Mobiel 21 op Velo-city21 in Lissabon
Mobiel 21 op Velo-city21 in Lissabon

Velo-city is een grote, jaarlijkse conferentie van de European Cyclists Federation met focus op fietsen en mobiliteit. Het is een mondiaal platform voor kennisuitwisseling en innovatie op het vlak van fietsmobiliteit. Aan de hand van workshops, debatten en plaatsbezoeken brengt de conferentie het gesprek op gang tussen middenveld en beleidsmakers. Dit jaar was ook Mobiel 21 aanwezig om te praten over PING if you care! en De Fietsschool.

PING If you care! 

De stad Liss­abon gaf 10 pro­jecten de kans om zich te komen voorstellen. De win­naar van deze pitch’ mag zijn project ook echt uitrollen in Liss­abon. Elke Fran­chois van Mobiel 21 pre­sen­teerde PING if you care!, een toepass­ing waarmee fiet­sers zelf kun­nen aangeven waar ze onveilige sit­u­aties tegenkomen op hun fiet­sroute. De pitch viel erg in de smaak, want PING if you care! werd ges­e­lecteerd als een van de drie lau­re­at­en. Uitein­delijk won een ander project, maar een volle zaal heeft wel maar mooi ken­nis gemaakt met de pow­er van PING

PING If you care! in het kort 

Het prob­leem

Het ver­keer is niet alti­jd even vrien­delijk, gemakke­lijk of veilig voor fietsers. 

De oploss­ing

Fiet­sers weten zelf het best waar het gevaar­lijk of moeil­ijk is. Dankz­ij PING kan een stad de ken­nis van haar fiet­sers gebruiken om het beter te mak­en voor fietsers. 

Met PING reg­istr­eren fiet­sers hun indrukken en ervarin­gen vast tij­dens hun rit. Prob­le­men met wegin­fra­struc­tu­ur, con­flicten met andere wegge­bruik­ers, vei­ligheid en beveilig­ing … met een druk op de knop wordt alles vastgelegd. 

Sim­pel in gebruik

Het enige wat gebruik­ers nodig hebben is een PING-knop en de PING-app. Telkens wan­neer ze onder­weg een gevaar­lijke of prob­lema­tis­che sit­u­atie tegenkomen mark­eren ze die met een druk op de knop. Achter­af kun­nen ze daar dan meer uit­leg aan toevoegen. 

Een schat aan informatie

De analyse van al die lokale fiet­ser­varin­gen lev­ert een schat aan infor­matie op om tot gefun­deerde aan­bevelin­gen te komen. Een hoge mate van betrokken­heid zorgt voor een groot draagvlak bij burgers. 

Bek­ijk hier de pitch van Elke Fran­chois op Velo-city


Ver­vo­er­sar­moede – Fiet­sen veran­dert levens 

De fiets is een gamechang­er voor ver­vo­er­sar­moede. Dat bewi­js leverde Jan Chris­ti­aens voor de hon­der­den aan­wezi­gen met een pre­sen­tatie over de resul­tat­en van De Fietsschool. 

Het prob­leem

Niet kun­nen fiet­sen betekent voor velen geen oplei­d­ing, geen job, min­der soci­aal con­tact … en dus ook vaak geen geld om het open­baar ver­vo­er te gebruiken of een fiets te kopen. Ziedaar de vicieuze cirkel van vervoersarmoede. 

De oploss­ing

De fiets is de ide­ale oploss­ing, want voor iedereen toe­ganke­lijk, flex­i­bel en goed­koop. 7% van de Vlamin­gen kan niet fiet­sen. Dat is een grote groep mensen die moeil­ijk­er zijn draai vin­dt in de maatschap­pij. Door hen te leren fiet­sen, kun­nen we let­ter­lijk lev­ens veran­deren. Dat blijkt duidelijk uit de ver­halen van ex-cursisten. 

In 10 fiet­s­lessen lei­den de les­gev­ers van De Fietss­chool de meeste cur­sis­ten op tot zelf­s­tandi­ge fiet­sers. Maar ook nazorg is belan­grijk, want 40% van de cur­sis­ten heeft nog een extra duwt­je in de rug nodig na de lessen om te bli­jven fiet­sen. Daarom vol­gen we hen een jaar lang verder op: we leren hen hoe ze hun fiets zelf kun­nen her­stellen, geven advies voor de aankoop van een fiets en organ­is­eren momenten waarop ze ervarin­gen kun­nen uitwisselen. 

De Fietss­chool organ­iseert ook train-the-trainero­plei­din­gen, waar­bij vri­jwilligers wor­den opgeleid tot ervaren fiet­sles­gev­ers. Op die manier onder­s­te­unt De Fietss­chool lokale fietsini­ti­atieven die over­al in Vlaan­deren wor­den opgezet. 

Bek­ijk de pre­sen­tatie van Jan Chris­ti­aens op Velo-city

Deel dit artikel via: