Citizen Science

Dankzij citizen science of burgerwetenschap spelen burgers steeds vaker een rol in onderzoeksprojecten. Mobiel 21 helpt jouw organisatie om het volledige potentieel van burgerwetenschap te realiseren door maximale betrokkenheid en professionele begeleiding.

Voor mobiliteit­son­der­zoek is cit­i­zen sci­ence eerder een relatief nieuw gegeven. Nochtans heeft deze aan­pak voor mobiliteit­spro­jecten een enorm poten­tieel om breed­schalig en fijn­mazig onder­zoek te ver­richt­en. Boven­di­en zijn par­tic­i­patie en cocre­atie een sterke hef­boom om samen met alle burg­ers te werken aan duurzame mobiliteit en leefbaarheid. 

Over­he­den, onder­zoeksin­stellin­gen en organ­isaties doen een beroep op Mobiel 21 om:

  • Deel­ne­mers voor cit­i­zen sci­ence-pro­jecten te wer­ven en begeleiden.
  • Het bereik en ver­sprei­d­ing van cit­i­zen sci­ence te monitoren.
  • De bezorgdhe­den van burg­ers te ver­tal­en naar onderzoeksvragen.
  • De onder­zoeksvra­gen te ver­tal­en naar de deel­ne­mers en naar de overheden.
  • De onder­zoeksmeth­o­d­en zo laag­drem­pelig mogelijk, maar toch uitda­gend genoeg uit te leggen.
  • Het volle poten­tieel van cit­i­zen sci­ence-pro­jecten te realis­eren met behulp van work­shops, buren­babbels, cocre­atie-sessies, discussiegroepen, …
  • Via par­tic­i­patie belei­d­saan­bevelin­gen en advies voor gedragsveran­der­ing te formuleren.

Deel dit artikel via: