PING if you Care! wint Eurobike Award

Het project PING if you care! waarbij fietsers onderweg via een bluetooth-knop en een app onveilige verkeerssituaties registreren, heeft op Eurobike de prestigieuze Award Concepts & Digital Projects gewonnen.

PING if you care! wint pres­tigieuze pri­js op Euro­bike 2019 

Mobiel 21 en Bike Cit­i­zens hebben met PING if you care! op Euro­bike 2019 de Award weggekaapt in de cat­e­gorie Con­cepts & Dig­i­tal Projects. De pro­fes­sionele jury koos PING if you care! uit ruim 400 inzendin­gen en roemde het project als crowd­sourc­ing voor de toekomst van stedelijk fiet­sen. De PING-knop en de app helpen om gevaar­lijke locaties of beschadigde infra­struc­tu­ur in de stad te iden­ti­fi­ceren en te melden. Fietsvrien­delijke ste­den kun­nen dan hun infra­struc­tu­ur ver­beteren met behulp van de data die het
fiet­ser­snetwerk genereert. Een geweldig idee.” 

PING if you care! kan in elke stad 

Na Brus­sel (2017) en Ams­ter­dam (2019) loopt op dit moment in München een derde cam­pagne van PING if you care! Het opzet is telkens vergelijk­baar. Het begint bij een stad of gemeente die haar fiets­beleid wil ver­beteren en daar­voor op zoek is naar bruik­bare data. PING if you care! is een betrouw­bare manier om snel de nodi­ge data te verza­me­len. De inno­vatieve tool en app, ontwikkeld door Mobiel 21 en Bike Cit­i­zens, helpt om een gede­tailleerde heatmap te mak­en met de belan­grijk­ste knelpun­ten voor fiet­sers zodat belei­ds­mak­ers weten wat ze moeten doen om de fietsin­fra­struc­tu­ur te verbeteren. 

PING if you care! kan volledig wor­den aangepast aan elke omgev­ing om knelpun­ten voor fiet­sers en zelfs voor voet­gangers te verza­me­len. Daar­naast is PING if you care! ook per­fect bruik­baar om de posi­tieve aspecten van fiet­sen in de stad te benadrukken, zoals vb. in Amsterdam. 

Hoe werkt het? 

Om te begin­nen kri­j­gen alle deel­ne­mers een spe­ciale PING-knop. Die knop is via Blue­tooth ver­bon­den met een app op de smart­phone van de deel­ne­mer. Bij elke druk op de knop wordt de gepingde’ locatie opges­la­gen op een online kaart. Ver­vol­gens wijst de gebruik­er zijn gereg­istreerde PING’s toe aan een cat­e­gorie en becom­men­tarieert ze in de app van Bike Cit­i­zens. Feed­back wordt gegeven door mid­del van een vooraf gedefinieerde lijst van max­i­maal 64 courante prob­le­men: van con­flicten met andere wegge­bruik­ers tot infra­struc­turele teko­rtkomin­gen en slechte ruimtelijke planning. 

Tot slot wor­den de gereg­istreerde routes en PING-locaties anon­iem geanaly­seerd en gecom­bi­neerd met andere ver­keers­gegevens. Zo ontstaat een totaaloverzicht dat ste­den en gemeen­ten een helder beeld geeft van onveilige plaat­sen of ver­keerssi­t­u­aties die voor ver­be­ter­ing vat­baar zijn. 

Enkele resul­tat­en

PING Ams­ter­dam 2019 

 • Aan­tal aan­vra­gen: 1.472
 • Uitgedeelde PING-knop­pen: 986 waar­van 701 regel­matig gebruikt 
 • PINGs: 43.737 waar­van 30.825 becommentarieerd 
 • Gere­den kilo­me­ters: 90.289

PING München 2019 

Live te vol­gen op https://​pingi​fy​ou​care​.eu/​m​u​e​nchen

 • Voor­lop­ig resul­taat na 2 weken: + 1.400 PING’s, + 600 becommentarieerd.

  PING Brus­sel 2017 – 2018 

  • Aan­tal aan­vra­gen: 1.435 mensen 
  • Uitgedeelde PING-knop­pen: 769 waar­van 404 regel­matig gebruikt 
  • PINGs: 39.887 waar­van 58% becommentarieerd 

  Lees ook het Ein­drap­port van PING Brus­sel.

  Deel dit artikel via: