Handige toolkit om mobiliteitsmanagement te evalueren
Handige toolkit om mobiliteitsmanagement te evalueren

Als je professioneel met mobiliteitsmanagement bezig bent, is het van primair belang dat je kan aantonen dat de inspanningen en kosten gerechtvaardigd zijn. De MaxSumo-toolkit biedt je de mogelijkheid om mobiliteitsmanagementprojecten te evalueren!

Bin­nen het kad­er van het Europese Zes­de Kader­pro­ject MAX werd de toolk­it Max­Sumo ontwikkeld voor de eval­u­atie van mobiliteits­man­age­ment. Mobiel 21 was pro­ject­part­ner en testte de meth­ode uit op haar eigen cam­pagnes. De toolk­it is gebaseerd op eerder Europees onder­zoek en op de in Zwe­den sinds een acht­tal jaar gebruik­te SUMO-tool.

Max­Sumo biedt een heldere en sys­tem­a­tis­che meth­ode voor de plan­ning en eval­u­atie van mobiliteits­man­age­ment­maa­trege­len en -pro­jecten. De toolk­it geeft een ges­tandaardis­eerde begelei­d­ing bij alle stap­pen van een mobiliteits­man­age­ment­pro­ject, bv. bij de bepal­ing van doel­stellin­gen, definiëring van doel­groepen, keuze van dien­sten en mobiliteit­sop­ties. Op die manier is het pro­ces van gedragsveran­der­ing opgedeeld in kleinere stap­pen die gemon­i­tord en geë­val­ueerd kun­nen wor­den. Door kleine, opeen­vol­gende stap­pen te zetten is het mogelijk afwijkin­gen al in een vroeg sta­di­um te corrigeren.

Deze stap­pen wor­den in Max­Sumo als ver­schil­lende beo­ordel­ingsniveaus voorgesteld. Die niveaus sluiten logisch op elka­ar aan. Voor elk niveau moet een doel­stelling aangegeven wor­den, welke indi­ca­toren gebruikt wor­den en hoe deze geme­ten moeten wor­den. Er kan besloten wor­den om een paar stap­pen over te slaan. In som­mige pro­jecten is het niet mogelijk noch noodza­ke­lijk alle niveaus te monitoren.

Met Max­Sumo kun­nen eval­u­atiegegevens op een ges­tandaardis­eerde wijze wor­den verza­meld en opges­la­gen wor­den in de Europese pro­jecten­data­base Max­E­va. Max­Sumo wordt onder­s­te­und door EPOMM, het Europese plat­form voor mobiliteits­man­age­ment. De toolk­it, inclusief voor­beelden van eval­u­atievra­gen en tem­plates, is beschik­baar in acht tal­en op de EPOMM-web­site.

Deel dit artikel via:

Mobiel 21 houdt je op de hoogte!
Mobiel 21 is een centrum voor kennisontwikkeling, educatie en gedragsbeïnvloeding op het gebied van duurzame en veilige mobiliteit.