Goede fietsenstallingen: een must aan stations

Samen met het stijgend aantal fietsers neemt ook de stallingsbehoefte voor fietsen toe. En dat niet alleen aan woningen, maar ook aan haltes van trein, tram en bus. Mobiel 21 werkte een toekomstbeeld uit voor kwaliteitsvol fietsparkeren aan mobiliteitsknooppunten in Vlaanderen.

Samen met The New Dri­ve en in opdracht van Fiets­ber­aad maak­te Mobiel 21 een studie die de basis vormt voor een ontwik­kel­ingsmod­el voor kwal­i­tatief en veilig fietspark­eren aan mobiliteit­sknoop­pun­ten. De studie kadert in een tra­ject met alle betrokken par­ti­jen: weg­be­heerders, ver­vo­erders, lokale en regionale overheid.

Een fietser wil zijn fiets met een gerust gemoed kun­nen stallen aan een knoop­punt om nadi­en de trein, tram of bus te nemen. En dat zo dicht mogelijk bij de opstapplaats/​het per­ron. Op een dief­stalveilige, overkapte stalling met vol­doende sociale con­t­role. Om een solide visie op fietspark­eren te ontwikke­len, moeten de wensen en behoeften van de fietser cen­traal staan.

De betrokken par­ti­jen bek­ijken dit the­ma vanu­it ver­schil­lende inval­shoeken:

 • lokale over­he­den vanu­it de noden van hun grondge­bied en hun inwoners
 • de ver­vo­erders (NMBS en De Lijn) vanu­it hun ver­vo­er­snetwerk en hun klanten
 • weg­be­heerders vanu­it de opti­mal­isatie van de bestaande infrastructuur

Een gedeelde visie

Tot nog toe lag de ver­ant­wo­ordelijkheid voor fiet­sen­stallin­gen aan grote knoop­pun­ten bij de ver­vo­erders en weg­be­heerders. Een belan­grijke doel­stelling van de studie was het realis­eren van één gedeelde fietspar­keervisie. Mobiel 21 ging op zoek naar een duidelijke afstem­ming tussen de ver­schil­lende stake­hold­ers over een aan­tal zaken:

 • Een geza­men­lijk ambi­tieniveau:
  Wat willen we bereiken? Wat zijn de doel­stellin­gen op het vlak van fiets­ge­bruik? Wat is de visie op ruimtege­bruik en hoe past fietspark­eren hierin?
 • Een goede inschat­ting en ken­nis van de doel­groep:
  Wie maakt gebruik van de fiet­sen­stallin­gen? Waarom? Wat zijn hun stallingsbehoeften?
 • Mate van dien­stver­len­ing:
  Welke dien­sten zijn nodig als we doel­groepen willen aanspreken en we het ambi­tieniveau willen halen? Gaande van toezicht houden, het organ­is­eren van een toe­gangscon­trolesys­teem, onder­houd en schoon­maak, maa­trege­len in kad­er van dief­stal- en van­dal­is­mepre­ven­tie, weesfi­et­sen­beleid, com­mu­ni­catie, aan­vul­lende fiets­di­en­stver­len­ing (bv. fiet­sen­ver­hu­ur, deelfi­etssys­teem en fietshersteldiensten).
 • Samen­werk­ing vast­leggen:
  Welke par­ti­jen zijn betrokken en wat is hun rol?
 • Kwaliteit van de infra­struc­tu­ur:
  Welk com­fort­niveau van infra­struc­tu­ur en fiet­sen­stallin­gen willen we aan­bieden? Welk soort stallin­gen past best op welk ter­rein?
  Bek­ijk de tabel hieron­der met acht types van knoop­pun­ten en het bij­passende wens­beeld of com­fort­niveau inza­ke fietsparkeervoorzieningen. 
Tabel Type Fietsenstallingen Aan Type Knooppunten 2000P

Types van fietsparkeerstallingen aan types van mobiliteitsknooppunten

Het onder­zoek biedt ten slotte ook prak­tis­che tools om een lokale visie te imple­menteren. Con­creet gaat het over: 

 • Hoe stel je als gemeente samen met alle stake­hold­ers een netwerkkaart van fietspar­keer­voorzienin­gen aan knoop­pun­ten op?
 • Een stallings­plan dat het hele pro­ces van het eerste ontwerp tot de plechtige open­ing van een nieuwe stalling in kaart brengt.
 • Een beheer­s­plan voor stallin­gen aan mobiliteitsknooppunten.

Deel dit artikel via: