Pelt plant zijn eerste Mix-wijk

Begin 2019 organiseerde Mobiel 21een participatietraject in opdracht van fusiegemeente Pelt om de Oude Passantenhaven in Sint-Huibrechts-Lille op te waarderen. De inspraakronde leverde nog veel meer op: een gedragen wijkbeleid en de uitdaging om een Mix-wijk te realiseren met doordacht gemengd verkeer.

Par­tic­i­patie voor een beter wijkbeleid 

Mobiel 21 coachte begin 2019 een par­tic­i­pati­etra­ject in opdracht van Pelt. Een inspraakro­nde met alle betrokke­nen om het gebied van de Oude Pas­san­ten­haven in de deel­ge­meente Sint-Huibrechts-Lille op te waarderen en het jaag­pad op dat stuk autoluw te mak­en. Het gebied sluit naad­loos aan bij de dorpskern en heeft een hoge belev­ingswaarde zow­el voor de lokale bevolk­ing als voor het fiet­sto­erisme in Lim­burg. Door alle betrokken par­ti­jen bij het project te betrekken, bouwt Pelt aan een gedra­gen wijkbeleid.

Fix-the-Mix als bin­nen­weg naar een oplossing

Het jaag­pad ter hoogte van de Pas­san­ten­haven is niet autovrij en wordt vooral gebruikt als bin­nen­weg naar de nabi­jgele­gen school. Buurt­be­won­ers gebruiken het jaag­pad eerder spo­radisch met de auto. Zij vrezen een toe­name van autover­keer in hun buurt als het jaag­pad autovrij wordt gemaakt. Tij­dens het par­tic­i­pati­etra­ject met buurt­be­won­ers, school en han­de­laars lagen alle bezorgdhe­den op tafel, maar ook een hele­boel opties voor een leef­bare sit­u­atie. We intro­duceer­den het idee van een Mix-wijk zodat alle aan­wezi­gen ken­nis kon­den mak­en met het concept. 

Wat is een Mix-wijk?

Een Mix-wijk kan een zui­v­ere woon­wijk, een meer gemengde wijk, een stads- of dorp­s­cen­trum zijn. Het is een leefge­bied waar veilig en aan­ge­naam verbli­jven primerenop ver­plaatsin­gen en door­gaand ver­keer.

In de con­crete uitwerk­ing zit­ten twee ver­keer­skundi­ge principes ver­vat:
- een cir­cu­latieplan dat door­gaand ver­keer max­i­maal weert
- een algemene snel­hei­ds­beperk­ing van 30 km/​u

Alle infor­matie over Mix-wijken vind je in het Dossier Fix The Mix van Fietsberaad.

Mix-wijk in Pelt

Vanu­it het Fix The Mix-visie wor­den vol­gende maa­trege­len voorgesteld: een door­dacht ver­keer­scir­cu­latieplan met afwik­kel­ing van door­gaand ver­keer en knip voor autover­keer ter hoogte van het jaag­pad én een zone 30 als algemene norm in het gehele gebied. Deze en nog enkele andere maa­trege­len wor­den in ver­schil­lende fasen uit­gevo­erd en geë­val­ueerd. Die geven de wijk de kans om duurza­mer te wor­den: ver­keersveiliger, gezon­der, met meer ruimte voor sociale cohe­sie, impulsen voor lokale economie en gebiedsontwikkeling. 

Pelt is alvast gewon­nen voor het idee van Mix-wijken en heeft de ambitie om zijn eerste Mix-wijk waar te mak­en. De eerste fase van maa­trege­len start in het najaar. Daar­na vol­gen nog extra maa­trege­len op basis van mon­i­tor­ing en evaluatie. 

Lees alles over de Mix-wijk in Pelt in de Ken­nis­bank van Fietsberaad. 

Deel dit artikel via: