Iedereen Gorilla: acties voor meer mensenmaat

Iedereen Goril­la is een mooi voor­beeld van hoe Mobiel 21 lokale ini­ti­atieven facili­teert en onder­s­te­unt. Iedereen Goril­la is een beweg­ing die stri­jdt voor ste­den en gemeenten op de maat en het ritme van de mensen die er leven.

Iedereen Goril­la ijvert voor:

  • ruimte voor samen­leven en ontmoeten
  • ruimte voor rust en natuur
  • ruimte voor spel en creativiteit
  • ruimte voor duurzame mobiliteit

Tac­ti­cal Urbanism

Iedereen Goril­la vol­gt het voor­beeld van de inter­na­tionale beweg­ing Tac­ti­cal Urban­ism’ waar­bij exper­i­menten in de pub­lieke ruimte de stad een nieuwe vorm geven. Daar­bij ligt de nadruk op actie met kort­stondi­ge, buur­top­bouwende prikkels die goed­koop en uit­brei­d­baar zijn om zo veran­der­ing op lange ter­mi­jn teweeg te brengen.

Jason Robert van The Bet­ter Block voegt daar aan toe: 

Ik zie vaak dat de mensen in het stad­huis eigen­lijk je mede­standers zijn. Maar ze hebben een draai­boek en een hele­boel regels die ze moeten vol­gen ook al houden die geen steek meer. Het is de rol van bewon­ers om daarin veran­der­ing proberen te brengen.”

Win win in alle richtingen

Als bewon­er is het belan­grijk dat je je stem kan lat­en horen, dat je actie kunt onderne­men en mensen mee laat dromen over een leef­bare stad. Als belei­ds­mak­er is het belan­grijk om te kijken, te voe­len en te horen wat er leeft in je gemeente. Wat zijn de noden, wensen en dromen? Wie zijn de actievelin­gen? En hoe kan je inwon­ers warm mak­en om zelf ini­ti­atief te nemen? Dat vraagt zow­el van burg­ers als van lokale over­he­den een andere manier van kijken en denken.

Mobiel 21 denkt graag mee om par­tic­i­patie in alle mogelijke richtin­gen te lat­en sla­gen. Ga voor duurzame oplossin­gen en voor een leef­bare stad of gemeente op mensen­maat. Durf ook eens buiten de lijn­t­jes te kleuren en kies voor Mobiel 21 om jouw par­tic­i­pati­etra­ject een boost te geven.

Deel dit artikel via: