Hello Belgium-tips van Mobiel 21

Een schitterend initiatief die Hello Belgium Railpass van de NMBS. Maar hoe kies je nu de beste uit die meer dan 500 bestemmingen? Simpel je kiest gewoon uit onze topsuggesties. Het zijn stuk voor stuk bestemmingen waar met Mobiel 21 een mooi project hebben lopen of die serieus werk maken van duurzame mobiliteit. Prettige reis!

Nog snel even meegeven dat je nog maar tot 30 sep­tem­ber hebt om je Rail­pass aan te vra­gen op www​.hel​lo​-bel​gium​.be. Op zich is Hel­lo Bel­gium al een top­ini­ti­atief, maar het wordt nog beter als je weet dat je je fiets nog tot het einde van het jaar gratis kan meen­e­men op de trein. Zorg er wel voor dat je een zoge­naamd Fiets sup­ple­ment aan­vraagt. Dus gewoon op de wilde boef begin­nen te fiet­sen en sim­pel­weg met de trein teru­gri­j­den is ook een optie. En natu­urlijk vind je aan veel tre­in­sta­tions ook Blue Bikes die je tegen een schap­pelijke pri­js kan huren om de buurt te verken­nen. Nu houdt werke­lijk niets je nog tegen om onze aan­raders te gaan ontdekken!

Leu­ven

Leu­ven is een van de koplop­ers in Bel­gië als het gaat om duurza­am mobiliteits­man­age­ment. Daarom voe­len we er ons ook thuis met Mobiel 21. We organ­is­eren er onder andere de Autovri­je Zondag, geven advies voor hun mobiliteit­s­plan én we leren er vol­wasse­nen fiet­sen met De Fietss­chool. Al sinds de jaren 90 werkt de stad met ver­keer­slussen en stads­de­len. Ver­keer­slussen lei­den het autover­keer van de ring naar het cen­trum en terug. En je kan niet met de auto van het ene stads­deel naar het andere. Fiet­sers, voet­gangers, open­baar ver­vo­er en tax­i’s mogen de bin­nen­stad wel nog doorkruisen. In 2020 werd het voet­gangers­ge­bied uit­ge­breid en werd een groot deel van het cen­trum een fiet­szone om meer plaats te mak­en voor actieve wegge­bruik­ers. Recente metin­gen tonen aan dat het aan­tal auto’s in de bin­nen­stad afneemt en het aan­tal fiet­sers toe­neemt. En daar kun­nen we alleen maar blij van worden.

Neem voor je uit­stap naar Leu­ven zek­er een kijk­je op www​.vis​itleu​ven​.be. Als toerist moet je zek­er de vol­gende trek­pleis­ters gezien hebben: 

 • Het stad­huis
 • Het Groot Begijnhof 
 • De Uni­ver­siteits­bib­lio­theek en toren 
 • Brouw­er­ij Stel­la Artois (enkel op zaterdag) 

Brugge

Brugge heeft de ambitie om een fiet­shoofd­stad te wor­den. In juni ston­den ze nog te blinken met hun plan­nen in het mag­a­zine #Sterk­fi­ets­beleid van Fiets­ber­aad. Met Mobiel 21 hielpen we de stad Brugge bij de opmaak van schoolver­vo­er­plan­nen voor 9 scholen. Daar­naast begelei­den we de stad bin­nen het Europese Hand­shake-project om haar ambities waar te mak­en. Dankz­ij Hand­shake leren 10 Europese ste­den alles wat er te leren valt van 3 fiet­shoofd­st­e­den: Ams­ter­dam, Kopen­hagen en München. Brugge heeft vier grote pro­jecten in Hand­shake: val­oris­eren van fiets­da­ta, de studie voor een fiets­brug over de ring (R30) aan het sta­tion, intro­duc­tie tot Bike­nomics en een Brugse fiet­sring. Dat is genoeg om het hart van iedere fietser wat sneller te doen slaan. 

Neem voor je uit­stap naar de toeris­tis­che par­el die Brugge is zek­er een kijk­je op
www​.vis​it​bruges​.be. Hier zijn alvast 4 klassiek­ers om niet te missen: 

 • De Rozen­hoed­kaai
 • De Burg
 • Het Min­newa­ter
 • De Vlaamse Prim­i­tieven in het Groeninge­mu­se­um, het Sint-Jan­shos­pi­taal, de Sint-Sal­va­torskathe­draal en de O.L.V. Kerk. 

Deinze

Met een burge­meester die voorzit­ter is van Fiets­ber­aad Vlaan­deren kan je er don­der op zeggen dat actieve mobiliteit een promi­nente plaats kri­jgt in het beleid. Deinze trekt in Vlaan­deren de kop om het aan­tal fiet­sers omhoog te kri­j­gen, met een streef­doel van 20% tegen 2024. In 2018 ver­hoogde de stad het aan­tal zone 30-strat­en fors. In maart werd het volledi­ge cen­trum een fiet­szone en wie naar de winkel fietst kan tot 23 okto­ber mooie pri­jzen win­nen. De stad geeft boven­di­en een sub­si­die voor de aankoop van een fiets, elek­trische scoot­er of speed ped­elec, voor wie zijn num­mer­plaat inlev­ert. Met Mobiel 21 ontwikkelden we samen met de stad, de provin­cie Oost-Vlaan­deren en de scholen een school­routekaart met een overzicht van de veilig­ste wegen naar de scholen in de stad. 

En natu­urlijk ligt Deinze ook in een heel mooie streek met prachtige fiet­sroutes. Neem voor je uit­stap zek­er een kijk­je op www​.langs​deleie​.be. Deze 3 oases van rust moet je gezien hebben: 

 • Kas­teel Ooidonk 
 • Recre­atiedomein De Brielmeersen 
 • Van Peteghe­morgel in de Onze-Lieve-Vrouwekerk 

Sint-Niklaas

Sint-Niklaas gooit het samen met Mobiel 21 over een andere boeg met behulp van duurzame stedelijke mobiliteit­s­plan­ning. In juni besliste de stad al om extra fietsstrat­en en school­strat­en in te richt­en, ops­tel­stro­ken voor fiet­sers grot­er te mak­en, meer fiet­sen­stallin­gen te bouwen en fiet­sers en voet­gangers langer groen te geven. Maar achter de scher­men werkt de stad ook aan een nieuw par­keer­plan met de ste­un van PARK4Sump, een Europees Hori­zon 2020-project dat Mobiel 21 coördi­neert. Sint-Niklaas begri­jpt dat door­dacht par­keer­be­heer een hef­boom is om de stad gezon­der, leef­baarder én mobiel­er te mak­en. Én dat je daar geen dure ingrepen voor nodig hebt, alleen een gezonde por­tie lef en een blik op de harde cijfers. 

Dat Sint-Niklaas de groot­ste Grote Markt (3,19 hectare!) in Bel­gië heeft, hoeven we je niet meer te vertellen. Kijk voor wat extra inspi­ratie voor je uit­stap zek­er eens op
www​.ont​deksint​niklaas​.be. Wij pik­ten er alvast deze uit voor jou: 

 • De Inkomhal Broederschool
 • De Witte Molen (om de 14 dagen op zondag) 
 • Mer­ca­tor­mu­se­um
 • Fietss­nel­weg F411 (die je stiekem tot voor­bij de Bel­gis­che grens naar Hulst brengt; Good­bye Belgium 😊) 

Verviers

Mobiel 21 zijn werkge­bied ligt voor­namelijk in Vlaan­deren en Brus­sel. Maar Bel­gië is natu­urlijk wel wat grot­er dan dat. Ook over de taal­grens beweegt er heel wat op het vlak van duurzame mobiliteit. En dan steekt Verviers er bove­nu­it. In mei lanceerde de stad de app Bike&Win waarmee mensen pun­ten kon­den ver­di­enen voor korte, func­tionele rit­ten Op 14 mei besliste het stads­bestu­ur om van het cen­trum een zone 30 te mak­en en om enkele grote strat­en in de wijk van de Boule­vards’ enkel­richt­ing te mak­en om zo een rijstrook vrij te mak­en voor fiet­sers en voet­gangers. Die laat­ste maa­tregel geldt nog tot het einde van het jaar. De schep­en voor mobiliteit gaat boven­di­en in gesprek met het Waalse gewest om enkele bijkomende lanen met 2×2 rij­vakken om te vor­men tot 1×1 vakken voor auto’s en 1×1 voor fiet­sers. Dat noe­men wij nu eens pren­dre le tau­reau par les cornes’. 

Verviers heeft een rijke geschiede­nis als lak­en­stad. En als je van de trein stapt weet dan dat Verviers naast Antwer­pen-Cen­traal en Brus­sel-Cen­traal één van de drie cen­trale sta­tions is in Bel­gië. Neem voor je vertrekt zek­er een kijk­je op www​.pays​de​ves​dre​.be. Dit zetten wij alvast op onze todo-lijst: 

 • Fonteinen­tocht
 • Parc de Séroule 
 • Cen­tre Touris­tique de la Laine et de la Mode 

Brus­sel

Als er één stad de vlucht vooruit heeft genomen in de laat­ste maan­den is het Brus­sel wel. De stad ver­snelde de aan­leg van 40 km fietspaden, vor­mde een rijstrook op de drukke Wet­straat om tot fietspad en voert vanaf 1 jan­u­ari een zone 30 in op alle wegen van het Brus­sels Hoofd­st­edelijk Gewest. Voor de voet­ganger is de Pié­ton­nier’ van de Anspach­laan een droom die uitkomt. In Brus­sel lanceerde Mobiel 21 enkele jaren gele­den met PING! If you Care een van zijn groot­ste crowd­sourc­ing-pro­jecten om data te verza­me­len over de algemene toe­s­tand voor fiet­sers in de hoofd­stad. Met Safe­ty Tunes zetten we jon­geren in Brus­selse secundaire scholen aan om elka­ar te motiv­eren voor veiliger gedrag in het ver­keer. En in 2019 hielpen we voor de eerste keer mee de Bike Brus­sels Awards organiseren. 

Neem voor je uit­stap naar de onze hoofd­stad zek­er een kijk­je op visit.brussels. Als wij mogen kiezen, wor­den het deze trekpleisters: 

 • Autoworld (de enige juiste plaats voor auto’s: in een museum 😊) 
 • Train­World (in het sta­tion van Schaarbeek) 
 • Het Atom­i­um (ook aan de binnenkant) 

En natu­urlijk ver­geten we hier heel wat ste­den en gemeen­ten die de kaart van gezon­dere mobiliteit trekken. Dus ga vooral zelf ook eens op zoek naar die zovele ver­bor­gen par­els in ons land en geni­et van een duurza­am dag­je uit met je Hel­lo Bel­gium Railpass.