Nieuwe themagids voor veerkrachtige mobiliteit in steden
Nieuwe themagids voor veerkrachtige mobiliteit in steden

Steden en regio's reageren in coronatijden met vernieuwende vervoersoplossingen: van pop-up fietspaden, over tijdelijke autovrije of autoluwe zones, tot parklets. Maar welke lessen kunnen we daaruit trekken voor de planning van duurzame mobiliteit op lange termijn?

In heel Europa zoeken ste­den naar duurzame oplossin­gen die toe­ganke­lijke, veilige en betaal­bare mobiliteit bevorderen en tegelijk helpen om de doel­stellin­gen van de Green Deal te realis­eren. De themagids Plan­ning for More Resilient and Robust Urban Mobil­i­ty helpt ste­den daar­bij. De nieuwe gids verza­melt lessen en best prac­tices uit de pan­demie voor de over­gang naar een veerkrachtigere mobiliteit die ons boven­di­en beter voor­berei­dt op eventuele toekom­stige crisissen. 

Een cri­sis lei­dt tot veran­derin­gen op lange ter­mi­jn. Voor stedelijke mobiliteit­spro­fes­sion­als is het beheer en de inte­gratie van die veran­der­ing­sprocessen een belan­grijke uitdag­ing. De over­stap naar duurza­mere mobiliteit vraagt om ingri­jpende veran­derin­gen van het huidi­ge ver­vo­erssys­teem en betere infra­struc­tu­ur voor actief reizen, open­baar ver­vo­er, gedeeld ver­vo­er en e‑mobiliteit.

De the­ma­tis­che gids intro­duceert het con­cept veerkracht van stedelijke mobiliteit en toont de waarde ervan in duurzame stedelijke mobiliteit­s­plan­ning (SUMP). De themagids bevat een reeks cas­es­tud­ies uit ver­schil­lende Europese ste­den. Daar­bij zit­ten ook enkele CIV­I­TAS-pro­jecten zoals Park4SUMP, dat wij met Mobiel 21 coördineren. 

Brus­sel als voorbeeld 

Het Brus­sels Hoofd­st­edelijk Gewest reageerde op de Covid-19-pan­demie door zijn infra­struc­tu­ur aan te passen. De stad legde meer de nadruk op stap­pen en fiet­sen om mensen te over­tu­igen de auto te lat­en staan en om over­vol open­baar ver­vo­er te ver­mi­j­den. Op drukke ver­keer­sassen, zoals de Wet­straat, werd een volledig rij­vak per­ma­nent omgevor­md tot fietspad. Andere maa­trege­len had­den betrekking op par­keer­be­heer. Zoals bijvoor­beeld in de Lom­bard­straat, waar drop-off zones voor scoot­er- en fiets­deel­sys­te­men kwa­men, in de buurt van open­baar ver­vo­er en pleinen. 

Wat hand­hav­ing betre­ft, voorkomen fiet­sni­et­jes, extra ver­keers­bor­den en groe­naan­planti­n­gen dat auto­mo­bilis­ten ille­gaal park­eren in de buurt van zebra­paden, kruis­pun­ten of ver­keer­slicht­en. En aan het Kon­ingsplein en in de buurt van het Zoniën­woud verd­we­nen par­keer­plaat­sen om voet­gangers en fiet­sers meer beweg­ingsvri­jheid te geven. Uit mon­i­tor­ing en eval­u­atie is gebleken dat de mensen behoefte hebben aan meer groene zones, meer ruimte voor actieve mobiliteit en meer kind­vrien­delijke open(bare) ruimte. De belan­grijk­ste onderliggende rede­nen zijn ver­keersvei­ligheid, een betere luchtk­waliteit en sterkere sociale con­tacten. Stuk voor stuk belan­grijk voor een betere lichamelijke en geestelijke gezond­heid, ook na Covid-19

Rot­ter­dam: slimme par­keero­plossin­gen voor meer vri­je open­bare ruimte in de stad 

Als reac­tie op min­der par­keer­be­weg­in­gen in de stad onder­s­te­unde Rot­ter­dam lokale onderne­mers door hen toestem­ming te geven om uit te brei­den naar de buiten­ruimte of ter­rassen aan te leggen. Hier­door kon­den ze bli­jven draaien en bleef de schade voor de lokale economie beperkt. Voor bewon­ers maak­ten parklets open­bare ruimte vrij door te zor­gen voor meer­voudig gebruik of een nieuwe invulling van par­keer­plaat­sen. Inwon­ers kre­gen de kans om de open­bare ruimte zelf in te richt­en en te gebruiken. Dat deden ze door o.a. speelplekken, meer groen, fiet­sen­stallin­gen of buurt­tuinen aan te leggen. Het exper­i­ment is intussen afgelopen, maar mensen kun­nen nog alti­jd een ver­zoek indi­enen om een par­keer­plaats in hun straat om te vormen. 

De stad zorgt voor een effi­ciënt par­keer­be­heer met behulp van sca­nau­to’s. Deze sca­nau­to’s zijn com­pat­i­bel met de par­keersen­soren die in bepaalde zones zijn geïn­stalleerd. Die sen­soren mon­i­toren op hun beurt de bezette en vri­je par­keer­plaat­sen in de stadswijken. Met behulp van de sca­nau­to kan de lokale over­heid con­trol­eren of voer­tu­igen legaal gepar­keerd staan, of het par­keergeld is betaald en of de par­keer­ti­jd wordt gere­specteerd. Op die manier helpen tech­nol­o­gis­che toepassin­gen om het par­keer­re­gle­ment te hand­haven. Boven­di­en is Rot­ter­dam een proef­pro­ject ges­tart met een par­keer­app om de ver­keers­druk­te te ver­min­deren die ontstaat door auto­mo­bilis­ten die ron­dri­j­den om een par­keer­plaats te vinden. 

Deze themagids is ontwikkeld in het kad­er van het CIV­I­TAS SATEL­LITE-project, dat wordt gefi­nancierd door het Hori­zon 2020-pro­gram­ma voor onder­zoek en inno­vatie van de Europese Unie onder sub­si­dieovereenkomst nr. 713813.

Deel dit artikel via: