Overzicht onderzoek 2020
Overzicht onderzoek 2020

De onderzoekers van Mobiel 21 halen nuttige data naar boven, analyseren ze én zetten ze om in praktijkgericht advies. Deze 4 interessante onderzoeken, allemaal gestart in 2020, zijn daarop geen uitzondering.

WeCount

WeCount is een Europees cit­i­zen sci­ence-project dat burg­ers helpt om ver­keers­gegevens te verza­me­len en ken­nis op te bouwen over mobiliteit in hun eigen buurt en stad. Het project loopt in 5 Europese ste­den: Leu­ven, Ljubl­jana, Dublin, Cardiff en Madrid. WeCount gebruikt de toestellen van Tel­raam voor de ver­keer­stellin­gen. Mobiel 21 zal zow­el de cit­i­zen’ als de sci­ence’ van het project grondig onder­zoeken en vor­mgeven. Dat doen we op basis van lit­er­atu­uron­der­zoek, eval­u­atie en mon­i­tor­ing van de cas­es in de 5 ste­den.
https://​www​.mobiel21​.be/​c​a​m​p​a​g​n​e​s​-​e​n​-​p​r​o​j​e​c​t​e​n​/​w​e​count

Inter­reg E‑Hubs

Het Europese Inter­reg-project E‑hubs wil duurzame gedragsveran­der­ing verge­makke­lijken via e‑hubs of mobipun­ten. Dat zijn plaat­sen in de stad waar elek­trisch deelver­vo­er wordt verza­meld en aange­bo­den. Mobiel 21 voert het gedrag­son­der­zoek naar deze mobipun­ten uit in Leu­ven. In een eerste reeks inter­views vra­gen we Leu­ve­naars naar hun motieven om elek­trisch deelver­vo­er al dan niet eens uit te proberen. Daar­na onder­zoeken we hoe mensen het gebruik van de mobipun­ten zelf ervaren. De bedoel­ing is om de mobipun­ten beter af te stem­men op de verwachtin­gen van de gebruik­ers en zo elek­trisch deelver­vo­er verder te stimuleren. 

https://​www​.nweu​rope​.eu/​p​r​o​j​e​c​t​s​/​p​r​o​j​e​c​t​-​s​e​a​r​c​h​/​e​h​u​b​s​-​s​m​a​r​t​-​s​h​a​r​e​d​-​g​r​e​e​n​-​m​o​b​i​l​i​t​y​-​hubs/
https://​www​.leu​ven​.be/​m​o​b​i​p​unten

Ver­vo­er­sar­moede

De Uni­ver­siteit Gent, de Vri­je Uni­ver­siteit Brus­sel, Mobiel 21 en Netwerk Duurzame Mobiliteit onder­zocht­en de achterliggende fac­toren van ver­vo­er­sar­moede. Op basis van socio-demografis­che ken­merken, ruimtelijke ken­merken en mobiliteits­ge­drag stelden de onder­zoek­ers 5 profie­len op van min­der mobiele Bel­gen, elk met hun eigen, spec­i­fieke ken­merken en gedrag. Het onder­zoek geeft belei­ds­mak­ers een ste­vige basis om voor de ver­schil­lende doel­groepen con­crete oplossin­gen uit te werken voor een inclusief en recht­vaardi­ger mobiliteits­beleid.
https://​www​.mobiel21​.be/​m​21​-​o​n​d​e​r​z​o​e​k​t​/​o​n​d​e​r​z​o​e​k​-​v​e​r​v​o​e​r​s​a​r​m​o​e​d​e​-​j​a​n​u​a​r​i2021

Dig­ni­ty

Het Europese DIG­NI­TY-project onder­zoekt de dig­i­talis­er­ing van ons mobiliteitssys­teem. Grondi­ge analyse vanu­it het per­spec­tief van de gebruik­er én de aan­bieder moet duidelijk mak­en welke fac­toren lei­den tot het uit­sluiten van bepaalde groepen. Het onder­zoek vormt de basis voor 4 pilots die Europa een stap dichter bren­gen bij een inclusief, dig­i­taal mobiliteitssys­teem én belei­d­skad­er. Mobiel 21, in samen­werk­ing met het departe­ment Mobiliteit en Open­bare Werken, is ver­ant­wo­ordelijk voor de Vlaamse pilot en met­ing.
https://​www​.mobiel21​.be/​d​i​g​n​i​t​y​-​p​r​oject