Fietssnelweg en e-fiets: een gouden combinatie

Met het CHIPS-project zorgde Mobiel 21 ervoor dat bewoners langs de fietssnelweg F3 een week lang gratis e-fietsen konden testen.

Het opzet

Het project CHIPS (Cycle High­ways Inno­va­tion for smarter Peo­ple Trans­port and Spa­tial Plan­ning) wil aan­to­nen dat fietss­nel­we­gen, in com­bi­natie met het groeiend aan­tal e‑bikes, mensen effec­tief uit hun auto halen. Mobiel 21 werk­te twee cam­pagnes uit samen met de Provin­cie Vlaams-Bra­bant en ste­un van Interreg.

Gratis test­week

Tij­dens de cam­pagne kon­den mensen uit Kor­ten­berg en Her­ent die in de buurt van de F3-fietss­nel­weg wonen een week lang gratis een e‑fiets uittesten. De bedoel­ing was om hen aan te moedi­gen een e‑fiets te gebruiken of zelf te kopen voor func­tionele verplaatsingen. 

We lanceer­den onze cam­pagne tij­dens een gemeen­telijk even­e­ment om e‑fietstestweken en de F3 te pro­moten. Bezoek­ers kre­gen infor­matie over de F3 (met fly­er en kaart) en over e‑fietsen.

Wie inter­esse had in een test­week schreef zich online in en kon op een avond zijn e‑testfiets afhalen om een week lang te testen. Er waren 5 e‑fietsen beschik­baar die gedurende 6 weken kon­den wor­den uit­geleend en getest. 

Eval­u­atie

De deel­ne­mers vulden twee enquêtes in: één vlak na de test­week en een tweede een half jaar lat­er. Onmid­del­lijk na de test­week waren de meeste deel­ne­mers licht tot zeer posi­tief over hun ervar­ing met de e‑fietsen en de F3-fietssnelweg. 

Bij­na 65% van de respon­den­ten gaf duidelijk te ken­nen mogelijk een e‑fiets aan te kopen na de test­week. En ongeveer 80% ging in de toekomst de F3-fiet­sroute gebruiken. Ongeveer de helft gaf aan dat deze test hun idee over fiet­sen op een posi­tieve manier veran­derde en dat ze in de toekomst vak­er willen fietsen. 

6 tot 12 maan­den na de test­week gebruikt 55% van de ondervraag­den de fiets vooral voor trips naar het werk of de school. 32% geeft aan vak­er te fiet­sen dan vóór de test­pe­ri­ode. De belan­grijk­ste dri­jfv­eren om meer te fiet­sen waren het hebben van een betere fiets (71%) en het feit een e‑fiets te hebben getest (57%).

Een andere opval­lende bevin­d­ing is dat 43% van de respon­den­ten die nog geen nieuwe fiets hebben gekocht, van plan is om dit in de toekomst te doen. Van hen koopt 33% een e‑fiets en 10% een andere fiets.

De meerder­heid van de respon­den­ten kijkt tevre­den terug op hun deel­name aan de test­week. 72% van hen geeft aan dat de test­week hen aanzette om met andere mensen over hun e‑fi­ets-ervar­ing te prat­en en hun ken­nis te delen.

Impact

Deze cam­pagne had weliswaar een beperkt bereik in aan­tal mensen, maar wel een grote indi­vidu­ele impact. Het feit dat mensen zon­der veel gedoe gratis een e‑fiets kon­den testen, was een belan­grijke troef om na de test ook effec­tief over te stap­pen op de (e-)fiets. Blijk­baar was de drem­pel voorheen nog te groot om eens een e‑fiets uit te proberen. De impact van de cam­pagne was waarschi­jn­lijk nog grot­er geweest als mensen onmid­del­lijk na de test­week een pro­fes­sionele doorver­wi­jz­ing had­den gekre­gen voor de aankoop van een e‑fiets. Bei­de CHIPS-cam­pagnes tonen duidelijk aan dat als we het mensen gemakke­lijk mak­en om nieuwe zak­en te testen, ze meer geneigd zijn om hun gedrag aan te passen en duurza­mer op weg te gaan. 

Deel dit artikel via: