Haasrode onderzoekt circulair bedrijventerrrein
Haasrode onderzoekt circulair bedrijventerrrein

Het bedrijventerrein in Haasrode staat voor een stevige mobiliteitsuitdaging. Maar liefst 10.000 werknemers en zo’n 3.500 studenten pendelen (onder normale omstandigheden) dagelijks van en naar Haasrode. Dat gebeurt in 90% van de gevallen met de auto. Een transitie naar duurzamere pendelgewoontes dringt zich op.

Mobiel 21 en VUB zocht­en in opdracht van Inter­Leu­ven naar oplossin­gen voor een betere modal shift en min­der par­keer­prob­le­men. De Mobis­can in 2016 en een track­ing­cam­pagne met de M‑app bracht­en al heel wat inter­es­sante pijn­pun­ten aan het licht. Zo blijkt dat bij­na 90% van de werkne­mers op het bedri­jven­ter­rein met de auto naar het werk gaat. Een hal­lu­ci­nant hoog cijfer. Zek­er wan­neer je weet dat maar lief­st 57% van de werkne­mers op (e-)fietsafstand van het werk woont (in een straal van 15km rond het bedri­jven­ter­rein). Het fietspo­ten­tieel is dus gigantisch. 

Als we de huidi­ge dom­i­nantie van de auto kun­nen ver­min­deren, boeken we grote winst op vlak van leef­baarheid, ver­keersvei­ligheid, luchtvervuil­ing, kosten­ef­fi­ciën­tie, gezond­heid en ruimtege­bruik. Kor­tom: iedereen kri­jgt er een leef­bare, aan­ge­name en veilige werk­plek door. 

In vier schakels naar wensbeeld 

Tijd voor naar een gepaste mobiliteitsstrate­gie, zow­el naar organ­isatie, aan­bod als ruimtelijke indel­ing. VUB en Mobiel 21 voer­den een grondig onder­zoek als basis voor een nieuwe mobiliteitsstrate­gie en ruimtelijke indel­ing. Het onder­zoek bouwt verder op de resul­tat­en van het project Vlaan­deren Cir­cu­lair – Cir­culer uit 2019 – 2020 met acties en aan­bevelin­gen voor een tran­si­tie naar een cir­cu­lair bedri­jven­ter­rein in Haas­rode. De onder­zoek­sop­dracht bestond uit: 

  • een cas­es­tudie voor een modal shift naar meer ver­plaatsin­gen met het open­baar ver­vo­er, de fiets of te voet; 
  • de bouw van een mod­el voor col­lec­tief parkeren. 

Om par­tic­i­patie alle kansen te geven in een ver­vol­gluik, is gekozen voor een ontwer­pend onder­zoek. De ontwer­pen zijn niet defin­i­tief, maar zijn wens­beelden. Ze visu­alis­eren de voorgestelde mobiliteit­so­plossin­gen op kaart. Dat maakt het een­voudi­ger om ze in een ruimtelijke con­text te over­we­gen en erover te discussiëren. 

Het ontwer­pend onder­zoek resul­teerde in een vier mobiliteitss­chakels (zie Figu­ur 1). De schakels staan dus niet los van elka­ar, maar vor­men samen een totaalaan­pak in de tran­si­tie naar een duurza­mere modal split in de ver­plaatsin­gen van, naar en op het bedrijventerrein. 

Figu­ur 1 

Vier mobiliteitsschakels

De uitdagin­gen in Haas­rode liggen op ver­schil­lende niveaus. Daarom is elke schakel op twee schaal­niveaus (zie Figu­ur 2) voorgesteld. De eerste schaal omvat het volledi­ge bedri­jven­ter­rein, inclusief omgev­ing, verbindin­gen en netwerk­struc­turen. Het tweede schaal­niveau zoomt in op een locatie bin­nen het bedrijventerrein. 

Figu­ur 2

Een work­shop samen met lokale actoren en experten in feb­ru­ari van dit jaar resul­teerde in een gedra­gen visie op de mobiliteitss­chakels en het uitein­delijke wens­beeld. De resul­tat­en lev­eren boven­di­en een belan­grijke bij­drage aan het mas­ter­plan dat de stad Leu­ven wil opmak­en voor het bedri­jven­ter­rein in Haas­rode. Intussen begint de mobiliteit­suit­dag­ing ook te lev­en op het bedri­jven­ter­rein zelf. Ook al bli­jft er nog wat bezorgdheid over de aankomende veran­derin­gen, het onder­zoek heeft de berei­d­heid om aan de slag te gaan alvast een duwt­je in de rug gegeven. 

Lees alles over de toekomst van het bedri­jven­ter­rein in Haas­rode in het ein­drap­port.

Deel dit artikel via: