Nieuw! Glenn Godin

Als we een beetje vaart willen maken met die duurzame mobiliteit, kunnen we natuurlijk niet zonder een verkeersdeskundige. Het effect van een snelheidsverlaging op autosnelwegen. De plaats van speed pedelecs in woon-werkverkeer of een helpende hand bij Autovrije Zondagen … Glenn staat klaar met antwoorden en daadkracht. Wie hij is, wat hij doet en wat hem drijft, ontdek je aan de hand deze volstrekt willekeurige vragen.

Waar ver­baas jij je wel eens over?

De schoonheid van de natu­ur. Zow­el dicht­bij in de Voer­streek als ver­af in de bergen. Al wan­de­lend ben ik al vele mooie plek­jes tegengekomen. Het is de ide­ale manier om je hoofd eens leeg te mak­en, te geni­eten van natu­urver­schi­jnse­len en één te wor­den met het land­schap. Ik kijk alti­jd ver­rast als mensen niet willen’ bewe­gen of voor­bi­j­gaan aan al die mooie din­gen in hun buurt. De kansen zijn er, je moet ze gri­jpen en geni­eten van al dat moois! 

Welke film/​serie moet iedereen zek­er gezien hebben?

Ik ben geen fer­vent film- of seriek­ijk­er, maar ik heb uit­er­aard enkele favori­eten. De eerste serie die ik ooit bekeek, bli­jft mijn all-time favourite: Prison Break. Het meeslepende ver­haal van twee broers die alles voor elka­ar over hebben. Er valt zoveel over te vertellen, maar ik stel voor dat je het gewoon bek­ijkt. Na de eerste aflev­er­ing is het onmo­gelijk om deze serie los te lat­en. Als ik al eens een serie bek­ijk, kan ik me wel com­pleet vast­bi­jten in de ver­haal­li­jn, de per­son­ages en de bood­schap erachter. 

Klassiek­ers als Game of Thrones, Break­ing Bad, Home­land en The Bridge kan ik ook smak­en. Als ik dan toch een waardi­ge tweede moet kiezen is het Peaky Blind­ers. Cil­lian Mur­phy in een geweldige rol, het taal­ge­bruik, de tijds­geest, het Birm­ing­ham van de jaren 20 … machtig gewoon! 

Zelf koken of restau­rant?

Geni­eten van lekker eten thuis plaats ik een trap­je hoger. Van jongs af aan ben ik enorm geïn­ter­esseerd geweest in eten, en dat deel ik met mijn oud­ers. Steeds op zoek gaan naar leuke gerecht­jes en een passende wijn is een trig­ger. De gezel­ligheid rond zo’n thuis­din­er maakt alles af. Wan­neer we toch kiezen voor een restau­rant dan moet het echt iets uniek zijn, met andere woor­den iets wat we zelf niet kun­nen berei­den. Dan kan echt een wereld voor je open­gaan aan tafel. Fan­tastisch dat ster­renchefs als het ware kun­st op een bord kun­nen toveren. 

Wat is jouw wild­ste plan om duurzame mobiliteit naar een tip­ping point te bren­gen waar­na alles vanzelf beter zal wor­den op onze wegen?

Duurzame mobiliteit is zo’n breed begrip, maar aller­lei ingrediën­ten zor­gen eigen­lijk voor één grote, lekkere cake. Ik denk dat er veel intel­li­gente mensen een­zelfde visie delen over hoe een trans­port­sys­teem er in een ide­ale wereld uit moet zien. Op dat vlak denk ik dat er ook enorm veel pro­jecten, acties, ini­ti­atieven uit de grond wor­den gestampt (en dat juich ik toe). Alleen: iedereen heeft een mening over mobiliteit. Op het vlak van ken­nis- en infor­matiev­er­sprei­d­ing kun­nen er nog veel stap­pen wor­den gezet. Ik heb het gevoel dat er enorm veel mensen nog niet bereikt wor­den in ons duurzame mobiliteitsver­haal. De voorde­len van alter­natieven of zelfs nadenken over ver­plaatsin­gen lukt niet bij iedereen even goed. Met de nodi­ge bewust­word­ing en gedragsveran­der­ing zou er al heel veel mogelijk zijn. Dat begint met ken­nis en infor­matie tot bij de gewone mensen’ bren­gen, jong en oud. Hét tip­ping point is wan­neer de pro­fes­sionele kijk op duurzame mobiliteit ges­te­und wordt door een brede, maatschap­pelijke achterban. 

Waar mogen ze je alti­jd voor wakker mak­en?

Wan­neer er hulp nodig is, zow­el op vlak van werk als privé. Dat klinkt miss­chien een beet­je cliché, maar ik heb er geen enkel prob­leem mee om mijn slaap te lat­en voor iets of iemand. En als de finale van de Cham­pi­ons League of het WK voet­bal s nachts zou plaatsvin­den, dan zet ik ook het wekkertje. 

Wat doe je zoal in het lev­en?

Veel sporten. Als kleine jon­gen was ik al bezeten van voet­bal en dat zal er nooit uit­gaan. De liefde voor het spel­let­je kri­jg je niet klein. Zoals ik al eerder zei, plaats ik wan­de­len ook op een hoog schavot­je. Een rit op de koers­fi­ets of een uitda­gend loop­par­cours vind ik ook weke­lijks op mijn pad. 

Ik zet me ook in voor het soci­aal-cul­turele lev­en in de Voeren. Ik maak deel uit van twee cul­turele verenigin­gen en wij organ­is­eren tal van activiteit­en: volks­feesten, ker­mis­sen, een Okto­ber­fest, wan­delin­gen, sin­terk­laas­feesten, enzovoort. Daar kruipt toch wel veel werk en tijd in, maar ik doe het ontzettend graag. 

Waarom is Lim­burgs het meest sexy dialect van ons land?

De jovi­aliteit, warmte en gezel­ligheid druipt ervan af. Als je je niet welkom voelt in Lim­burg, dan ner­gens. Het kan miss­chien iets langer duren bij ons, maar wij moeten ook met veel regio’s reken­ing houden. De invloe­den uit Wal­lonië, Ned­er­land, Duit­s­land en dan nog alle andere Vlaamse regio’s zorgt voor een hartelijke mix. Als je de keuze hebt, word Lim­burg­er, word wereldburger :-)! 

Welke spreuk mag er boven jouw bureau hangen?

The pain you feel today is the strength you feel tomor­row.” Ik hou van afzien, vooral op vlak van sport. Ik pik er nu een quote uit, maar woor­den van Vin­cent Kom­pa­ny, Michael Jor­dan of Shaun T gelden toch wel als een voorbeeld. 

Welk boek moet iedereen gelezen hebben? 

Yuval Noah Harari schreef een best­seller over de men­sheid: Sapi­ens. Een boek dat iedereen gelezen moet hebben. De geschiede­nis en de toekomst van de men­sheid wordt erin belicht, waarom de din­gen zijn zoals ze zijn. Het geeft je een totaal ander per­spec­tief over ons’ lev­en. Het doet je ogen open­gaan en helpt de zak­en ron­dom jou te rel­a­tiv­eren. Je moet je erdoor heen kauwen, maar de wijze waarop de men­sheid wordt belicht is fenom­e­naal goed neergeschreven. 

Wie staat er in jouw all-time Spo­ti­fy-top‑5?

Een moeil­ijke vraag, ik hou van vele muziek­w­erelden. Als ik toch enkele songs moet kiezen: Scor­pi­ons — Wind of Change, The Rolling Stones — Ang­ie, Queen — Anoth­er one bites the dust, Elton John — Tiny Dancer en Neil Young — Heart of Gold.

Wat is je favori­ete superkracht?

Vliegen! Hoe geweldig moet het zijn om over alles heen te kun­nen zweven. 

Deel dit artikel via: