TRACE: jouw handleiding voor mobiliteitstracking

Tracking heeft heel wat potentieel voor steden en gemeenten. Het levert de data voor een evidence-based fietsbeleid en ondersteunt gedragsverandering dankzij de registratie van werkelijk gefietste kilometers. Een duidelijke handleiding helpt je stap voor stap een trackingcampagne op te zetten van A tot Z.

Gratis han­dlei­d­ing voor ste­den en gemeenten

De han­dlei­d­ing brengt alle tips samen in een hand­ig stap­pen­plan om een track­ing­cam­pagne in jouw stad of gemeente uit te rollen. De han­dlei­d­ing is ontstaan uit ver­schil­lende piloot­pro­jecten, uit­gevo­erd in ste­den en gemeen­ten ver­spreid over de Europese Unie. Daaruit blijkt dat burg­ers bereid zijn om deel te nemen aan track­ing­pro­jecten als ze weten dat lokale over­he­den met hun data aan de slag gaan om mobiliteit­sprob­le­men op te lossen. De han­dlei­d­ing bestaat uit ver­schil­lende delen, waaron­der een prak­tijkgerichte cam­pag­ne­han­dlei­d­ing en een set van con­crete aan­bevelin­gen voor ste­den en gemeenten.

Enkele direct bruik­bare tips uit de handleiding:

  1. Kies op voor­hand of je gedrag wil meten of veran­deren
    Som­mige apps zijn meer geschikt om mobiliteits­ge­drag te meten en om de noden van inwon­ers in kaart te bren­gen, andere apps zijn meer geschikt om mobiliteits­ge­drag te veran­deren. Beslis op voor­hand welke doel­stelling het belan­grijkst is voor jouw stad of gemeente. De com­mu­ni­catie en doel­groep zijn volledig anders bij een meet­cam­pagne dan bij een gedragsveran­der­ingscam­pagne. Voor een meet­cam­pagne heb je een rep­re­sen­tatief staal van je inwon­ers nodig. Een gedragsveran­der­ingscam­pagne richt je het best op die mensen die nog een duwt­je in de rug nodig hebben.
  2. Kies een app die aantrekke­lijk is voor jouw doelpub­liek
    Als je doel is om met een trackingapp een modal shift te creëren, dan zijn mul­ti­modale apps (apps die meerdere ver­vo­er­swi­jzen track­en) meer geschikt dan uni­modale apps (die maar één ver­vo­er­swi­jze track­en). Een app die enkel fiet­sers beloont, zal op weinig ent­hou­si­asme kun­nen reke­nen van mensen die nooit fiet­sen. Apps die naast fiet­sen ook het park­eren op een rand­park­ing belo­nen, zijn wel inter­es­sant voor niet-fiet­sers. Zorg ervoor dat de incen­tives die je gebruikt inter­es­sant zijn voor je beoogde doel­groep. Hoe meer niet-fiet­sers mee­doen aan de cam­pagne en de trackingapp down­load­en, hoe grot­er het poten­tieel voor gedragsverandering.
  3. Kies een goede gedragsveran­der­ingsstrate­gie
    Er zijn grote ver­schillen in de manier waarop de apps gedragsveran­der­ing proberen te realis­eren. Som­mige apps com­bineren de meest effi­ciënte en robu­uste gedragsveran­der­ing­sprincipes, ter­wi­jl andere apps inzetten op min­der effec­tieve gedragsveran­der­ingsstrate­gieën. De han­dlei­d­ing geeft negen weten­schap­pelijk gevalideerde principes om gedrag te veran­deren. Laat je app en cam­pagne scree­nen door een psy­choloog of andere gedragsveran­der­ing­sex­pert om na te gaan hoe sterk hun poten­tieel is.

Tast­bare resultaten

In een van de piloot­pro­jecten werd het woon-schoolver­keer van kinderen in een Vlaamse lagere school getrackt. Op basis van de gegevens zag de stad dat het meren­deel van de kinderen de schoolpoort aan de achterkant van de school gebruik­te in plaats van de hoofdin­gang. Uit een enquête bij de oud­ers bleek boven­di­en dat de infra­struc­tu­ur aan de achterkant van de school niet veilig was voor fiet­sende en stap­pende leer­lin­gen. De stad besloot, op basis van de track­ing­da­ta en de ver­keersvei­lighei­ds­da­ta, te investeren in een veilig fiets- en voet­pad op de route naar de pop­u­lairste schoolpoort. Dankz­ij mobiliteit­strack­ing weet de stad dat deze invester­ing zal resul­teren in meer ver­keersvei­ligheid voor de leerlingen.

Deel dit artikel via: