Nieuw seizoen Fietsschool Leuven

Nu de lente definitief in ‘t land is, wordt weer vaker gefietst. Alleen is dat voor zo’n 50.000 mensen in Vlaanderen geen optie, omdat ze niet kunnen fietsen. Velen van hen willen graag leren fietsen. En waar een wil is, is een weg: Fietsschool Leuven leert volwassenen fietsen.

Nieuw fiets­seizoen

Fietss­chool Leu­ven startte 8 jaar gele­den met fiet­s­lessen. Dat er nog alti­jd een grote vraag naar is, bewi­jzen de lessen­reek­sen in het voor­jaar, die ook dit jaar weer volzet zijn.

Tussen feb­ru­ari en juni leren maar lief­st 40 jon­geren en 60 vol­wasse­nen fiet­sen. We organ­is­eren 3 reek­sen voor vol­wasse­nen, 1 reeks voor stu­den­ten en 3 reek­sen voor de onthaalk­lassen ander­stal­ige nieuwkomers (OKAN). Om hele­maal klaar te zijn voor het nieuwe seizoen kreeg ons topteam van vri­jwilligers in feb­ru­ari nog extra training.

Fietss­chool Leu­ven: veel meer dan fiet­sen alleen


Fiet­sen is vrijheid

Wie niet mobiel is, heeft meer moeite om een job, gepaste zorg, de juiste oplei­d­ing, … te vin­den, kor­tom om vol­waardig te par­ticiperen aan onze maatschap­pij. Mobiliteit­sar­moede past vaak in een vicieuze cirkel van armoede. Vrouwen staan daar­bij in de frontlin­ie, zek­er die met een migratiegeschiede­nis. De fiets is een toe­ganke­lijke, relatief snelle, goed­kope en gezonde manier om uit die cirkel van mobiliteit­sar­moede te geraken. 

De reac­ties van onze cur­sis­ten, voor­namelijk vrouwen van niet-Bel­gis­che orig­ine, liegen er niet om. 

Fiet­sen is voor mij vri­jheid. Ik ben zo blij dat ik ein­delijk met de fiets over­al naar­toe kan en stop­pen waar ik wil.”

“ Mijn kinderen lachen me niet meer uit omdat ik niet kan fiet­sen. Ik ben blij omdat ze zo trots zijn.”

“ Als ik me niet goed voel, of ik mis mijn fam­i­lie, of ik heb stress en
zor­gen, dan ga ik fiet­sen.”

“ Fiet­sen was voor mij not done als meis­je. Nu fiets ik door de stad en zie je me straks zelfs met een rokje op de fiets. De fiet­s­lessen hebben me echt zelfvertrouwen gegeven.” 

Fiet­sen is zelfstandigheid

Na 8 jaar inten­sief werken met de doel­groep kun­nen we met zek­er­heid zeggen dat leren fiet­sen en kun­nen fiet­sen de autonomie, zelf­s­tandigheid en het gevoel van eigen­waarde van mensen ver­hoogt. Wie kan fiet­sen is voor ver­plaatsin­gen niet meer afhanke­lijk van anderen of open­baar ver­vo­er. Als kost­win­ner (bv. in de dien­s­tencheque­sec­tor) ger­ak­en ze zelf op hun job. Ook het feit dat ze beschouwd wor­den als sterke mensen die hun nieuwe vaardigheid gebruiken in hun voordeel, valt niet te onderschatten. 

De fiet­s­lessen hebben boven­di­en een lang­durig effect. In 2018 vol­gden 64 vol­wasse­nen fiet­sles in Fietss­chool Leu­ven. 60% ervan bli­jft na afloop van de fiet­s­lessen fiet­sen. Dat blijkt uit een tele­fonis­che enquête bij de cur­sis­ten in decem­ber 2018. Eén op vier fietst na afloop (bij­na) dagelijks. De fiets wordt vooral func­tion­eel gebruikt: om op werk- of stage­plaats te ger­ak­en of om bood­schap­pen te doen. De meesten geven aan dat ze zich beter voe­len sinds ze kun­nen fiet­sen, dat ze gemakke­lijk­er op hun bestem­min­gen ger­ak­en en nieuwe plekken ont­dekken. Luis­ter maar naar Hodan, één van de cursisten. 

Ook bij dege­nen die na de fiet­s­lessen niet meer fiet­sen, is er nog wel de wens om te fiet­sen (75%). Een aan­tal voelt zich na één lessen­reeks nog niet zek­er genoeg in het ver­keer, voor anderen is fiets­bez­it een belan­grijke bar­rière. Dit zijn twee pun­ten waar Mobiel 21 ook in 2019 extra aan­dacht aan zal besteden. 

Fiet­sen is erbij horen’

Veel vrouwen geven aan dat leren fiet­sen een emanciperend pro­ces is. Vaak mocht­en of kon­den ze omwille van ver­schil­lende rede­nen (religieuze over­weg­in­gen, geografis­che ken­merken, cul­turele gewoontes, …) niet fiet­sen in hun land van herkomst. Leren fiet­sen en je daar­na zelf­s­tandig ver­plaat­sen, ervaren veel vrouwelijke deel­ne­mers als enorm bevri­j­dend. Ver­schil­lende vrouwen geven ook aan dat ze willen leren fiet­sen, omdat iedereen hier fietst. Erbij horen, deel uit­mak­en van de Vlaamse fiets­cul­tu­ur is een belan­grijke factor. 

We werken heel bewust aan de eigen­waarde van de cur­sis­ten. Tij­dens de fiet­s­lessen bouwen we een vertrouwens­band met hen op en werken we aan een langeter­mi­jn­re­latie, zodat we ‑telkens met de maatschap­pelijke con­text van de deel­ne­mers als uit­gangspunt- een antwo­ord kun­nen bieden op hun fietsvra­gen. Fiet­s­lessen bieden een bij­zon­der poten­tieel als katalysator voor gelijke kansen en vol­waardi­ge par­tic­i­patie aan de samen­lev­ing op ver­schil­lende domeinen: werk, vri­je tijd, onder­wi­js en gezondheid. 

De reac­ties van de naaste omgev­ing zijn ontzettend belan­grijk. Veel moed­ers zeggen dat hun kinderen ongelooflijk trots op hen zijn en boven­di­en heel blij zijn dat ze ein­delijk samen met de fiets naar school kun­nen. Ex-cur­sis­ten wor­den ook vaak echte fiet­sam­bas­sadeurs die hun vriendin­nen en fam­i­liele­den over­tu­igen om ook te leren fiet­sen. Met fam­i­lieda­gen en work­shops om met kinderen te fiet­sen, spe­len we daarop in. Zet zondag 9 juni alvast in je agen­da want dan organ­is­eren we de eerste Fietss­chool­fam­i­liedag op het Blauw­put­plein achter het sta­tion van Leuven. 

Fiet­sen is fitness

Ver­schil­lende cur­sis­ten geven ook aan dat ze fiet­sen gewoon fijn vin­den. Aan­dacht voor recre­atief fiet­sen (fiet­sknoop­pun­ten, aan­ge­name routes naar het park …) tij­dens de fiet­s­lessen is heel belan­grijk. Vrouwen vertellen dat ze graag met fam­i­lie naar het park gaan, dat ze tij­dens het fiet­sen hun zor­gen ver­geten en ook dat ze zich beter in vorm voe­len. Deel­ne­mers kla­gen soms over spier­pi­jn en hebben niet zelden last van overgewicht. Af en toe wor­den ze ook door wijkge­zond­hei­d­s­cen­tra doorges­tu­urd (bewe­gen op voorschrift). Op die manier zijn fiet­s­lessen een laag­drem­pelige manier om te sporten’. Fietss­chool Leu­ven inte­greert in haar lessen trouwens ook Fiet­sness, fit­ness op en met een fiets. 

Fiet­sen is taalbad

Tij­dens de les best­e­den we veel aan­dacht aan groeps­dy­namiek en inter­ac­tie, zow­el tussen de deel­ne­mers onder­ling als met de vri­jwilligers en de les­gev­ers. Ned­er­lands is hier­bij de voer­taal. De fiet­s­lessen bieden dus een uit­gelezen kans om com­mu­ni­catievaardighe­den te oefe­nen. Vanu­it het Cen­trum voor Basise­d­u­catie Ligo kun­nen ook leer­lin­gen als vri­jwilliger in onze fietss­chool aan de slag om hun Ned­er­lands te oefenen.

Deel dit artikel via: