud­er­raad, de fiet­sers­bond en de dorp­sraad. Mobiel 21 onder­s­te­unde de gemeente bij de opmaak van het subsidiedossier. 

Meche­len

De stad Meche­len werkt hard aan de ver­keersvei­ligheid in schoolomgevin­gen. Naast extra fietsstrat­en voert de stad op ver­schil­lende locaties proef­pro­jecten met een school­straat. Zo ook in een deel van de Kleine Nieuwedijk­straat. Mobiel 21 kop­pelde er een project aan met Tel­ra­men zodat bewon­ers in de buurt de impact van de nieuwe school­straat op het ver­keer kun­nen mon­i­toren. Die ver­keer­stellin­gen moeten uitwi­jzen in welke mate wegge­bruik­ers zich aan­passen aan de nieuwe maa­tregel. Deze inter­es­sante test­case loopt nog tot en met 18 decem­ber 2020.

Door­braak in Nederland 

Momenteel deelt Mobiel 21 zijn exper­tise met school­strat­en in Vlaan­deren met het studiebu­reau NL ECO­RYS en de Fiet­sers­bond. Samen starten we in opdracht van het Min­is­terie Rijk­swa­ter­staat met een piloot­pro­ject in een aan­tal Ned­er­landse gemeen­ten. Zo zijn de rollen even­t­jes omge­draaid en kan Vlaan­deren een fiet­s­land als Ned­er­land toch weer iets bijleren 😉 

Coro­na geeft school­strat­en een duwtje 

Coro­na heeft het aan­tal school­strat­en een boost gegeven, zow­el tijdelijke als bli­jvende ini­ti­atieven. Om ervoor te zor­gen dat mensen een veilige afs­tand kun­nen bewaren, mak­en gemeen­ten meer ruimte vrij voor voet­gangers en fiet­sers op drukke plaat­sen, zoals bv. schoolomgevingen. 

Een school­straat is een goede vriend van de ander­halveme­ter-maa­tregel. Ze maakt immers komaf met de ver­keer­schaos door de straat aan het begin en einde van de schooldag korte tijd af te sluiten voor gemo­toriseerd ver­keer. Daar­door is er tij­dens de school­spits automa­tisch meer plaats voor de grote in- en uit­stroom van leer­lin­gen én rest er nog vol­doende ruimte voor wach­t­ende (groot)ouders aan de schoolpoort. 

Door het gemo­toriseerde ver­keer te weren, zorgt een school­straat voor een veiligere en kind­vrien­delijke schoolomgev­ing. Dat kan oud­ers over­halen om hun kind vak­er met de fiets of te voet naar school te lat­en gaan. Daar­door neemt de ver­keers­druk­te niet alleen af in de directe omgev­ing van de school, maar ook op de routes naar school. Win win dus.

Deel dit artikel via: