Participatie: Maatwerk in Pelt

Recente voorbeelden uit Pelt, Beringen en Aarschot tonen de meerwaarde van maatwerk dat Mobiel 21 biedt. Met onze aanpak op maat begeleiden we al jarenlang grote en kleine par­tic­i­pati­etra­jecten rond duurzame mobiliteit, ver­vo­er­sar­moede, (verkeers)leefbaarheid, veiligheid enzovoort.

Par­tic­i­patie voor meer beleving

Een eerste par­tic­i­pati­etra­ject in Neer­pelt draaide rond het ver­min­deren van door­gaand ver­keer in de Zand­straat. Mobiel 21 organ­iseerde er 4 werk­tafels rond ver­schil­lende sce­nar­i­o’s. Sinds kort begelei­den we ook een tweede tra­ject voor de nieuwe fusiege­meente Pelt. Hier gaat het om een denkoe­fen­ing om de Oude Pas­san­ten­haven’, gele­gen aan de Oude Brugstraat in Sint-Huibrechts-Lille autoluw te mak­en. Bedoel­ing is om de opties te bek­ijken die het gebied alle kansen kun­nen geven om het op te waarderen tot een klein­schalig recre­atief gebied met hoge belev­ingswaarde (water, groen, buur­tac­tiviteit­en, spe­len, wan­de­len, fietsen).

De huidi­ge situatie

Het stuk jaag­pad is niet autovrij en wordt door oud­ers vaak als bin­nen­weg gebruikt op weg naar de school. Buurt­be­won­ers gebruiken het jaag­pad eerder spo­radisch met de auto. Mobiel 21 start in 2019 een par­tic­i­pati­etra­ject met de buurt­be­won­ers, school en han­de­laars om tot een gedra­gen wijk­beleid te komen. We willen alvast ook het idee van Fix the Mix intro­duc­eren om de geesten van de mensen open te zetten.

Visie op wijkontwikkeling

Op ver­keersvlak gaan we op zoek naar samen­hangende maa­trege­len in een inte­grale visie op verbli­jf­s­ge­bieden, met meer gemengd ver­keer, een door­dachte ver­keer­scir­cu­latie en vooral lagere snel­he­den met zone 30 als norm. Die geven de wijk kansen om duurza­mer te wor­den qua vei­ligheid, gezond­heid, milieu, sociale cohe­sie, lokale economie en gebied­son­twik­kel­ing. PELT heeft hier als nieuwe gemeente een uit­gelezen kans om de ambitie van een Mix-wijk waar te maken.

Een Mix-wijk in Pelt

Een MIX-wijk kan een zui­v­ere woon­wijk zijn, een meer gemengde wijk of een stad­s­cen­trum of dorpskern. Het is automa­tisch een verbli­jf­s­ge­bied waar op strat­en en pleinen veilig en pret­tig verbli­jven primeert op ver­plaatsin­gen en doorstro­ming. In de con­crete uitwerk­ing zit­ten twee ver­keer­skundi­ge principes vervat:

  • een cir­cu­latieplan dat door­gaand ver­keer max­i­maal weert
  • een algemene snel­hei­ds­beperk­ing van 30km/​u. De auto (herkomst of bestem­ming) is er te gast.

De volledi­ge visie op Mix-wijken vind je in het dossier Fix The Mix van Fiets­ber­aad.

Deel dit artikel via: