Fietsparkeren: steden maken er werk van

Wat doen Vlaamse steden en gemeenten vandaag rond fietsparkeren? Welke uitdagingen ervaren ze en hoe ziet hun stallingsaanbod eruit? Die vragen legde Fietsberaad Vlaanderen voor aan alle Vlaamse steden en gemeenten. De resultaten van de bevraging maken voor het eerst duidelijk hoe lokale overheden in Vlaanderen werken aan fietsparkeren. Mobiel 21 ontwierp de vragenlijst, analyseerde de data en schreef het onderzoeksrapport i.o.v. Fietsberaad Vlaanderen.

De bevrag­ing bij 308 Vlaamse ste­den en gemeen­ten vond plaats in sep­tem­ber-okto­ber 2017 en had de vorm van een online enquête. De link naar de enquête stu­ur­den we naar de mobiliteit­sambte­naar of gemeen­tes­ec­re­taris die de link op hun beurt doorstu­ur­den naar de betrokken diensten. 

De enquête bestond uit twee delen: 

  • Een eerste deel peilde naar het gevo­erde fietspar­keer­beleid.
    Wat doen ste­den en gemeen­ten rond fietspark­eren? Hoeveel mid­de­len best­e­den zij hier­aan? Waar liggen de belan­grijk­ste accen­ten? Met wie en hoe wordt er samengew­erkt rond dit topic? …
  • In een tweede deel zoom­den we in op de ken­merken van het huidi­ge stallingsaan­bod. Op welke locaties zijn er momenteel fiet­sen­stallin­gen? Hoe ziet dat aan­bod er con­creet uit: beveiligd/​onbeveiligd, overdekt/​niet overdekt, …

In totaal vulden lief­st 115 van de 308 Vlaamse ste­den en gemeen­ten de enquête volledig in (37,3%) met een goede sprei­d­ing over de provin­cies. Zow­el kleine gemeen­ten (< 20.000 inwon­ers) en mid­del­grote ste­den en gemeen­ten (20.00050.000 inwon­ers) als grote ste­den (vanaf 50.000 inwon­ers) vulden de enquête in. 

Mobiel 21 ontwierp de vra­gen­li­jst, analy­seerde de data en schreef het onder­zoek­srap­port in opdracht van Fiets­ber­aad Vlaan­deren. Het enquête-onder­zoek gebeurde in de aan­loop naar het eerste Vlaamse Fietspar­keer­con­gres dat plaatsvond in Kor­trijk op 5 decem­ber 2017. Daar wer­den de resul­tat­en ple­nair voorgesteld. 

Op de web­site van Fiets­ber­aad vind je de meest opval­lende con­clusies.

Deel dit artikel via: