Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Werken aan duurzame mobiliteit is maatschappelijk verantwoord ondernemen. En daar helpen we je graag bij.

Je eigen bedri­jfsvo­er­ing verduurzamen

Bereik­baar bli­jven en toch duurza­am omsprin­gen met mobiliteit? Dan is een bedri­jfsver­vo­er­plan een goed idee. Op basis van degelijk onder­zoek (kwan­ti­tatieve metin­gen en kwal­i­tatieve gegevens) bek­ijken we samen met je welke acties haal­baar zijn en tegelijk het meest impact zullen hebben. 

Een plan is één ding. Waar het vaak mis­gaat, is de accep­tatie van bepaalde maa­trege­len en vooral het over­tu­igen van medew­erk­ers om duurza­mer te pen­de­len. Mobiel 21 is op dat vlak een ervaren partner. 

Elek­trische fiet­sen zijn aan een opmars bezig. Dat is niet ver­won­der­lijk als je weet dat fiet­saf­s­tanden van meer dan 7 km haal­baar wor­den voor iedereen. Fiet­sende werkne­mers zijn boven­di­en pro­duc­tiev­er, min­der vaak ziek en alge­meen gelukkiger. Maar hoe kan je (elek­trische) fiet­sen pro­moten? Dat vertellen we je graag. 


Maatschap­pelijke impact

Ook jouw onderne­m­ing heeft impact. Daar doe je het voor. En maatschap­pelijk kan je meer beteke­nen dan je denkt. Dankz­ij je ste­un realis­eren we con­crete meer­waarde op maat van je omgeving. 

Is er een school in de buurt? Dankz­ij een Schoolver­vo­er­plan help je je omgev­ing duurza­mer mobiel te wor­den. Met een Ver­keerse­d­u­catieve Route geef je ver­keersvei­ligheid en ver­keerse­d­u­catie een duwt­je in de rug. 

Heb je zelf een geni­aal idee om mobiliteit te ver­du­urza­men? Laat het ons weten, we staan je bij met raad en daad. Van con­cep­tu­alis­eren tot con­creet uitvoeren. 


Maatschap­pelijk geven’

Als non-prof­i­tor­gan­isatie neemt Mobiel 21 het op voor hen die het kwets­baarst zijn. En daar­bij kun­nen we je ste­un goed gebruiken. Ste­un con­crete pro­jecten met bewezen impact zoals de Fietss­chool, Fiet­sen Zon­der Leefti­jd, … Elke bij­drage is welkom. 


Cor­po­rate volunteering

Je belan­grijk­ste kap­i­taal zit ongetwi­jfeld in je medew­erk­ers. Dat vin­den wij ook. Via cor­po­rate vol­un­teer­ing kan je je medew­erk­ers een onver­getelijke dag bezor­gen in onze Fietss­chool, of op onze riksja’s een oud­ere lat­en geni­eten van een frisse neus. We bek­ijken graag wat er kan.