Nieuwe collega Sam Delespaul

Sam is de nieuwe onderzoeker bij Mobiel 21. Als socioloog heeft hij een gezonde interesse in de menselijke soort. Mobiel 21 zet mensen in beweging, Sam onderzoekt wat hen drijft, wie ze zijn en waarom ze op een keer beslissen om toch eens iets te veranderen in hun dagelijkse routine. Hij deelt hier alvast zijn tips voor een succesvol leven.

Is het waar dat onder­zoek­ers pedante nerds zijn?

Ik beschouw mezelf in ieder geval niet als pedant 😊 Maar net zoals er mensen in alle mat­en en gewicht­en bestaan, zullen er zek­er onder­zoek­ers zijn die tot die cat­e­gorie behoren. Ikzelf let erop om niet te ver­vallen in arro­gantie. Of wereld­vreemd gedrag dat zegt: ik heb de waarheid in pacht. Voor mij is onder­zoek een zoek­tocht naar ken­nis. Dus hoe sneller je beseft dat je niet alles kent, hoe sneller dat je de gat­en in je ken­nis kan begin­nen dicht­pla­muren met onder­zoek. Ik merk wel dat soci­olo­gen soms wat scham­per wor­den bekeken. Waarom dat zo is, geen idee. Dat is ongetwi­jfeld een onder­zoek waard. 

Welke ken­merken heeft een goed onder­zoek voor jou? 

Onder­zoek moet rel­e­vant zijn. En voor mij komt daar nog maatschap­pelijke impact bij. Onder­zoek om de wereld niet alleen beter te begri­jpen maar ook om hem beter te mak­en. Met al de extra inzicht­en en ken­nis die dat oplev­ert kan je ver­vol­gens aan de slag om actie te onderne­men en prak­tis­che toepassin­gen te ontwikke­len die een gezon­dere en leef­bare wereld weer een stap­je dichter­bij brengen. 

Wat een goed onder­zoek ook type­ert, zijn duidelijke con­clusies. Samen met rel­e­vantie zor­gen zij voor een bredere ver­sprei­d­ing en een grotere maatschap­pelijke impact. Gewoon onder­zoek omwille van het onder­zoek is dus niet echt aan mij besteed.

Wat doe je zoal in het leven? 

Na mijn stud­ies ben ik bli­jven plakken in Leu­ven. Ik heb hier­voor als soci­oloog en onder­zoek­er gew­erkt voor Euro­pean Social Sur­vey. In mijn vri­je tijd onder­s­te­un ik scoutsgroepen in de Kem­pen met even­e­menten en prak­tis­che vra­gen van lei­d­ing. Mijn eigen totem is Expressieve arend. En zoals dat met totems gaat, past die wel goed bij mij. Miss­chien vin­den mensen dat ook wel, als ze me bin­nenko­rt wat beter leren ken­nen. Verder kruipt er heel wat tijd in mijn muziekverzameling. 

Ineens de moeil­ijk­ste vraag dan maar: Wat is jouw all-time Spo­ti­fy top‑5?

Het begint al bij Spo­ti­fy. Call me old fash­ioned maar ik geef nog alti­jd de voorkeur aan een cd of beter nog een LP. Stream­ing­di­en­sten met hun miljoe­nen lied­jes doen mij gewoon te veel twi­jfe­len over wat ik nu weer zou afspe­len. Een plaat uit mijn kast kan ik gewoon vast­pakken en bewon­deren. Muziek luis­teren is een rit­ueel voor al je zin­tu­igen tegelijk­er­ti­jd. Dat mis ik bij streaming. 

Ik ver­slind recen­sies en ik doe niets liev­er dan met vrien­den of andere muziek­liefheb­bers lekker door­bomen over de beteke­nis, de kwaliteit, de muzikale tech­niek, enz. van een lied. Dat mis ik wel in deze coro­nati­j­den. Dat we maar snel weer op café en bij elka­ar op bezoek mogen.

Maar een top zes dus in willekeurige volgorde:

  1. Let It Bleed — The Rolling Stones 
  2. Born To Run — Bruce Springsteen 
  3. Dis­in­te­gra­tion — The Cure 
  4. Achtung Baby — U2 
  5. The Sel­dom Seen Kid — Elbow 
  6. High Vio­let — The National

Geldt die passie ook voor films?

Zek­er, dis­cus­siëren, vergelijken, analy­seren en tips uitwisse­len horen er ook hier weer bij. Ik ben een fan van de films van de Coen-broers. En een goed gang­stere­pos zoals Once upon a time in Amer­i­ca, The Sopra­nos of klassiek­er als Far­go en Lord of the Rings gaan er ook alti­jd in. Ook een aan­rad­er is Bojack Horseman. 

Waar ver­baas jij je wel eens over? 

Dat de wereld zo’n won­der­lijke plek is. En waar­toe mensen in staat zijn, zow­el in posi­tieve als negatieve zin. Als soci­oloog kijk je alti­jd toch iet­sje anders naar de maatschap­pij. Wat meer met het oog van een onder­zoek­er ver­moed ik. En toch denk ik vaak: Toch zot hoe het werkt! Natu­urlijk zit­ten er her en der wel wat fout­jes in maar het bli­jft me fascineren hoe we er met z’n 7 mil­jard in sla­gen om relatief geweld­loos de dag door te komen. En af en toe zelfs boven onszelf uit te sti­j­gen op menselijk en materieel vlak.

Hoe sta jij tegen­over fake news? 

Da’s een ingewikkeld beestje hé. Ik wil niet de fout mak­en om mensen die erdoor gevan­gen zijn als dom te bestem­pe­len of de betweter te gaan uithangen. Een oploss­ing heb ik niet zo meteen voorhan­den, maar je kan de ver­ant­wo­ordelijkheid niet alleen bij het indi­vidu leggen, ook de maatschap­pij heeft haar rol te spe­len. Eigen­lijk is het een boeiend fenomeen. Wel jam­mer dat wat mensen geloven ook hun han­de­len beïn­vloedt en dan komen we op een gladde helling terecht.

Los van fake news wil ik met Mobiel 21 natu­urlijk wel impact hebben op hoe mensen han­de­len. Maar dan moet je dus ook hun over­tuig­ing uitda­gen. En die durft nogal eens onl­o­gisch en com­plex ineen zit­ten. Alleen een Arend staat bek­end om zijn vastberadenheid 😉. 

Zelf koken of op restaurant? 

Dan kies ik uit eten gaan of een pint gaan drinken met vrien­den. Eten is geni­eten. Niet dat ik niet graag zelf kook. Maar ik ben geen rustige kok, een beet­je gevloek hoort er wel bij. 

Deel dit artikel via: