Evaluatie & Advies

Heb je vragen over de duurzaamheid van maatregelen, campagnes of beleid op het vlak van mobiliteit? Mobiel 21 zorgt voor de antwoorden via doorgedreven onderzoek en evaluatie. Ons actiegericht onderzoek biedt meerwaarde, omdat we meteen een proces in gang zetten richting duurzamer verplaatsingsgedrag, een leefbare buurt, meer gebruiksvriendelijke overstappunten, fietsenstallingen, ...

Hoe het onder­zoek­steam van Mobiel 21 het ver­schil kan mak­en voor jouw organ­isatie? Door de mens cen­traal te zetten! Daar­voor com­bineren we ver­schil­lende kwal­i­tatieve en kwan­ti­tatieve meet­tech­nieken zoals obser­vaties, metin­gen, tellin­gen en track­ing. We gaan in gesprek met alle mogelijke belanghebben­den. En dat zow­el bin­nen als buiten de mobiliteits­sec­tor. We benoe­men prob­le­men, for­muleren ver­beter­ac­ties en bespreken win-win­si­t­u­aties. Op die manier draagt ons onder­zoek niet alleen bij tot een beter inzicht voor jou, maar ook tot een betere sit­u­atie voor de eindge­bruik­er: de fietser, de over­stap­per, de (kansarme) buurt­be­won­er, de scholi­er, de pendelaar, …

Een eval­u­atie door Mobiel 21 is dus veel meer dan zomaar een rap­port. Het is een prak­tijkhan­dlei­d­ing met zeer con­crete richtli­j­nen en meth­od­es om zelf mee aan de slag te gaan. Lees het als een inspi­ratieboek waar­bij do’s en don’ts vanu­it prak­tijkvoor­beelden en cas­es wor­den beschreven of als een bondig advies met heldere actiepunten.

Deel dit artikel via: