De digitale mobiliteitskloof in Vlaanderen
De digitale mobiliteitskloof in Vlaanderen

Niet iedereen is zomaar mee met alle digitale nieuwigheden in de mobiliteitssector. Ook in Vlaanderen zijn er op dat vlak grote verschillen tussen bevolkingsgroepen. Willen we echt werk maken van inclusieve mobiliteit dan is het voor beleidsmakers en mobiliteitsaanbieders heel belangrijk om rekening houden met die verschillen.

Ook in de mobiliteits­sec­tor wor­den steeds meer zak­en dig­i­taal. Denk maar aan park­ing-apps, GPS-sys­te­men, online reser­vatieplat­for­men voor deelfi­et­sen of dig­i­tale tick­ets en routeplan­ners voor trein, tram en bus. 

Om je vlot te ver­plaat­sen, wordt het daarom steeds belan­grijk­er dat je goed over­weg kan met een com­put­er of smart­phone. Uit recent onder­zoek blijkt echter dat dit niet voor alle Vlamin­gen het geval is. Enerz­i­jds heeft niet iedereen zomaar toe­gang tot een com­put­er of een smart­phone, anderz­i­jds kan niet iedereen even goed met die dig­i­tale tools overweg. 

Ver­vo­er­sar­moede en sociale uit­sluit­ing

Die beperkin­gen creëren een dig­i­tale mobiliteit­skloof: Ter­wi­jl som­mige mensen door de dig­i­tale wereld kun­nen nav­igeren en van dig­i­tale mobiliteit­so­plossin­gen kun­nen prof­iteren, mis­sen anderen die kansen. Cijfers tonen aan dat vooral mensen van 65 jaar en oud­er, mensen met een lager oplei­d­ingsniveau en mensen met een lager inkomen min­der goed hun weg vin­den in die dig­i­tale toepassingen. 

Het gevolg is dat deze bevolk­ings­groepen de voorde­len van dig­i­tale mobiliteit­so­plossin­gen niet ten volle kun­nen benut­ten, of er zelfs hele­maal geen gebruik van mak­en. Dat werkt beperk­end: Wie min­der opties heeft, raakt moeil­ijk­er op zijn of haar bestem­ming. Werk, onder­wi­js, gezond­hei­d­szorg en sociale con­tacten wor­den dan onbereik­baar. Dat werkt ver­vo­er­sar­moede en sociale uit­sluit­ing in de hand. 

Cijfers en inzicht­en dankz­ij EU-project DIG­NI­TY

Mobiel 21 voerde onder­zoek naar de dig­i­tale mobiliteit­skloof in Vlaan­deren in het kad­er van DIG­NI­TY, een Europees project. Met behulp van onder meer een weten­schap­pelijke enquête onder­zocht­en we tussen 2020 en 2022 welke fac­toren een invloed hebben op het gebruik van dig­i­tale mobiliteit­so­plossin­gen door ver­schil­lende bevolkingsgroepen. 

Het uitein­delijke doel van het project? Belei­ds­mak­ers en mobiliteit­saan­bieders helpen om de dig­i­tale mobiliteit­skloof beter te begri­jpen, mobiliteits­beleid inclusiev­er te mak­en en oplossin­gen te ontwer­pen die voor iedereen toe­ganke­lijk zijn. 

DIG­NI­TY liep in vijf Europese lan­den en regio’s. De bevin­din­gen, alle cijfers en inzicht­en voor het Vlaamse onder­zoek hebben we samengevat in een overzichtelijke brochure.

Raad­pleeg de brochure onder­aan deze pag­i­na bij Down­loads’. Of klik hier.

Naar inclusieve mobiliteit

Veel belei­d­splan­nen zien mobiliteit als een essen­tiële voorzien­ing die voor iedereen beschik­baar moet zijn. Een nobele en inclusieve visie, die helaas bedreigd wordt door de dig­i­tale mobiliteit­skloof. Beleid dat inclusieve mobiliteit nas­treeft, moet reken­ing houden met hin­dernissen die dig­i­talis­er­ing opwerpt. 

Gelukkig is de kloof niet in steen gebeit­eld. Belei­ds­mak­ers op alle over­hei­d­sniveaus kun­nen ze helpen verkleinen en over­bruggen door: 

  • inzicht te ver­w­er­ven in de maatschap­pelijke impact van dig­i­tale mobiliteitsoplossingen. 
  • beleid te imple­menteren dat goedbe­doelde stap­pen richt­ing dig­i­talis­er­ing begeleidt. 

En ook mobiliteit­saan­bieders kun­nen helpen. Door bijvoor­beeld hun dig­i­tale dien­sten en apps zo te ontwer­pen dat ze voor zoveel mogelijk mensen toe­ganke­lijk en gebruiksvrien­delijk zijn. Enkel zo ontstaat een inclusief, dig­i­taal mobiliteit­sec­osys­teem waarin iedereen mee kan.