Naarjobsinwestvlaanderen.be zet jobs op de kaart

De klassieke platformen om een job te zoeken zijn allemaal opgebouwd rond de jobspecificaties zelf: ervaring, diploma, competenties, voltijds/deeltijds … Allemaal heel belangrijk natuurlijk, maar ze vergeten toch één zaak die voor veel mensen steeds belangrijker wordt: Geraak ik er vlot, en hoe? Dat is waar de nieuwe website www.naarjobsinwestvlaanderen.be het verschil maakt. Door jobs letterlijk op de kaart te zetten en werkzoekenden door een combinatie van verschillende vervoersmodi de vlotste weg te wijzen naar de jobs in hun buurt.

www​.naar​job​sin​west​vlaan​deren​.be is een nieuw plat­form dat werk­zoek­enden de weg wijst naar meer bereik­bare jobs in de buurt. Werkgev­ers kun­nen namelijk voor al hun vaca­tures ook hun mobiliteit­saan­bod in de kijk­er zetten. Zo verbindt Naar Jobs op een heel gebruiksvrien­delijke en heldere manier vaca­tures met bereik­baarheid en het mobiliteit­saan­bod van bedrijven. 

Focus op bereikbaarheid 

Door mobiliteit en bereik­baarheid als uit­gangspunt te nemen, is Naar Jobs een echte mindswitch voor de arbei­ds­markt. Bij elke vaca­ture ver­schi­jnt automa­tisch hoe je de plaats van tew­erk­stelling kunt bereiken en welke mobiliteitsvo­orde­len de werkgev­er aanbiedt. 

Het kan niet de bedoel­ing zijn dat mensen jobkansen lat­en liggen omdat ze niet genoeg ver­vo­er­sop­ties hebben of de bestaande opties onvol­doende ken­nen. Dankz­ij Naar Jobs kri­j­gen onderne­mers, job­coach­es én werk­zoek­enden in West-Vlaan­deren een slimme tool ter beschikking om let­ter­lijk de weg te wijzen en te vin­den naar een geschik­te job in de buurt. De bedoel­ing is om mensen min­der afhanke­lijk te mak­en van een eigen auto en de bereik­baarheid van onderne­min­gen beter te benadrukken.

Winst voor ondernemers

Voor onderne­mers biedt Naar Jobs extra kansen om duurzame bedri­jf­s­mo­biliteit te bevorderen en om hun aan­bod in de kijk­er te zetten bij duizen­den poten­tiële werkkracht­en uit de regio. Een ver­goed­ing voor open­baar ver­vo­er, een overdek­te fiet­sen­park­ing, fiet­sleas­ing, een fietsver­goed­ing, een car­pool­sys­teem… Op www​.naar​job​sin​west​vlaan​deren​.be vin­den werk­zoek­enden in één oogop­slag alle mobiliteitsvo­orde­len van de onderne­m­ing waar ze sol­liciteren. Dat is een win-win, want onderne­mers kun­nen zo hun troeven voor vlot­ter woon-werkver­keer uit­spe­len en werk­zoek­enden zien meteen hoe ze ter plaatse ger­ak­en én welke voorde­len ze kun­nen genieten. 

Nog niet voor elke onderne­m­ing staat het mobiliteit­saan­bod al online. Daarom vol­gt begin 2021 nog een cam­pagne om West-Vlaamse onderne­mers te over­tu­igen hun zaak gratis en een­voudig te reg­istr­eren en het mobiliteit­saan­bod aan te vullen.

Een extraat­je in de tool­box van jobcoaches 

Job­coach­es en arbei­ds­be­mid­de­laars in West-Vlaan­deren vor­men de belan­grijk­ste doel­groep in de opstart­fase van Naar Jobs. Voor hen moet het nieuwe plat­form een hand­ig instru­ment wor­den om mensen gemakke­lijk­er naar de juiste job te lei­den. Uit een bevrag­ing bij de job­coach­es van VDAB blijkt mobiliteit alvast één van de belan­grijk­ste cri­te­ria en knelpun­ten om mensen aan een job te helpen. Op basis van hun gebruik­ser­var­ing en sug­gesties wordt het plat­form ook steeds efficiënter. 

Met het webi­nar Mobiliteits­drem­pels bij werk­zoek­enden aan­pakken’ leert Mobiel 21 job­coach­es hoe ze het plat­form slim kun­nen gebruiken om mensen let­ter­lijk weg-wijs te mak­en op de arbei­ds­markt. Via demo’s kri­j­gen ze een volledig overzicht van de func­tion­aliteit­en en leren ze hoe ze die kun­nen gebruiken om mensen naar de juiste job te leiden. 

VDAB is een belan­grijke part­ner in het project. De data­base met alle vaca­tures vormt de basis voor Naar Jobs. De kaart op www.naarjobsinwestvlaanderen.b… toont alle vaca­tures in West-Vlaan­deren die de VDAB op dat moment in haar data­bank ter beschikking heeft. Voor West-Vlaan­deren staan er van­daag al ruim 50.000 vaca­tures op de website.

Eerst West daar­na heel Vlaanderen 

Het opzet van Naar Jobs werd een eerste keer getest voor de Haven van Antwer­pen in 2018. Spe­ci­aal voor West-Vlaan­deren is de inter­ac­tieve kaart intussen uit­ge­breid met extra func­ties en infor­matie. De zoek­func­tie kreeg een update zodat je nu kan zoeken vanaf je thuisadres, een gemeente verken­nen of zelfs kan selecteren op basis van reisaf­s­tand en reistijd. 

Maar de ambitie van Naar Jobs reikt verder dan West-Vlaan­deren. Het plat­form is zo gebouwd dat het een­voudig kan wor­den uit­ge­breid naar heel Vlaan­deren of zelfs het buiten­land. Samen met VDAB kijkt Mobiel 21 nu naar de mogelijkhe­den om hun vaca­ture­data­bank te inte­gr­eren met de kaar­tap­pli­catie en zoek­mo­tor van Naar Jobs. Als die plan­nen con­creet wor­den, kri­j­gen mobiliteit en bereik­baarheid in één klap een hoof­drol in de zoek­tocht naar werk.

Deel dit artikel via: