Parkingmanagement voor duurzame mobiliteit
Parkingmanagement voor duurzame mobiliteit

Met Park4SUMP, een Horizon 2020 project met steun van Europa, bekijkt Mobiel 21 hoe we innovatief parkingmanagement kunnen integreren in de ‘Sustainable Urban Mobility Plans’ (SUMPs), van Europese steden. Voor Vlaanderen is Sint-Niklaas de partnerstad. Zo halen we internationale expertise naar België om van parkeren een hefboom voor duurzamere, stedelijke mobiliteit te maken.

Park4SUMP telt 22 Europese part­ners uit 16 ver­schil­lende ste­den. Deze groep ste­den biedt een even­wichtige mix qua grootte, exper­tise en regionale ver­anker­ing. Het project zal 3,5 jaar lang lopen. De aftrap vond in sep­tem­ber plaats in het Noord-Zweedse Umea. Naast pro­ject­plan­ning, pre­sen­taties en work­shops was er ook tijd om wat frisse Zweedse lucht te hap­pen én meteen enkele inno­vatieve meth­od­es te leren ken­nen die de stad toepast. Want qua par­keer­beleid en mobiliteits- en stad­splan­ning speelt Umea een voorbeeldrol.

Umea Park­ing Pay-Off

Het Umea Park­ing Pay-Off-schema is een inter­es­sant prak­tijkvoor­beeld dat we met Park4SUMP proberen te ver­sprei­den in de pro­ject­st­e­den, en wie weet ook daar­buiten. Dit sys­teem biedt pro­jec­ton­twikke­laars de mogelijkheid om bij de bouw van nieuw vast­goed het vast­gelegde par­keerquo­tum af te kopen. Daarmee wordt de voorzien­ing van par­keer­plaat­sen overge­dra­gen aan Upab, het par­keerbedri­jf van de stad Umea. In de prak­tijk betaalt de ontwikke­laar 14.000 euro per par­keer­plaats aan het par­keerbedri­jf, zodat het par­keer­aan­bod kan wor­den gebun­deld.
Voor de ontwikke­laar betekent deze afkoop­som een kort­ing van 40 à 50% op de reële kosten voor het ontwikke­len van een par­keer­plaats op de site zelf. Voor de stad is het voordeel dat par­keerquo­ta gegroepeerd wor­den in grotere par­keerge­bouwen. Zo wordt kost­bare en schaarse pub­lieke ruimte effi­ciën­ter gebruikt. De Park­ing Pay-off brengt zo de mid­de­len van maar lief­st 15 ver­schil­lende ontwik­kelin­gen samen in een nieuw par­keerge­bouw aan de rand van de stad. Dat gebouw biedt naast plaat­sen voor bewon­ers, ook par­keer­ruimte aan 240 pendelaars.

Green Park­ing Pay-Off: min­der park­ing, meer alternatieven

Met de Green Park­ing Pay-Off, een uit­brei­d­ing op het eerdere sys­teem, maakt Umea zijn stedelijke mobiliteitssy­teem duurza­mer. Dit sys­teem biedt de mogelijkheid om het voorziene aan­tal par­keer­plaat­sen te reduc­eren. Op voor­waarde dat er alter­natieven voor privéwa­gens wor­den geïn­te­greerd in de nieuwe gebouwen. Voor­beelden zijn: autodeel­sys­te­men, fietspark­ings (ver­war­md, inclusief fiet­sher­stelpunt), een mobiliteits­man­age­ment­fonds of een alle­som­vat­tend ver­vo­er­s­plan voor de nieuwe ontwikkeling.

Wat brengt de toekomst?

In maart 2019 verza­me­len de pro­ject­part­ners in Rot­ter­dam voor de vol­gende afspraak. Rot­ter­dam is een van de voortrekkersst­e­den in het project. De metropool kan inspir­erende voor­beelden voor­leggen op het vlak van geïn­te­greerd par­keer­man­age­ment, tech­nol­o­gis­che inno­vatie (smart park­eren) en alle­som­vat­tende par­keer­plan­ning.
Een van de pro­ject­doel­stellin­gen is de ontwik­kel­ing van de Park­PAD-tool. Dat wordt een auditschema dat ste­den helpt om hun par­keer­beleid grondig te analy­seren en con­sen­sus op te bouwen tussen de ver­schil­lende stake­hold­ers. Tot slot lev­ert de tool ook de basis voor de ontwik­kel­ing een par­keer­ac­tieplan. Park­PAD zal vanaf eind 2019 proef­draaien in de 16 part­ner­st­e­den. In ons land zal Sint-Niklaas de primeur hebben. Maar al snel daar­na is het de bedoel­ing om andere (centrum)steden te betrekken. Zo kun­nen we de best prac­tices van Park4SUMP zo snel mogelijk verder verspreiden. 

Op de hoogte bli­jven qua par­keer­man­age­ment? Volg dan de Twit­ter­bericht­en van Park4SUMP

Deel dit artikel via: