All For Zero: Vrouwen zeker in't zadel
All For Zero: Vrouwen zeker in't zadel

Waarom voelen vrouwen zich minder veilig op de fiets dan mannen? Is dat onveiligheidsgevoel de reden dat ze minder fietsen? Of spelen andere factoren een rol? Met het onderzoek 'Vrouwen zeker in’t zadel' willen Mobiel 21 en De Fietsschool antwoorden zoeken op deze vragen, als startpunt voor een inclusiever fietsbeleid in België. Doe jij mee?

Mobiel 21 en De Fietss­chool zijn op zoek naar 20 Leu­vense mama’s of oma’s die we één keer al fiet­send mogen vol­gen ter­wi­jl ze op weg zijn naar school met hun kinderen of kleinkinderen. 

Tij­dens deze fiet­stocht peilen we naar je vei­lighei­ds­gevoel. Nadi­en vol­gt een uit­ge­brei­der inter­view om dieper in te gaan op jouw antwo­or­den. Zo proberen we te weten komen waar, wan­neer en vooral waarom jij bepaalde sit­u­aties als onveilig ervaart. Natu­urlijk bli­jven jouw antwo­or­den anoniem.

De inzicht­en uit de fiet­stocht en het inter­view ver­tal­en we in een rap­port met aan­bevelin­gen voor een inclusiev­er fiets­beleid. Zo help jij mee om fiet­sen naar school veiliger te mak­en voor iedereen.

Iets voor jou? Meld je dan nu aan!

Doe je graag mee aan dit onder­zoek en draag je graag bij aan een inclusiev­er fiets­beleid in jouw stad? Meld je dan aan via dit formulier.

Dit kan je verwachten…

Als je je aan­meldt, staan drie activiteit­en op het programma:

  • een kort tele­fonisch intakege­sprek van 15 min­u­ut­jes, ergens eind augustus 
  • een fiet­srit, samen met je (klein)kinderen en iemand van Mobiel 21, in de loop van september/​oktober
  • een inter­view van 30 minuten meteen na de fietsrit

Mobiel 21 beloont je boven­di­en met inter­es­sante fietsinzicht­en én met gratis koffie van Madmum. 

All For Zero

Het onder­zoek Vrouwen zek­er in’t zadel’ kadert in het ini­ti­atief All For Zero. Met dit ini­ti­atief willen de ver­schil­lende over­he­den in Bel­gië het aan­tal ver­keers­do­den in ons land terug­bren­gen tot nul. En dat tegen 2050. Een ambitieus doel, dat we alleen kun­nen bereiken door samen te werken. All For Zero betrekt burg­ers actief in het ver­beteren van de ver­keersvei­ligheid, onder meer via een nationale enquête en the­ma­tis­che burg­er­pan­els. All For Zero moedigt ook lokale ini­ti­atieven aan om hun eigen straat, buurt of gemeente ver­keersveiliger te maken. 

All For Zero is een een ini­ti­atief van fed­er­aal Min­is­ter van Mobiliteit Georges Gilkinet, de FOD Mobiliteit en Ver­vo­er en Vias Institute.