Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Werken aan duurzame mobiliteit is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We helpen je graag op de goede weg.

Jouw bedri­jf duurza­mer maken

Wil je werk mak­en van duurzame mobiliteit en toch bereik­baar bli­jven? Dan is een bedri­jfsver­vo­er­plan een goed idee. Op basis van degelijk onder­zoek (kwan­ti­tatieve metin­gen en kwal­i­tatieve gegevens) bek­ijken we samen welke acties haal­baar zijn en tegelijk ook het meeste impact zullen hebben. 

Een plan is één ding. Waar het vaak mis­gaat, is de accep­tatie van bepaalde maa­trege­len en vooral medew­erk­ers over­tu­igen om duurza­mer naar het werk te komen. Mobiel 21 heeft ruim 20 jaar ervar­ing in het bedenken, organ­is­eren, uitvo­eren en coördineren van actieplan­nen en cam­pagnes. Wij helpen jou om tot actie over te gaan.

Elek­trische fiet­sen zijn per­fect om een duurzame switch in te zetten. Het hoeft niet te ver­won­deren dat ze aan een opmars bezig zijn als je weet dat fiet­saf­s­tanden van meer dan 7 km per­fect haal­baar wor­den voor iedereen. Fiet­sende werkne­mers zijn boven­di­en pro­duc­tiev­er, min­der vaak ziek en in het alge­meen gelukkiger. Maar hoe kan je (elek­trisch) fiet­sen pro­moten? Dat vertellen we je graag. 


Maatschap­pelijke impact

Een onderne­m­ing met impact, daar doe je het voor. En maatschap­pelijk kan je meer beteke­nen dan je denkt. Dankz­ij jouw ste­un realis­eren we con­crete meer­waarde op maat van je omgeving. 

Is er een school in de buurt? Dankz­ij een Schoolver­vo­er­plan help je je omgev­ing duurza­mer mobiel te wor­den. Met een Ver­keerse­d­u­catieve Route geef je ver­keersvei­ligheid en ver­keerse­d­u­catie een duwt­je in de rug. Of miss­chien heb je zelf een geni­aal idee? Laat het ons weten, dan mak­en we er samen een suc­ces van. We staan je bij met raad en daad, van con­cept tot uitvoering. 


Maatschap­pelijk geven’

Als non-prof­i­tor­gan­isatie neemt Mobiel 21 het op voor hen die kwets­baar zijn. En daar­bij kun­nen we je ste­un goed gebruiken. Ste­un con­crete pro­jecten met bewezen impact zoals de Fietss­chool of Fiet­sen Zon­der Leefti­jd. Elke bij­drage maakt een verschil. 


Cor­po­rate volunteering

Je medew­erk­ers zijn je belan­grijk­ste kap­i­taal. Dat vin­den wij ook. Via cor­po­rate vol­un­teer­ing kan je hen een onver­getelijke dag bezor­gen met veel soci­aal toegevoegde waarde. In onze Fietss­chool bijvoor­beeld, of als piloot van onze rik­s­ja’s om oud­ere mensen te lat­en geni­eten van een frisse neus en een tocht door de buurt. We bek­ijken graag wat er kan.