Knooppunten: het rapport van 5 stations

Wie beter dan de gebruiker zelf kan aanbevelingen doen voor kwaliteitsvolle overstappunten? Mobiel 21 vroeg en kreeg een antwoord van meer dan 1.500 gebruikers op een zorgvuldig samengesteld vragenpakket.

Mobiel 21 werk­te een method­iek uit voor de eval­u­atie van over­stap­pun­ten (sta­tions, tram- of bushaltes én P&R’s) vanu­it het stand­punt van de gebruik­er. De enquête werd voor het eerst in 5 Vlaamse sta­tions en belan­grijke over­stap­pun­ten gebruikt: Leu­ven, Genk, Melse­le, Diegem en Antwer­pen-Zuid. De analyse van alle bevin­din­gen lei­d­de tot de defin­i­tie van een ideaal ver­vo­er­sknoop­punt. Als lokale over­heid kri­jg je daarmee een waarde­volle inkijk die je als kap­stok kan gebruiken om met alle betrokken part­ners te werken aan kwaliteitsvolle overstappunten. 

Benieuwd naar welke opties je hebt als lokale over­heid om je open­baarver­vo­er­haltes een upgrade te geven en er bereik­bare, veilige, gebruiksvrien­delijke en aan­ge­name plekken van mak­en? Mobiel 21 helpt jou om een veran­der­ing­spro­ces op te starten via een com­bi­natie van obser­vatie, gebruik­ersen­quêtes en gesprekken met betrokken stakeholders. 

Je kri­jgt antwo­ord op vra­gen als: 

  • Kan je com­fort­a­bel wacht­en op de perrons? 
  • Durf je met een gerust hart je fiets achter te lat­en aan het station? 
  • Vind je vlot de weg naar het vertrekper­ron van je bus? 
  • Is het duidelijk hoe je een tick­et voor de park­ing moet aanschaffen?

Com­mu­ni­catiecam­pagne zorgt voor meer respons

Om vol­doende respon­den­ten te hebben voor een rep­re­sen­tatief onder­zoek, hield Mobiel 21 eerst een verken­ningsrond­je van de sta­tions en park-and-ride­zones. Ver­vol­gens lanceer­den we een oproep naar de bezoek­ers via uiteen­lopende kanalen (sociale media, e‑mail, fly­ers, affich­es, …) met de bood­schap: Gezocht! Reizigers met een mening. In Leu­ven organ­iseer­den we zelfs een pop-up Café Sta­tion om uitvo­erig in te gaan op de ervarin­gen van gebruik­ers. De gegevens die we via face-to-face bevrag­ing verza­melden, wer­den verder aange­vuld en gevalideerd met online bevragin­gen bij meer dan 1.000 gebruik­ers. Op die manier ben je zek­er van een grondig onder­zoek met rep­re­sen­tatieve resul­tat­en die meteen bruik­baar zijn om je beleid op af te stemmen.

Deel dit artikel via: