ParkPAD: de start voor een duurzaam parkeerbeleid
ParkPAD: de start voor een duurzaam parkeerbeleid

Voor veel Europese steden is parkeerbeleid geen topprioriteit. Toch neemt de parkeerdruk ieder jaar toe. Om het politieke debat rond parkeren te objectiveren en lokale overheden te helpen bij het strategisch integreren van parkeerbeleid in hun mobiliteitsplannen, is er nu ParkPAD. Dankzij deze tool kunnen steden en gemeenten hun parkeerbeleid evalueren en effectief bijsturen.

Par­keer­beleid bli­jft onder­be­licht

Par­keer­beleid is vaak een detail in de Sus­tain­able Urban Mobil­i­ty Plans (SUMP) van ste­den. Voor lokale belei­ds­mak­ers is het boven­di­en een geladen the­ma waar ze hun vingers liev­er niet aan ver­bran­den, en ook op nation­aal niveau ont­breekt het vaak aan duidelijke belei­d­srichtli­j­nen. Nochtans gaat het over miljoe­nen vierkante meters kost­bare, pub­lieke ruimte die op veel plaat­sen veel nut­tiger kun­nen wor­den gebruikt om buurten leef­baarder en veiliger te mak­en voor iedereen. 

Park­PAD legt basis voor strate­gisch parkeerbeleid 

Park­PAD is een nieuw mobiliteit­spro­ject van Mobiel 21. Het is een audit­meth­ode, ontwikkeld in het CIV­I­TAS-project Park4SUMP, die gemeen­ten helpt om hun par­keer­beleid te eval­ueren, bij te sturen en te her­denken als onderdeel van een bred­er, toekom­st­gericht mobiliteits­beleid. Het is ook een instru­ment dat helpt om het poli­tieke debat rond park­eren te objec­tiv­eren en dus min­der emo­tion­eel te benaderen. Op die manier wordt het strate­gis­che nut van een inte­graal par­keer­beleid meteen duidelijk. 

De Park­PAD-audit wordt begeleid door een expert-audi­tor, in de plaat­selijke taal en met ken­nis van de lokale con­text. Via (online) enquêtes en ron­detafelge­sprekken brengt de audi­tor zow­el het bestaande par­keer­beleid als de belei­d­sam­bities voor de komende jaren in kaart. Op basis van die analyse vol­gen een actieplan en ein­drap­port met con­crete voorstellen voor ver­be­ter­ing. De audi­tor streeft in het hele pro­ces steeds con­sen­sus na tussen alle stakeholders. 

Gezocht: 8 Bel­gis­che gemeen­ten voor een Park­PAD-audit

In 2020 onderg­ing Park­PAD een grondi­ge testronde in zestien ste­den: van het Noorse Trond­heim tot het Albanese Shko­dra. In 2022 vol­gden suc­cesvolle audits in nog eens tien ste­den. In Bel­gië voer­den Sint-Niklaas en Kor­trijk al een Park­PAD-audit uit. Vanaf 2023 rolt Mobiel 21 Park­PAD breed uit. Bedoel­ing is om in Vlaan­deren met 8 nieuwe gemeen­ten (3 cen­trum­st­e­den en 5 grote of kleinere gemeen­ten) samen te werken om hun par­keer­beleid te analy­seren en te ver­du­urza­men met behulp van Park­PAD. Uit vorige ervarin­gen blijkt dat de audit telkens een posi­tieve impact heeft op het mobiliteits­beleid. Of par­keer­beleid in je gemeente nog in de kinder­schoe­nen staat, of al wat verder gevorderd is, een Park­PAD-audit tilt het par­keer­beleid sowieso naar een hoger niveau. 

Inter­es­sant voor jouw gemeente? Stem af met de bevoegde schep­en en neem voor meer details vri­jbli­jvend con­tact op met Patrick Auw­erx, pro­jectlei­der bij Mobiel 21, via parkpad@​mobiel21.​be. Kan­di­da­turen moeten uiter­lijk 15 maart 2023 bin­nen zijn.

Par­keer­beleid is geen detail maar de kern van de zaak

Ste­den en gemeen­ten hebben meer dan ooit nood aan een slim, strate­gisch en sturend par­keer­beleid. Het poten­tieel van een door­dacht par­keer­beleid wordt echter nog te vaak onder­schat. Par­keer­man­age­ment is nochtans een kans die direct voor het oprapen ligt. Het zou de kern moeten vor­men van elk duurza­am mobiliteit­s­plan. Uitein­delijk gaat het over zoveel meer dan auto’s park­eren. Par­keer­beleid heeft raakvlakken met leefk­waliteit, ruimtelijke orden­ing, vei­ligheid, milieu- en kli­maatim­pact, sociale inclusie, mul­ti­modale bereik­baarheid, gezond­heid en economis­che ontwikkeling. 

Park­PAD behan­delt daarom de ver­schil­lende facetten van par­keer­beleid: beleid, uitvo­er­ing, inno­vatie (vb. laad­palen en park­eren, Hop­pin-pun­ten, nieuwe nor­men of aan­bevelin­gen), infor­matie & com­mu­ni­catie, hand­hav­ing, en ten slotte datage­bruik. Gemeen­ten definiëren zelf waar zij (meer) op inzetten, de audi­tor begelei­dt hen in het besliss­ing­spro­ces. Met Park­PAD kri­j­gen ze nu een grondig geteste audit-tool ter beschikking om met alle stake­hold­ers, via een co-cre­atief pro­ces, een toekom­st­gericht par­keer­beleid uit te werken. 

Deel dit artikel via: