Landelijke Gilden werkt samen met Mobiel21

Fietsen zit in onze genen. Na Nederland is Vlaanderen vandaag de 2de fietsregio in Europa. Om nog meer mensen te overtuigen hoe handig, gemakkelijk en gezond fietsen is, organiseert Mobiel 21 vaak vormingsmomenten voor volwassenen, kinderen en jonge gezinnen. Landelijke Gilden neemt vanaf 2019 de workshops van Mobiel 21 op in haar aanbod.

Experts van Mobiel 21 tonen de weg tij­dens inter­ac­tieve vorm­ingsavon­den die prak­tijk en the­o­rie mooi verbinden. Lan­delijke Gilden biedt drie work­shops aan.

Veilig fiet­sen op elke leeftijd 

In deze infos­essie kri­jg je een antwo­ord op al je vra­gen. Waar moet je reken­ing mee houden als je (meer) wil gaan fiet­sen? Wat zijn gevaar­lijke sit­u­aties voor fiet­sers en kan ik erop anticiperen? E‑bike of gewone fiets? Hoe kan een jong gezin op het plat­te­land zich duurza­am ver­plaat­sen met kinderen? Deze vorm­ing biedt zow­el de the­o­retis­che achter­grond (vanu­it onder­zoek Fiets­ber­aad Vlaan­deren) als een fiet­stas vol prak­tis­che tips. Zo zor­gen we ervoor dat nog meer kinderen en vol­wasse­nen vak­er en veiliger de fiets nemen, … want fiet­sen zit ons Vlaamse DNA.

Prak­tisch

 • Duur: +/- 2 uur (met korte pauze)
 • Min­i­mum aan­tal deel­ne­mers: 10 (geen maximum)
 • Alle deel­ne­mers ont­van­gen de fiets­ber­aad­pub­li­catie Fiets DNA’ van Fiets­ber­aad Vlaan­deren als documentatie
 • Reser­vaties ver­lopen via Mobiel 21

Van loop­fi­ets tot tweewieler 

Je (klein)kind wil de stap zetten naar een echte fiets? Span­nend toch?! Als het al goed over­weg kan met de loop­fi­ets of een fiets met zijwielt­jes, stomen wij je kleuter klaar om alleen te leren fiet­sen. Deze prak­tijk­sessie is gericht op (groot)ouders en kinderen van 3 tot 6 jaar. De actieve begelei­d­ing van de (groot)ouders is essentieel. 

Prak­tisch

 • Duur: +/- 2,5 uur (met korte pauze)
 • Aan­tal deel­ne­mers: min­i­mum 10, max­i­mum 20 (groot)ouders met hun kind(eren). Per kind moet er een actief begelei­dende (groot)ouder beschik­baar zijn
 • Zorg voor een ver­keersvri­je en veilige locatie
 • Reser­vaties ver­lopen via Mobiel 21

Help, mijn kind gaat fietsen! 

Hoe oud was jij toen je voor het eerst, met een munt in je zak, op je stal­en ros naar de bakker mocht? Je keek naar links en rechts bij het over­steken en bracht tri­om­fan­telijk een brood mee naar huis. En vanaf welke leefti­jd zijn jouw kinderen klaar voor die uitdaging? 

In deze inter­ac­tieve uiteen­zetting voor oud­ers en grootoud­ers focussen we op de pun­ten waar je op moet let­ten wan­neer je (klein)kind zich in het ver­keer begeeft, met of zon­der begelei­d­ing. We ver­plaat­sen ons in het hoofd van een kind en beleven de tocht vanu­it hun per­spec­tief. Je komt te weten welke instruc­ties je het best wel of niet geeft, wat je moet doen als je met meerdere kinderen samen gaat fiet­sen en hoe je hen kan leren om zelf­s­tandig op pad te gaan. 

Prak­tisch

 • Duur: 1,5 uur (met korte pauze).
 • Geen beperk­ing op het aan­tal deelnemers. 
 • Reser­vaties ver­lopen via Mobiel 21
 • Extra mate­ri­aal en begelei­d­ing als je voor het fietspar­cours kiest . 
 • Option­eel — fietspar­cours voor kinderen 

Als jouw afdel­ing zelf zorgt voor enkele begelei­ders, kun­nen ook de (klein)kinderen meekomen. Ter­wi­jl de vol­wasse­nen bin­nen iets bijleren, leeft de jeugd zich uit op een fietspar­cours vol leuke fietsoefeningen.