Burgerinitiatieven & Citizen Science

Vandaag verzamelen burgers zich steeds vaker in verenigingen, actiegroepen en buurtcomités om hun stem te laten horen. Als gemeente zou het zonde zijn om zo’n groot potentieel qua kennis en enthousiasme te laten liggen. Mobiel 21 helpt jou als lokale overheid om burgerinitiatieven te omarmen en kansen te geven.

Burg­ers in actie 

Inwon­ers informeren zich, zoeken mede­standers en doen con­struc­tieve voorstellen in com­plexe dossiers. In cit­i­zen sci­ence-pro­jecten bun­de­len ze hun kracht­en voor weten­schap­pelijke tellin­gen en metin­gen. Mensen schi­eten spon­taan in actie. Ze vra­gen om gedurfde keuzes voor leef­bare ste­den. En ze doen wat de over­heid niet zo snel kan of durft te doen. Toegegeven, dat is miss­chien even wen­nen als gemeente, maar in plaats van deze groepen als ambe­tan­teriken’ te zien, ga je beter op zoek naar raakvlakken tussen jouw belei­dsvisie en de waarde­volle ini­ti­atieven van je inwoners. 

Drem­pels wegnemen 

Over par­tic­i­patie zijn al hon­der­den boeken volgeschreven en toch is het vaak nog een ver­plicht num­mer dat tot frus­traties lei­dt bij burg­ers én over­he­den. Ons voors­tel: Draai de log­i­ca eens om en stel je als belei­ds­mak­er de vraag hoe jij de sig­nalen en de vra­gen die lev­en bij de mensen in jouw gemeente beter kunt opvangen.


Spon­tan­iteit omarmen

Par­tic­i­patie betekent van­daag meer dan ooit, werken met com­pe­ten­ties en ervarin­gen van mensen, met de spon­tane inzet van burg­ers. Sla de han­den in elka­ar en haal zoveel mogelijk drem­pels weg voor burg­erini­ti­atieven. En kijk ook eens kri­tisch naar lokale regel­gev­ing. Een echt par­tic­i­patief beleid is er een dat burg­er­schap (h)erkent, onder­s­te­unt en ver­sterkt. Mobiel 21 helpt je om het ent­hou­si­asme en de cre­ativiteit van geën­gageerde burg­ers te stim­uleren en op een posi­tieve manier te inte­gr­eren in jouw beleid.

Alles weten over cit­i­zen sci­ence of tac­ti­cal urban­ism? Haal inspi­ratie uit onze pro­jecten hieron­der of lees alles over nieuwe vor­men van par­tic­i­patie in ons dossier Gemeente op mensen­maat’.

Deel dit artikel via: