Reserveer gratis onze Mobiele Parklet
Reserveer gratis onze Mobiele Parklet

In de beperkte openbare ruimte van de doorsnee Vlaamse gemeente is het soms vechten om plaats. Tegelijkertijd snakken we met z’n allen meer dan ooit naar meer ruimte. Dankzij de gloednieuwe Mobiele Parklet van Mobiel 21 en Autodelen.net krijgen gemeenten nu de kans om de openbare ruimte slim en eerlijk te herverdelen.

De Mobiele Parklet is een inter­ac­tieve, groene, mini-ont­moet­ingsplek die gemeen­ten gratis voor twee weken kun­nen reserveren. Zo kun­nen ze vri­jbli­jvend uittesten wat het effect is van een tijdelijke ingreep voor meer ruimte. Het con­cept is super­sim­pel. Na reser­vatie kan de Mobiele Parklet wor­den afge­haald op een afge­spro­ken locatie. Daar­na par­keert’ de gemeente hem voor 2 weken op een autopar­keer­plaats om op een orig­inele manier te lat­en zien dat er veel meer mogelijk is met open(bare) ruimte.

Tegelijk­er­ti­jd lat­en gemeen­ten hun inwon­ers laat proeven van de voorde­len en extra mogelijkhe­den om te ontspan­nen, ont­moeten en spe­len in de buurt. Om de buurt zo goed mogelijk te betrekken is er boven­di­en een basis-com­mu­ni­catiepakket beschik­baar om buren te inspir­eren voor een gezon­dere en plezan­tere buurt.

Met de Mobiele Parklet toon je als gemeente dat je durft nadenken over een andere invulling van de open ruimte, en trek je alvast de dialoog rond meer open(bare) ruimte op gang. De Mobiele Parklet past in een reeks van acties en uitdagin­gen van het project Verover de Ruimte. Dat heeft als doel om lokale over­he­den en bewon­ers hele­maal anders naar open(bare) ruimte te lat­en kijken.

De Mobiele Parklet is te reserveren van april tot okto­ber 2021. Reserveren doe je via het online reser­vatiefor­muli­er.