Ping if you care!
Ping if you care!

Dit pilootproject van Mobiel 21 en Bike Citizens werd opgestart in 2017 i.o.v. het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is een participatief onderzoeksproject waarbij Brusselse fietsers de knelpunten die zij ervaren als fietser doorgeven. Het pilootproject is ondertussen afgelopen. De verzamelde data worden door het gewest gebruikt om het fietsbeleid en -infrastructuur aan te passen.
Ping if you care! kan ook op maat van jouw stad of gemeente worden aangepast.

Piloot­pro­ject in Brussel

Vol­gens het Brus­sels fiet­sob­ser­va­to­ri­um is het aan­tal fiet­sers in Brus­sel in 2016 met de helft toegenomen. Maar cijfers over fiet­songevallen en waar die gebeuren, blijken niet te bestaan. Daarom startte het Brus­sels Hoofd­st­edelijk Gewest vorig jaar met het project Ping if you care! Het is een par­tic­i­patief onder­zoek­spro­ject, waar­bij Brus­selse fiet­sers wor­den gevraagd om mee te werken. 

Test­case

De test­case liep van mei tot eind jan­u­ari. In totaal wer­den 1.000 Brus­selse fiet­sers aange­zocht om deel uit te mak­en van het test­pan­el. Zij kre­gen een Ping-knop om te beves­ti­gen op hun fietsstu­ur. Door een druk op die knop kon­den zij via de de Bike Cit­i­zens-app op hun smart­phone hun locatie doorgeven als ze zich onveilig voelden. Die locatie werd dan opges­la­gen en doorges­tu­urd. Na afloop van het tra­ject kon­den de fiet­sers de meld­ing ook van een bepaalde cat­e­gorie voorzien. 

Deze Ping if you care!-testcase resul­teerde uitein­delijk een gede­tailleerde fiet­skaart van Brus­sel waarmee de investerin­gen in fietsin­fra­struc­tu­ur en sen­si­bilis­er­ings­ac­ties door het Brus­selse beleid nog beter aanges­tu­urd kun­nen worden.

Ping if you care! in jouw stad of gemeente?

Ping if you care! is een project dat ook gemakke­lijk op maat van andere ste­den en gemeen­ten kan wor­den toegepast. Dat kan om, zoals in Brus­sel, knelpun­ten voor fiet­sers te verza­me­len, maar ook om zicht te kri­j­gen op de knelpun­ten voor voet­gangers. Ping kan ook gebruikt wor­den om bijvoor­beeld aan­passin­gen aan het beleid of infra­struc­tu­ur te evalueren.

Deel dit artikel via: