Handige toolkit voor mobiliteitsmanagement

Als je professioneel met mobiliteitsmanagement bezig bent, is het van primair belang dat je kan aantonen dat de inspanningen en kosten gerechtvaardigd zijn. De MaxSumo-toolkit biedt je de mogelijkheid om mobiliteitsmanagementprojecten te evalueren!

Bin­nen het kad­er van het Europese Zes­de Kader­pro­ject MAX werd de toolk­it Max­Sumo ontwikkeld voor de eval­u­atie van mobiliteits­man­age­ment. Mobiel 21 was pro­ject­part­ner en testte de meth­ode uit op haar eigen cam­pagnes. De toolk­it is gebaseerd op eerder Europees onder­zoek en op de in Zwe­den sinds een acht­tal jaar gebruik­te SUMO-tool.

Max­Sumo biedt een heldere en sys­tem­a­tis­che meth­ode voor de plan­ning en eval­u­atie van mobiliteits­man­age­ment­maa­trege­len en -pro­jecten. De toolk­it geeft een ges­tandaardis­eerde begelei­d­ing bij alle stap­pen van een mobiliteits­man­age­ment­pro­ject, bv. bij de bepal­ing van doel­stellin­gen, definiëring van doel­groepen, keuze van dien­sten en mobiliteit­sop­ties. Op die manier is het pro­ces van gedragsveran­der­ing opgedeeld in kleinere stap­pen die gemon­i­tord en geë­val­ueerd kun­nen wor­den. Door kleine, opeen­vol­gende stap­pen te zetten is het mogelijk afwijkin­gen al in een vroeg sta­di­um te corrigeren.

Deze stap­pen wor­den in Max­Sumo als ver­schil­lende beo­ordel­ingsniveaus voorgesteld. Die niveaus sluiten logisch op elka­ar aan. Voor elk niveau moet een doel­stelling aangegeven wor­den, welke indi­ca­toren gebruikt wor­den en hoe deze geme­ten moeten wor­den. Er kan besloten wor­den om een paar stap­pen over te slaan. In som­mige pro­jecten is het niet mogelijk noch noodza­ke­lijk alle niveaus te monitoren.

Met Max­Sumo kun­nen eval­u­atiegegevens op een ges­tandaardis­eerde wijze wor­den verza­meld en opges­la­gen wor­den in de Europese pro­jecten­data­base Max­E­va. Max­Sumo wordt onder­s­te­und door EPOMM, het Europese plat­form voor mobiliteits­man­age­ment. De toolk­it, inclusief voor­beelden van eval­u­atievra­gen en tem­plates, is beschik­baar in acht tal­en op de EPOMM-web­site.

Deel dit artikel via:

Mobiel 21 houdt je op de hoogte!
Mobiel 21 is een centrum voor kennisontwikkeling, educatie en gedragsbeïnvloeding op het gebied van duurzame en veilige mobiliteit.