MaxSumo: toolkit voor mobiliteitsmanagement

Als je professioneel met mobiliteitsmanagement bezig bent, is het van groot belang dat je kan aantonen dat de inspanningen en kosten gerechtvaardigd zijn. De MaxSumo-toolkit helpt je om het effect van mobiliteitsmanagementprojecten te evalueren.

Max­Sumo is een logisch, een­voudig en flex­i­bel instru­ment om je pro­jecten op te zetten, bij te sturen en te eval­ueren. Het onder­schei­dt zich van andere eval­u­ati­etools omdat het spec­i­fiek bedoeld is voor pro­jecten die een vri­jwillige gedragsveran­der­ing tot doel hebben. Max­Sumo houdt dus reken­ing met het langeter­mi­jn­pro­ces van gedragsveran­der­ing. Boven­di­en werkt het instru­ment met ver­schil­lende beo­ordel­ingsniveaus. Max­Sumo helpt een antwo­ord te for­muleren op vra­gen als: 

  • Bereikt mijn com­mu­ni­catie de juiste doelgroep? 
  • Hebben mijn acties effect op duurza­am verplaatsingsgedrag?
  • Houdt de gedragsveran­der­ing stand zoveel aan­tal maan­den na afloop van de acties? 

Max­Sumo biedt een heldere en sys­tem­a­tis­che meth­ode voor de plan­ning en eval­u­atie van mobiliteits­man­age­ment en pro­jecten. De toolk­it biedt ges­tandaardis­eerde begelei­d­ing bij alle stap­pen van een project. Het pro­ces van gedragsveran­der­ing wordt hand­ig opgedeeld in kleinere stap­pen die gemon­i­tord en geë­val­ueerd kun­nen wor­den. Daar­door kan je mogelijke afwijkin­gen al in een vroeg sta­di­um cor­rigeren. De toolk­it, inclusief voor­beelden van eval­u­atievra­gen en tem­plates, is beschik­baar in acht tal­en op de EPOMM-web­site.

Mobiel 21 helpt je graag op weg met de tool. Maar we kun­nen je project ook hele­maal helpen door­licht­en van ontwik­kel­ing tot imple­men­tatie, tot en met een volledi­ge eval­u­atie van de effecten van jouw mobiliteitsmanagementproject. 

Deel dit artikel via: