Goede fietsenstallingen aan stations zijn een must!

Samen met het stijgend aantal fietsers neemt ook de stallingsbehoefte voor fietsen toe. En dat niet alleen aan woningen, maar ook aan halteplaatsen van trein, tram en bus.
Daarom werkte Mobiel 21 samen met The New drive in opdracht van Fietsberaad een toekomstbeeld uit voor kwaliteitsvol fietsparkeren aan mobiliteitsknooppunten in Vlaanderen.

De studie kadert in een tra­ject met alle betrokken par­ti­jen (weg­be­heerders, ver­vo­erders, lokale en regionale over­heid) met de bedoel­ing om te komen tot een ontwik­kel­ingsmod­el voor kwal­i­tatief en veilig fietspark­eren aan mobiliteit­sknoop­pun­ten. Met deze studie is daar­toe een eerste belan­grijke stap gezet.

De wensen en behoeften van de fietser staan bij het uitwerken van een fietspar­keervisie cen­traal: Een fietser wil zijn fiets met een gerust gemoed kun­nen stallen aan een knoop­punt om nadi­en de trein, tram of bus te nemen. En dat zo dicht mogelijk bij de opstapplaats/​perron. Op een dief­stalveilige, overkapte stalling met vol­doende sociale controle. 

De betrokken par­ti­jen hebben ver­schil­lende inval­shoeken:

 • lokale over­he­den bek­ijken dit vanu­it de noden van hun grondge­bied en hun inwoners; 
 • de ver­vo­erders (NMBS en Dec Lijn) vanu­it hun ver­vo­er­snetwerk en hun klanten; 
 • weg­be­heerders vanu­it de opti­mal­isatie van de bestaande infrastructuur. 

Tot nog toe lag de ver­ant­wo­ordelijkheid voor fiet­sen­stallin­gen aan grote knoop­pun­ten bij de ver­vo­erders en de wegbeheerders.

Een belan­grijke doel­stelling van de studie was één gedeelde fietspar­keervisie realis­eren. Dat veron­der­stelt een duidelijke afstem­ming tussen de ver­schil­lende stake­hold­ers over een aan­tal zaken:

 • Een geza­men­lijk ambi­tieniveau:
  Wat willen we bereiken? Wat zijn de doel­stellin­gen op vlak van fiets­ge­bruik? Wat is de visie op ruimtege­bruik en hoe past fietspark­eren hierin?
 • Een goede inschat­ting en ken­nis van de doel­groepen en hun stallings­be­hoeften:
  Wie maakt gebruik van de fiet­sen­stallin­gen? Waarom? Wat zijn hun stallingsbehoeften? 
 • Kwaliteit van de infra­struc­tu­ur:
  Welk com­fort­niveau van infra­struc­tu­ur en fiet­sen­stallin­gen willen we aanbieden? 
 • Welke dien­stver­len­ing willen we voorzien:
  Welke dien­sten zijn nodig als we doel­groepen willen aanspreken en we het ambi­tieniveau willen halen? Gaande van toezicht houden, een toe­gangscon­trolesys­teem voorzien, onder­houd en schoon­maak, maa­trege­len in kad­er van dief­stal- en van­dal­is­mepre­ven­tie, weesfi­et­sen­beleid, com­mu­ni­catie, aan­vul­lende fiets­di­en­stver­len­ing (bv. fiet­sen­ver­hu­ur, deelfi­etssys­teem en fietshersteldiensten).
 • Een ver­taal­slag vanu­it de gedeelde visie naar con­crete typolo­gieën van stallin­gen op het ter­rein.
  Bek­ijk tabel hieron­der met acht types van knoop­pun­ten en het bij­passende wens­beeld of com­fort­niveau’ inza­ke fietsparkeervoorzieningen. 
Tabel Type Fietsenstallingen Aan Type Knooppunten 2000P

Types van fietsparkeerstallingen aan types van mobiliteitsknooppunten

 • Samen­werk­ing vast­leggen:
  Welke par­ti­jen zijn betrokken en wat is hun rol?

Een ander belan­grijk doel van het onder­zoek bestond erin om een aan­tal prak­tis­che tools uit te werken om de visie in de lokale prak­tijk uit te rollen. Con­creet gaat het over : 

 • Hoe stel je als gemeente samen met alle stake­hold­ers een netwerkkaart van fietspar­keer­voorzienin­gen aan knoop­pun­ten op voor het gehele grondgebied. 
 • Een stallings­plan van het hele pro­ces vanaf het eerste ontwerp tot de plechtige open­ing van een nieuwe stalling (vanaf bepal­ing van ben­odigde capaciteit tot en met de sig­nalis­er­ing naar de stalling).
 • Een beheer­s­plan voor stallin­gen aan mobiknooppunten.

Het ein­dresul­taat van het onder­zoek bestaat uit drie delen: VISIE, AAN DE SLAG en TOOLS. Thema’s als financier­ing, com­mu­ni­catie, tech­nolo­gie en data komen in afzon­der­lijke hoofd­stukken aan bod.

Deel dit artikel via: