Sneller met de fiets dan met de wagen tijdens spits
Sneller met de fiets dan met de wagen tijdens spits

M-app is een unieke app waarmee je het woon-werkverkeer in een bedrijvenzone in kaart kan brengen. De app werd voor het eerst gebruikt voor het mobiliteitsonderzoek van de bedrijvenzone in Haasrode. Het was een primeur in ons land. En de resultaten van het onderzoek waren verrassend.

Wat is M-app?

M-App is een app voor Android en iOS waarmee je automa­tisch woon-werkver­plaatsin­gen reg­istreert. Die infor­matie kan wor­den gebruikt door de lokale over­he­den om ver­keersstromen beter te rege­len. En voor bedri­jven bij de opmaak van bedrijfsvervoerplannen.

Ook voor de M-appge­bruik­er zit er iets in. De app adviseert je immers op maat en helpt je kiezen voor bv. een andere route, tijd­stip en manier van ver­plaat­sen. Je kan zelf aangeven wat je het belan­grijk­ste vin­dt: tijds­du­ur, afs­tand of CO2 uitstoot, …

Bedri­jven

Hoe meer werkne­mers van een bedri­jf of bedri­jven­zone mee­doen met M-app, hoe meer data je kan verza­me­len. Het is daarom belan­grijk dat bedri­jven wor­den aange­moedigd om zoveel mogelijk mee te doen en hun werkne­mers te motiv­eren en enthousiasmeren.

Uniek onder­zoek in Haasrode

M-app werd voor het eerst gebruikt voor het mobiliteit­son­der­zoek van de bedri­jven­zone in Haas­rode. Rond het bedri­jven­ter­rein was er vaak file. Om die mobiliteit­sknoop te ont­war­ren, sloe­gen negen part­ners de han­den in elka­ar. Meer bepaald: Voka Vlaams-Bra­bant, Stad Leu­ven, Inter­leu­ven, Gemeente Lubbeek, Gemeente Bier­beek, Provin­cie Vlaams-Bra­bant, De Lijn, Agentschap Onderne­men van de Vlaamse Over­heid, UGent en Mobiel 21.

Ver­rassende resultaten

Uit het onder­zoek bleek dat 87% van de werkne­mers met de wagen naar het werk kwam. 60% daar­van aan een gemid­delde van slechts 27 km/​u over een afs­tand van gemid­deld 10 km. Met de fiets of de elek­trische fiets kon dat bij­na even snel. Meer nog, 27% kon toen met de fiets zelfs sneller op het werk ger­ak­en dan met de wagen. Vooral tij­dens de spit­suren was het ver­schil groot. Door de ver­keers­druk­te kon toen tot 90% van de pen­de­laars sneller op het werk ger­ak­en met de fiets. 

M App Fiets Sneller Dan Wagen Tijdens Spits

Knelpun­ten sti­laan weggewerkt 

Heel wat knelpun­ten voor duurza­am trans­port kwa­men aan het licht. Voor het open­baar ver­vo­er waren uur­regelin­gen die aansluiten op werkroost­ers, goede doorstro­ming en stipte bedi­en­ing belan­grijk. Om meer mensen op de fiets te kri­j­gen, waren betere fietsin­fra­struc­tu­ur, douch­es en kleed­kamers en een fietsver­goed­ing belan­grijke stimulansen. 

Zow­el qua wegin­fra­struc­tu­ur als dien­stver­len­ing voor het open­baar ver­vo­er namen de betrokken gemeen­ten en over­hei­ds­bedri­jven onder­tussen maa­trege­len. Zo werd de fre­quen­tie van lijn 630 ver­dubbeld en wer­den kruis­pun­ten aangepakt om ze fietsvrien­delijk­er te mak­en. Maar ook bedri­jven droe­gen hun steen­t­je bij door voor hun werkne­mers bus­abon­nementen te voorzien en het gebruik van de fiets te stimuleren. 

Deel dit artikel via: