Participatie: Maatwerk in Beringen

Recente voorbeelden uit Beringen, Aarschot en Pelt tonen de meerwaarde van maatwerk dat Mobiel 21 biedt. Met onze aanpak op maat begeleiden we al jarenlang grote en kleine participatietrajecten rond duurzame mobiliteit, vervoersarmoede, (verkeers)leefbaarheid, veiligheid enzovoort.

Berin­gen: ambitieuze langetermijnvisie

In Berin­gen begelei­den we een lan­glopend tra­ject tot 2020. De pro­ject­zone is de Sta­tion­sstraat, de site van de voor­ma­lige steenkoolmi­jn in Berin­gen. De site bestaat uit twee delen. De indus­triële zone omvat intussen een retail­park, mijn­mu­se­um, toeris­tisch onthaal, een zwem­bad en klim­muur en bin­nenko­rt een school voor 400 kinderen. Het ter­rein tussen de indus­triële zone en de Sta­tion­sstraat wordt de vol­gende jaren als een woon­zone ontwikkeld met plaats voor han­del en diensten. 

Aan­liggend is er de bestaande woon­wijk, de mijncité en de Sta­tion­sstraat, van 5.000 bewon­ers voor­namelijk met een migratieachter­grond. Deze wijk keert steeds meer in zichzelf. Die ten­dens wil de stad Berin­gen ombuigen met een lan­glopend par­tic­i­pati­etra­ject. Dat past ook per­fect in de langeter­mi­jn­visie die de stad ontwikkelt voor deze woonbuurt.

Samen met de dien­sten van inte­gratie en samen­lev­ing­sop­bouw én de bewon­ers zoekt Mobiel 21 naar de beste manier om van de Sta­tion­sstraat een plaats van verbind­ing te mak­en in plaats van een schei­d­ingsli­jn tussen de oude mijncité en de nieuwe woon­site. Een bij­zon­dere inval­shoek hier­bij is om van duurzame mobiliteit een trig­ger te mak­en van sociale cohe­sie. Ook de zoek­tocht naar goede links met de indus­triële site is een belan­grijke uitdaging.

Par­tic­i­patie geeft aanzet voor nieuw ontwerp Stationsstraat

Na een hele reeks inter­views met bewon­ers, han­de­laars, pro­jec­ton­twikke­laars, … , twee par­tic­i­patieve sessies en con­tinu over­leg met ver­schil­lende stads­di­en­sten wer­den de belan­grijk­ste ontwerp­principes voor de Sta­tion­sstraat scherpgesteld:

  • Verbli­jf­func­tie primeert op door­gangs­func­tie (inricht­ing als woon­erf, horecaterrassen)
  • Max­i­maal park­eren in de voorziene park­ings, niet op straat
  • Inricht­ing die duurzame mobiliteit aan­moedigt en de zachte wegge­bruik­er zich welkom en veilig laat voelen
  • Een kind­vrien­delijke Sta­tion­sstraat (spelele­menten en groen)
  • Tegen­stri­jdi­ge belan­gen rond de tafel brengen

Meer dan een ontwer­pvoors­tel alleen

De afge­spro­ken ontwerp­principes zijn niet het enige resul­taat van het par­tic­i­pati­etra­ject. Min­stens even waarde­vol is het feit dat we ver­schil­lende stake­hold­ers met tegen­stri­jdi­ge belan­gen en doel­stellin­gen hebben samenge­bracht en met elka­ar lat­en prat­en: pro­jec­ton­twikke­laars, bewon­ers, hore­ca-uit­baters, stads­di­en­sten. Daar­naast hebben we ver­schil­lende stads­di­en­sten rond de tafel gebracht om aan een con­sen­sus te werken: com­mu­ni­catie­di­enst, dienst onderne­men, inte­gratie­di­enst, dienst mobiliteit, dienst ruimtelijke plan­ning. Ten slotte zijn de inte­gratie-ambte­naar en de dienst samen­lev­ing­sop­bouw uitgen­odigd op werk­groepen van Be-Mine. Ook de resul­tat­en van het par­tic­i­pati­etra­ject met bewon­ers hebben we zo kun­nen meegeven aan de projectontwikkelaars.

Deel dit artikel via: