Maak kennis met onze nieuwe collega Eva
Maak kennis met onze nieuwe collega Eva

Power to the people, dat is de opdracht van Eva in alle participatieprojecten die ze voor Mobiel 21 begeleidt. Vul dat aan met een meer dan gezonde interesse in vervoersarmoede (en goesting om er komaf mee te maken) en je weet dat we er een topcollega bij hebben. Wie ze is, wat ze doet en wat haar drijft, ontdek je aan de hand van deze volstrekt willekeurige vragen.

Waar ver­baas jij je wel eens over? 

Dat de natu­ur ron­dom ons zo ver­nuftig in elka­ar zit en dat alles zo goed op elka­ar is afgestemd. Het is straf hoe zow­el de kle­in­ste als de groot­ste wezens een essen­tiële rol spe­len. Wist je bijvoor­beeld dat walvis­sen bij­dra­gen aan het ver­mo­gen van oceanis­che ecosys­te­men om broeikas­gassen op te nemen? Echt grote, vrien­delijke, groene jon­gens, die walvissen! 

Wat wordt jouw rol bin­nen Mobiel 21?

Ik werk vooral in par­tic­i­pati­etra­jecten. Daar­naast ligt ook het the­ma ver­vo­er­sar­moede me nauw aan het hart. Tij­dens mijn stud­ies schreef ik een mas­terthe­sis over mobiliteit­sar­moede. Hier­door groei­de het besef dat de bereik­baarheid van werk, zorg en onder­wi­js essen­tieel is om vol­waardig deel te nemen aan de samen­lev­ing. Bij Mobiel 21 zit ik alvast op de juiste plaats om een beter beeld te kri­j­gen van de prob­lematiek én om mee te werken aan con­crete oplossingen. 

Wat doe je zoal in het lev­en? 

Ik geni­et enorm van fiets- en wan­del­tocht­en. Op vakantie proberen mijn lief en ik vaak een wan­del- of fiets­for­mule uit, en dat blijken telkens weer de leuk­ste vakanties. Lekker langza­am de omgev­ing verken­nen en alle indrukken rustig opne­men. En actieve vakanties zor­gen ook voor een ver­di­ende ontspan­ning op het einde van de dag :-) 

Muziek speelt ook een belan­grijke rol in mijn lev­en. Hoewel ik me de laat­ste tijd beperk tot het bij­wo­nen van con­certen, zou ik graag mijn gitaar weer wat meer vast­pakken. Niets leuk­ers dan samen met vrien­den of fam­i­lie covert­jes spelen. 

Onlangs ont­dek­te ik ook het plezi­er van analoge fotografie. Gewoon zalig om het beeld zorgvuldig uit te kiezen, om ruim tijd te nemen voor een foto en om dan vol span­ning het resul­taat af te wacht­en. En dan als kers op de taart, na de fotografeer­tocht, een ter­ras­je om door de foto’s gaan. 

Waar­voor mogen ze je alti­jd wakker mak­en?  

Het klinkt miss­chien cliché, maar als iemand van mijn dichte vrien­den of fam­i­lie in de rats zit, mogen ze me alti­jd wakker mak­en. Natu­urlijk word ik liev­er niet gewekt, en omdat ik zo graag slaap zou het trouwens ook een hele uitdag­ing zijn om me wakker te krijgen. 

Wat zou iedereen op school moeten leren? 

Een juridis­che en economis­che basis­re­flex. Een aan­tal prak­tis­che hand­vat­en zouden hier hand­ig zijn. Die kan iedereen goed gebruiken tij­dens belan­grijke momenten in het lev­en. Waar let je bijvoor­beeld op als je een arbei­d­scon­tract afs­luit of een huis koopt? 

Zelf koken of restau­rant? 

Zelf koken! Ik vind het heel leuk om met ingrediën­ten te spe­len, om van het recept af te wijken of om gewoon zelf iets te verzin­nen. Soms loopt dat uit op een siss­er. Soms ben je aan­ge­naam ver­rast. Toch geni­et ik ook van een uit­stap die op restau­rant eindigt om mezelf lekker te lat­en soigneren. 

Welke spreuk mag er boven je bureau hangen? 

Een née heb je, een ja kan je kri­j­gen”. Een krachtige spreuk die ik wel vak­er gebruik wan­neer iemand (of ikzelf) een duwt­je in de rug nodig heeft. 

Wie staat er in jouw all-time Spo­ti­fy-top‑5?

Amai, geen een­voudi­ge vraag! Er wordt/​werd zoveel goede muziek gemaakt. Ik geef dan maar een paar arti­esten mee die me al jaren weten te beko­ren: Lianne La Havas, Bill With­ers, Alfa Mist, Lau­ra Mar­ling en Arc­tic Monkeys. 

Welke film/​serie/​boek/​… moet iedereen zek­er gezien hebben? 

La Meglio Gioven­tù is een top­film. Hij duurt wel 6 uur, dus je kan hem best in ver­schil­lende delen bek­ijken. Het is een trage film met mooie beelden, steen­goede acteurs en vooral ook prachtige muziek.