Gorilla's in Vlaams-Brabant
Gorilla's in Vlaams-Brabant

Beleidsmakers benaderen een krachtig instrument als burgerparticipatie nog te vaak eenzijdig. Daarom verschijnen de Gorilla’s van Iedereen Gorilla om de zaken weer scherp stellen. Met hun acties maken ze duidelijk waarover en vooral hoe burgers willen participeren. Met hun ideeën over onderwerpen als publieke ruimte, leefbaarheid, duurzaamheid, verkeersveiligheid … inspireren ze buren en beleid. Samen met Vormingplus Oost-Brabant begeleidt Mobiel 21 nu al groepen gorilla’s, in verschillende gemeenten.

Het doel van Iedereen Gorilla

Pub­lieke ruimte is een uiter­mate breed begrip, waar ver­schil­lende maatschap­pelijke thema’s samen­vloeien. Inwon­ers hebben vaak veel ideeën over hoe ze hun straat of wijk op mensen­maat willen organ­is­eren. Geïn­spireerd door de Urban Guer­ril­la-beweg­ing wil Iedereen Goril­la die actieve burg­ers aanzetten tot echte actie. 

Gorilla’s vor­men zo een buurt­groep die met posi­tieve, con­struc­tieve en opval­lende inter­ven­ties een sig­naal geeft aan belei­ds­mak­ers en mede­burg­ers. Iedereen Goril­la is tegelijk­er­ti­jd ook een kanaal waar mensen hun ideeën, wensen en dromen kwi­jt kun­nen én er met gelijkgestem­den zelf aan kun­nen werken om ze te realis­eren. Op die manier legt de beweg­ing de basis voor een verdere dialoog tussen belei­ds­mak­ers en burgers.

Oost-Bra­bant in actiemodus

In Diest, Aarschot, Lan­den, Tielt-Winge en Wilse­le verza­melden burg­ers onder impuls van Iedereen Goril­la om in actie te schi­eten voor meer strat­en op mensen­maat. Meer fietsvei­ligheid, ont­moet­ing en groen in de straat, waren thema’s die er duidelijk uit spron­gen. Ver­vol­gens schoten de Gorilla’s in actie, zocht­en ze mede­standers en bedacht­en ze een manier om hun bood­schap aan de wereld te tonen. 

Video –> De Goril­la’s in actie

Wat hebben we geleerd?

  1. De poli­tie is duidelijk een Goril­la-vriend. Streng, recht­vaardig maar met sym­pa­thie voor de bood­schap kwa­men agen­ten vaak pool­shoogte nemen bij de acties die zich toch af en toe in de gri­jze zone van de wet­gev­ing bevinden.
  2. Elke actie opende via ver­schil­lende kanalen de dialoog met andere inwon­ers en offi­ciële instanties zoals lokale poli­tie, open­bare dien­sten en belei­ds­mak­ers. Plots was er ruimte en aan­dacht voor over­leg en de uitwissel­ing van ideeën en vra­gen. De vraag van de Gorilla’s naar meer strat­en op mensen­maat kon bij alle par­ti­jen op sym­pa­thie rekenen. 
  3. Het idee van burg­ers die eerst in actie schi­eten, moet in som­mige geesten nog rijpen. Een enkele actie kreeg zelfs een repressief staart­je. De accep­tatie van een open par­tic­i­pati­etra­ject voor leef­bare pub­lieke ruimte heeft zijn tijd nodig. Maar als beleid en burg­er toe­nader­ing zoeken, kun­nen de zak­en snel een posi­tieve wend­ing nemen

En de rol van Mobiel 21?

In 2019 willen we de toe­nader­ing bli­jven stim­uleren en nieuwe mensen warm bli­jven mak­en voor een straat op mensen­maat. Aan de andere kant gaan we als beweg­ing ook hameren op de nood aan een duidelijke en open par­tic­i­patieve instelling van lokale besturen. Dat daar af en toe nieuwe, ondeu­gende acties aan te pas komen, staat buiten twi­jfel. De vraag is: Hoe kun­nen we een sig­naal­func­tie opne­men zon­der op de let­ter van de wet te bot­sen? En overtre­den Gorilla’s de wet, of zijn onze wet­ten gewoon aan een update toe? 

Goril­la-acties zijn in de eerste plaats bedoeld om een sig­naal te geven, een sug­gestie tot ver­be­ter­ing. Ze stellen de traagheid van een sys­teem en het gebrek aan gedurfde poli­tieke keuzes in vraag en ope­nen zo de deur voor dialoog. De bedoel­ing is nooit om te schof­fer­en, wél om te tonen dat burg­er­par­tic­i­patie ook kan begin­nen bij de burg­er zelf. Via Iedereen Goril­la wil Mobiel 21 mensen onder­s­te­unen in hun zoek­tocht naar dialoog én over­he­den onder­s­te­unen in hun zoek­tocht naar manieren om con­struc­tief om te gaan met actieve burg­ers. Zo komen ze elka­ar ongetwi­jfeld ergens tegen in het midden.