Meer leerlingen slagen voor fietsexamen dankzij VERO
Meer leerlingen slagen voor fietsexamen dankzij VERO

Leerlingen van het zesde leerjaar die voor hun fietsexamen kunnen oefenen op een Verkeerseducatieve Route (VERO) hebben meer kans op slagen. Volgens Brugs ervaringsdeskundige Piet Verroens biedt de werkwijze om het fietsexamen via de verkeerseducatieve routes af te leggen naast hogere slaagkansen nog heel wat andere voordelen.

Ruim 85 pro­cent is geslaagd

Voor het fiet­sex­a­m­en kri­j­gen alle leer­lin­gen van het zes­de leer­jaar naast een didac­tis­che brochure een prak­tis­che oplei­d­ing langs de beweg­wi­jz­erde VERO. Ook hun oud­ers wor­den geïn­formeerd op een jaar­lijkse infoavond.

Zow­el in Asse­broek als Sint-Andries wor­den op 16 ver­schil­lende plaat­sen langs de VERO’s obser­va­toren ingezet. Zij wor­den alle­maal vooraf gebrieft en kri­j­gen dezelfde obser­vatiefor­mulieren. 40 pro­cent van de obser­va­toren zijn telkens dezelfde mensen (gemeen­schap­swacht­en, lokale fietscluble­den, …), de rest is vari­abel (oud­ers, grootoud­ers, …). Na het fiet­sex­a­m­en wordt alle infor­matie op de obser­vatiefor­mulieren door drie mensen van de stad en poli­tie beo­ordeeld. Zij beslis­sen samen of een leer­ling al dan niet ges­laagd is.

De moeil­ijkhei­ds­graad van de VERO’s en het fiet­sex­a­m­en ligt hoog. En toch bedraagt het slaag­per­cent­age in 2019 tussen de 85 % (Asse­broek) en ruim 90 % (Sint-Andries).

Goed door­dacht par­cours samen met alle betrokkenen

Elke VERO in Brugge moet aan diverse en dezelfde cri­te­ria vol­doen. Vooraf wor­den bijvoor­beeld de leer­lin­gen tussen 10 tot 12 jaar bevraagd naar plaat­sen in de gemeente die ze vaak bezoeken. Alle basis­vaardighe­den moeten langs het par­cours min­stens tweemaal aan bod komen. 

Op hun fiets­diplo­ma vin­den de leer­lin­gen en hun oud­ers achter­af de nodi­ge infor­matie: ofwel zijn ze ges­laagd ofwel wordt er aanger­aden om nog verder te oefe­nen. Voor de oud­ers van leer­lin­gen die niet ges­laagd zijn, zou dat een sig­naal moeten zijn dat hun kind eigen­lijk nog niet klaar is om alleen in het drukke ver­keer te fiet­sen. Bli­jven oefe­nen is dan de boodschap.


Oefen­ing baart kunst

De Asse­broekse basi­siss­c­holen mak­en nu al inten­sief gebruik van de VERO. Niet alleen om fietsvaardighe­den in te oefe­nen, maar ook voor het afne­men van fiet­sex­a­m­ens. Secundaire scholen kun­nen de VERO gebruiken bij het afleggen van de Fiet­sOme­ter. Een prak­tijk­test om na te gaan of de leer­lin­gen van het eerste mid­del­baar vol­doende vaardig zijn om te fiet­sen in groep.

De voor­waarde voor een VERO met de fiets is dat kinderen vol­doende fietsvaardig zijn om op straat te fiet­sen. Samen de straat opgaan, houdt een leer­pro­ces in over het ver­keer. De kinderen leren de ver­keers­bor­den en ‑regels ken­nen, de juiste houd­ing als fietser aan­nemen en reken­ing houden met de andere wegge­bruik­ers. Hoe meer oefen­ing, hoe fietsvaardi­ger ze wor­den in het ver­keer. Tij­dens het fiet­sex­a­m­en wor­den ze beo­ordeeld op hun vaardigheid bij cor­rect afs­laan, langs een hin­der­nis fiet­sen, voor­rang geven, …

Een obser­va­tor bij het fiet­sex­a­m­en vertelt:

Bij het afleggen van het fiet­sex­a­m­en zijn er duidelijk ver­schillen tussen de leer­lin­gen van klassen die meer oefend­en en klassen die min­der oefend­en op het par­cours. Min­der oefe­nen maakt leer­lin­gen onzek­er tij­dens het fiet­sex­a­m­en. Ze ken­nen de route nog onvol­doende, beheersen de nodi­ge vaardighe­den niet genoeg, … “.

Mobiel 21 is met de VERO in Asse­broek niet aan zijn proef­s­tuk toe. Tal van scholen en gemeen­ten deden al beroep op onze exper­tise om een VERO op te maken.

Feed­back aan leerkracht­en maakt bijs­tur­ing gemakkelijk

Na het exa­m­en kri­j­gen leerkracht­en van onze col­le­ga feed­back over pun­ten waaraan ze het vol­gende school­jaar nog meer aan­dacht moeten best­e­den (bv. omk­ijken vooraleer af te slaan, arm uit­steken bij afs­laan en ver­lat­en van rotonde, agent uitn­odi­gen voor demon­stratie van tekens op school, …). Dat garan­deert straks een nog hogere kwaliteit van de voor­berei­d­ing voor het vol­gende fiet­sex­a­m­en. En natu­urlijk nog betere resultaten.