Sam doet kinderen vaker stappen en trappen

Tijdens de jaarlijkse Samweek werken kinderen in kleuterscholen en lagere scholen met een leuk spel rond duurzame en veilige verplaatsingen. De boodschap is simpel: Ga zoveel mogelijk te voet, met de fiets, de step of het openbaar vervoer naar school. En sleep je ouders mee in het avontuur.

Resul­tat­en van Sam-cam­pagne in 2019

Ruim 76.000 leer­lin­gen deden dit jaar mee met de Samweek en maar lief­st 15.000 stu­ur­den de cijfers voor hun ver­plaatsin­gen door. Daaruit blijkt dat vijf dagen ent­hou­si­ast stap­pen, fiet­sen, step­pen, rollen en het open­baar ver­vo­er nemen goed zijn voor 17% meer duurzame ver­plaatsin­gen tij­dens de Samweek. En wat nog mooier is: zelfs drie weken na afloop reg­istr­eren scholen nog alti­jd 8% meer duurzame verplaatsingen.

Enkele opval­lende cijfers

  • Antwer­pen heeft het hoog­ste per­cent­age duurzame ver­plaatsin­gen tij­dens de Samweek: 70% van de leer­lin­gen komt er duurza­am naar school.
  • Verder scoren de provin­cies redelijk gelijkaardig. Alle provin­cies hebben min­stens 15% méér duurzame ver­plaatsin­gen tij­dens de Samweek, behalve West-Vlaan­deren (met ook nog een zeer mooie 12% extra duurzame verplaatsingen)
  • Vooral in Vlaams-Bra­bant, Antwer­pen en Lim­burg bli­jft het Sam­ef­fect hangen, met 10%, 9% en 6% meer duurzame ver­plaatsin­gen drie weken na de metingen. 
  • Samen hebben alle deel­ne­mers ruim 6 ton CO2 bespaard. En als iedereen op het­zelfde élan bli­jft verder­gaan, betekent dat nog eens een extra bespar­ing van bij­na 3 ton CO2 per week. Dat zijn resul­tat­en die behoor­lijk wat gewicht in de schaal leggen.

Hoe het werkt?

Iedere dag van de Samweek beloont de leerkracht de leer­lin­gen die te voet, met de fiets of met gedeeld of open­baar ver­vo­er naar school zijn gekomen, met een groene stip. Die stip mogen de leer­lin­gen op hun klasaf­fiche in het witte vak van die dag kleven. Er zijn zeven witte vakken: een voor elke dag van de Samweek en nog twee extra voor de voormet­ing en de namet­ing. Op het einde van de week zorgt de juf of meester voor een leuke beloning, zoals extra speelti­jd, een uit­stap­je of een Samfeest.

Mee­doen in 2020?

De Samweek lev­ert elke keer opnieuw mooie resul­tat­en op. Graag willen we Sam de Ver­keerss­lang naar nog meer scholen bren­gen in Bel­gië. Daarom drukken we in 2020 even op de pauze­knop om naar de beste manier te zoeken om dat doel te bereiken. Intussen bli­jft Sam niet stilzit­ten en heeft hij beslist om in 2020 mee te trap­pen met Go With The Velo. Heb jij een orig­i­neel idee om zoveel mogelijk mensen op de fiets te kri­j­gen in jouw klas of school? Doe dan zek­er mee met de wed­stri­jd en wie weet wint jouw school wel 1.000 euro!

.

Deel dit artikel via: