1 op 10 kan geen auto betalen
1 op 10 kan geen auto betalen

Een auto is voor 1 op 10 Vlaamse gezinnen te duur, aldus de Vlaamse armoedemonitor. Een tweede groep kwetsbare gezinnen kan nog net een privéwagen kopen, maar dat betekent een (heel) grote hap uit het gezinsbudget. Voor de situatie waarin zulke mensen leven, gebruiken we de term vervoersarmoede. In België brengt Mobiel 21 die problematiek al meer dan 10 jaar in kaart. En met verschillende partners werkt Mobiel 21 aan oplossingen.

Wat is vervoersarmoede?

Ver­vo­er­sar­moede gaat over de moeil­ijkhe­den die mensen ondervin­den om actief deel te nemen aan de samen­lev­ing omdat ze nauwelijks ver­vo­er hebben. Bijvoor­beeld om naar het werk, naar school, of zelfs om naar de dok­ter te gaan. Geldge­brek is de belan­grijk­ste oorza­ak, maar ook fysieke beperkin­gen of een gebrek aan vaardighe­den (zoals tal­enken­nis of fietsvaardighe­den) mak­en het mensen vaak moeil­ijk of onmo­gelijk om er te geraken’.

De fiets als alter­natief

In 2013 voerde Mobiel 21 een onder­zoek naar ver­vo­er­sar­moede in Deurne-Noord (Antwer­pen). De focus lag op het fiets­ge­bruik. Uit de bevrag­ing bleek dat de meesten kun­nen fiet­sen. Toch zei 6% het niet te kun­nen. Bij mensen zon­der diplo­ma lag het aan­deel een stuk hoger. Daar­van had 20% nooit gefi­etst. Met de Fietss­chool onder­s­te­unt Mobiel 21 kwets­bare groepen om het wel te leren.

Sol­liciteren mét of zon­der auto?

In 2016 onder­zocht Mobiel 21, samen met Uni­ver­siteit Has­selt, of ver­vo­er­sar­moede een prob­leem vormt bij werk­zoek­enden in Lim­burg. Het onder­zoek bij 2.056 werk­zoek­enden geeft aan dat 1 op 3 in Lim­burg moeil­ijkhe­den heeft om naar de plaats van het sol­lic­i­tatiege­sprek te gaan. Belan­grijke con­clusie: ver­vo­ersmoeil­ijkhe­den zijn sterk gere­la­teerd aan werk­looshei­ds­du­ur. Want de sol­lic­i­tan­ten die geen auto had­den, waren gemid­deld 6 maan­den langer werk­loos dan dege­nen met een auto. Het goede nieuws is dat mobiliteit een hef­boom kan zijn om uit de werk­loosheid en armoede te ger­ak­en. Benieuwd naar meer oplossin­gen en cijfers? Lees dan ons Inzicht 32: Zon­der auto geen job

Schema Vervoersarmoede

De vicieuze cirkel van vervoersarmoede

Deel dit artikel via: