LaMA: co-creatie voor betere mobiliteit

Verschillende belangen maken het voor beleidsmakers niet altijd gemakkelijk om tot gedragen oplossingen te komen. In de Laboratoria Mobiele Alternatieven (LaMA) komen bewoners en gebruikers samen met mobiliteitsprofessionals en beleidsmakers om samen te werken aan creatieve en vernieuwende oplossingen die je lokale mobiliteitsbeleid vooruit helpen.

Betrokken­heid creëren

Burg­ers beschikken vaak over infor­matie die belei­ds­mak­ers en experts al eens over het hoofd zien. Maar hoe betrek je bewon­ers, winke­liers, scholieren… bij je lokale mobiliteits­beleid? Daar waar de ervar­ing ont­breekt of beperkt is of het bud­get geen groot par­tic­i­pati­etra­ject aankan, wil Mobiel 21 met LaMA een laag­drem­pelige method­iek aan­reiken om mensen samen naar oplossin­gen te lat­en zoeken.

Exper­tise & co-creatie

Een LaMA is geen praat­barak. Bin­nen een con­text van co-cre­atie werken we snel toe naar pro­to­types. Dat zijn proe­fver­sies- of opstellin­gen die getest kun­nen wor­den vb. tij­dens de Week van de Mobiliteit. Op die manier zien we de resul­tat­en direct in de prak­tijk. Daar­na is het tijd voor eval­u­atie. Een LaMA door­loopt de vol­gende stadia:

  • De pro­ject­zone waarbin­nen we werken en testen wordt in kaart gebracht
  • Via inter­views mak­en we een lijst van prob­le­men en opportuniteiten.
  • We bepalen de stake­hold­ers en gaan op zoek naar de bestaande netwerken.
  • We starten een co-cre­ati­eta­ject met alle deel­ne­mers die in het test­ge­bied wonen, werken, shop­pen, hob­by’s beoefenen …
  • We put­ten uit onze exper­tise en die van part­ners uit het Netwerk Duurzame Mobiliteit