Begeleiding op maat voor gemeenten

‘Hoe kunnen we burgers bij ons beleid betrekken?’ Met die vraag begint het voor gemeenten. Maar elk participatietraject is anders en wordt bepaald door de specifieke gemeentelijke context. Mobiel 21 begeleidt al jarenlang grote en kleine participatietrajecten rond duurzame mobiliteit, vervoersarmoede, (verkeers)leefbaarheid enz.

Sterk in maatwerk

In al onze pro­jecten staat de mens cen­traal. In par­tic­i­patieprocessen ver­taalt deze focus zich in een ste­vige stake­hold­er­analyse- en bevrag­ing, open com­mu­ni­catie en aan­dacht voor groeps­dy­namiek en leer­processen. Par­tic­i­patie gaat ook over keuzes mak­en. Niet elke fase in het besliss­ing­spro­ces is gebaat bij par­tic­i­patie. Mobiel 21 zoekt ten slotte graag mee naar de juiste part­ners om tot een beter resul­taat te komen. Want, net als jij, willen we dat par­tic­i­patie een reële impact heeft op onze samenleving.Open­heid en dialoog

Een par­tic­i­patiepro­ces ver­loopt zelden rechtli­jnig. Mobiel 21 gelooft in actieve par­tic­i­patie waar bewon­ers ook zelf het ini­ti­atief nemen. Waarom zouden gemeen­ten zelf niet kun­nen par­ticiperen in ini­ti­atieven van burg­ers? Ons advies: durf de klassieke patro­nen te door­breken en omarm onvoor­spel­baarheid. Dat is niet alti­jd gemakke­lijk, daarom helpen we je daar graag mee op weg. Ons cre­atief, mul­ti­dis­ci­plinair team helpt om alle processen op de rails te houden, ook de moeilijke.

Alles weten over par­tic­i­patie? Haal inspi­ratie uit onze pro­jecten of down­load ons dossier Gemeente op mensen­maat’ en lees alles over nieuwe vor­men van participatie.

Deel dit artikel via: